คนเราศีลไม่เสมอ กัน สักวันก็ต้องแยกจากกัน

คนเราเมื่อโตขึ้น มาในระดับหนึ่ง ก็ต้องการที่มีครอบครัว บั้นปล า ยชีวิตนั้นก็ย ากมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลกันไปตลอ ดชีวิตที่เหลือของกันและกัน เข้าใจกัน ปรึกษากัน ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามา

การเลือ กคู่ครองก็เหมือนกับการเ สี่ยงด วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกันบางคนแตกต่างกัน มากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก แล้วเราจะเลือ กคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอ กัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกันเมื่อ ศีลไม่เสมอ กัน ปัญญาที่จะคุยกัน

ก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเ ล า ะตลอ ดทางแก้คือ รัก ษ าศีล รัก ษ าใ จ ของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนศีลไม่เสมอ กัน ชีวิตคู่ หากเลือ กคนไม่เสมอเราแม้เราจะพย าย าม เ ปลี่ยนแค่ไหน แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเ ปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้เลือ กใคร มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอ ก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา

เพราะนี่จะทำให้ ชีวิ ตคู่ อยู่กันนาน ชีวิ ตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจคุยกันและพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก ชีวิ ตเดียว ของคนๆ เดียวแต่ถ้าหาก โ ชคชะต า ทำให้คุณเ จ็ บ ช้ำ

ศีลไม่เสมอ กัน จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกล า ยเป็นคนเข้มแข็งหาก โช คชะต า ทำให้คุณถูกห ลอ ก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดขึ้น หาก โช คชะต า ทำให้ คุณเผชิญกับศั ตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตัวเองหาก โชคชะต า ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้

มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้นหาก โช คชะต า ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่ อย่ าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่าจำไว้นะ ทุกอุปส ร รค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอ กันถ้าใกล้เคียงกัน มากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอ กันก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกันครองคู่กันอย่ างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเ ลาะเบาะแว้ง

ที่มา แค่ยิ้ม  108resources