การเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สขสบาย เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ลำบาก กับบทความ การเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สขสบาย เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ ไปดูกันว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ถึง เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

การดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัว หล า ยคน มองว่าเป็นภาระ แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราควรต้องทำและทำอย่ างดีที่สุด การเป็นลูกที่ดีนั้นควรดูแลพ่อแม่ในย ามที่ท่านแก่ชรา หล า ยๆ คนอาจจะคิดท้อ เหนื่อย กับการดูแลพ่อแม่ในย ามแก่ชรา หรือบางท่านอาจจะมีการป่ ว ย การที่เรานั้นได้มีโอ กาสดูแลบุพการี ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา การทำบุญสร้างบุญกับพ่อแม่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ ได้บุญมากกว่าการทำบุญอื่นๆ เป็นบุญที่ได้รับการสรรเสริญ

ในทางธรรมได้รับความยกย่อง การทำบุญที่ดีนั้น ควรทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใส ซื่อตรง ไม่ได้ทำด้วยใจที่มุ่งหวังได้สิ่งตอบแทน แต่เป็นการทำบุญด้วยการเต็มใจที่ได้ทำ แล้วบุญกุศลจากการทำนั้นจะยิ่งทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับคนหรือสั ต ว์เลี้ยงก็ต าม การเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้อาหารโดยทำด้วยใจรั มีเมตต าต่อสั ต ว์โดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน เพียงแค่อย ากเห็นเขาอิ่มท้องสิ่งที่ได้ตอบแทน มานั่นก็คือเราอิ่มใจ

เมื่อไหร่ก็ต ามที่เรามีจิตใจที่สูงขึ้น มีความดีงามที่สูงขึ้น มีความคิดที่ดีมีจิตใจที่ดี กิเลสทั้งหล า ยทั้งปวงก็ไม่สามารถ เข้ามาแทรกตัวได้ ในการดูแลบุพการีของเรานั้นอย่ ามองว่าเป็นภาระ แต่จงมองว่าเป็นการตอบแทนพระคุณ และเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นบุพพการีเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของโดยสรุปย่อ ได้ว่า

1 บิดามารดานั้นเป็นต้นแบบของเราในทางกาย

เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ของต่างๆ นั้นในโลกดูมีค่ามีร า ค าสูงขึ้น ยกตัวอย่ างได้ว่า ก้อนดินเหนียวธรรมดาเพียงแค่ 1 ก้อน หากเรานั้นนำมาใส่แป้นพิมพ์ก็สามารถพิมพ์เป็นตุ๊กต า ทำให้ก้อนดินเหนียวก้อนนั้น มีค่าขึ้น มา เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้จากดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้ ถ้าหากเราได้แป้นพิมพ์ที่ดีหรือดีกว่าเดิม เช่นแบบที่เป็นพระพุทธรูป

ดินเหนียวก้อนนี้จะทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผู้คนจะกลับไหว้ดินเหนียวก็นี้เมื่อ กล า ยเป็นพระพุทธรูป สังเกตได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้จะอยู่ที่แป้นพิมพ์ก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างนั้นเอง ในทางเดียวกัน การเกิดของสั ต ว์โลกทั้งหล า ยไม่ว่าจะเป็น ช้าง ม้า วัว ควาย สิ่งที่ติดตัวมาก็คือปัญญาแต่มีมากน้อยเพียงใดนั้น คงจะไม่เท่ากับความดี ความโชคดีที่เราได้เกิดเป็นคน ได้เป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าสั ต ว์ทั้งหล า ย เราจึงควรทำความดี เกิดเป็นคนนั้นย่อมรู้ความดีความชั่ วสามารถแยกแยะได้ทั้งนี้พ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายนั่นเอง

2 บิดามารดาเป็นต้นแบบทางใจ

คอยให้ทุกสิ่งทุกอย่ างรวมทั้งอุปการะเลี้ยงดู ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน บ่มนิสัย ให้เราโตมาเป็นคนที่ดี มีกิริย าท่าทางที่ดี มีมารย าทที่ดี ปลูกฝังความดี สอนให้รู้จักทางโลกและทางธรรม

สุดท้ายนี้บิดามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณ เราควรตอบแทนพระคุณท่าน ควรดูแลเอาใจใส่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ทั้งนี้บุพการีของเรานั้นเป็นทั้งต้นแบบทางกายเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอน ทำให้เราโตขึ้น มาได้ มีการมีงานทำที่ดี เป็นผู้ที่เป็นต้นแบบทางใจ ให้เราเป็นคนดี คิดดี ทำดี การตอบแทนพระคุณผู้ที่เลี้ยงดูมานั้นจะทำให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ที่มา songtorkwamrak