กั๊กที่จอ ดรถบนถนน ผิดกฎถูกปรับเป็นหมื่น ผู้แจ้งได้รับครึ่งหนึ่ง

วันนี้เราจะชวนคนที่ชอบใช้รถใช้ถนนเป็นประจำไปเรียนรู้ข้อ กฎหมายอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวกับการจอ ดรถข้างถนน และการกั๊กที่จอ ดรถ กับบทความ กั๊กที่จอ ดรถบนถนน ผิดกฎถูกปรับเป็นหมื่น ผู้แจ้งได้รับครึ่งหนึ่ง ไปดูกันว่าการกี๊กที่จอ ดรถทำไมถึงถูกปรับ

กั๊กที่จอ ดรถบนถนน เป็นกาsกระทำที่ผิด ก ฎ ห ม า ยผู้พบเห็นสามารถแจ้ง จั บ ได้ โดยมีโ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ขณะเดียวกัน ผู้แจ้งยังได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วย การกั๊กที่จอ ดรถ คือ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่มีการนำป้าย หรือ การวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอ ดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเอง โดยสิ่งของยอ ดฮิตที่นิยม เอามาวางขวางบริเวณที่จอ ดรถ จะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ ถังน้ำ แผงกั้นเหล็ก กร ว ย และเก้าอี้ เป็นต้น กั๊กที่จอ ดรถผิด ก ฎ ห ม า ย

แจ้งตำ ร ว จ จั บ ได้ถือเป็นความผิดต าม พรบ. รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ม า ต ร า 19 กล่าวคือ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือ กองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ป ร ะ กาศกำหนดด้วย ความเห็นชอบของ เจ้าพนักงานจราจร โดยคำว่า ถนน ต าม พรบ.นี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ต าม ก ฎ ห ม า ย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ตรอ ก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ ป ร ะ ช า ช น ใช้เป็นทางสัญจรได้ โ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งด้วยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง ครึ่งหนึ่งของค่าปรับต ามม า ต ร า 48 หากพบเห็น หรือได้รับความเดือ ดร้อนจากการกั๊กที่จอ ดรถ อ ย่ า ง ไม่ถูกต้อง นอ กจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ในเขตพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งใครได้อีกบ้าง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขต กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอสำหรับในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล ปลัดเทศบาล

และรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล ป ร ะ ธาน ก ร ร ม การสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาล สำหรับใน เขตสุขาภิบาล หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ต าม พรบ. ปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ รองปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ

ที่มา กลุ่มป ร ะ ช าสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธ ร ร ม, parinyajai, sit-smiling