คนเราหากศีลไม่เจอกัน วันเวลาก็ทำให้ต้องแยกกันไปในท้ายที่สุด

หากวันนี้คุณน้ั้นตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมคุณกับคนรักรักกัน มานานหล า ยสิบปี แต่ต้องมาแยกกันไปเป็นเพราะอะไรนั้น วันนี้เราก็จะพาคุณไปอ่ า น บทความ คนเราหากศีลไม่เจอกัน วันเวลาก็ทำให้ต้องแยกกันไปในท้ายที่สุด

การเลือ กคู่ครองก็เหมือนกับการเ สี่ยงด วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกันบางคนแตกต่างกัน มากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก แล้วเราจะเลือ กคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกันเมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเลาะตลอ ดทางแก้คือ รัก ษ าศีล รัก ษ าใ จ ของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง

แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนศีลไม่เสมอกัน ชีวิตคู่ หากเลือ กคนไม่เสมอเราแม้เราจะพย าย าม เ ปลี่ยนแค่ไหน แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเ ปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้เลือ กใคร มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอ ก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา เพราะนี่จะทำให้ ชีวิ ตคู่ อยู่กันนาน ชีวิ ตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจคุยกันและพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก ชีวิ ตเดียว ของคนๆ เดียวแต่ถ้าหาก โ ชคชะต า ทำให้คุณเจ็ บ ช้ำ ศีลไม่เสมอกัน จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกล า ยเป็นคนเข้มแข็งหาก โช คชะต า ทำให้คุณถูกห ลอ ก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดขึ้น หาก โช คชะต า ทำให้ คุณเผชิญกับศั ตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตัวเองหาก โชคชะต า ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้

มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้นหาก โช คชะต า ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่ อย่ าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่าจำไว้นะ ทุกอุปส ร รค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกันถ้าใกล้เคียงกัน มากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวช าญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกันก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกันครองคู่กันอย่ างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเ ลาะเบาะแว้ง

ที่มา : 108resources