ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBF มีความหมายต่างกัน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือ กบริโภคอาหาร และตัวอักษรย่อบนฉลากอาหาร หรือพิมพ์ติดที่ตัวกระป๋องต่างๆ กับบทความ ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBF มีความหมายต่างกัน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ไปดูกันว่าความหมายทั้งสออย่ างนั้นแต่ต่างกันอย่ างไร และเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอย่ างไรบ้าง

ในช่วงสถานการณ์ไ ว รั ส โ ค วิ ด แ พ ร่ ร ะ บ า ดไปทั่ว ทำให้หล า ยบ้าน มักจะใช้วิธีการซื้ ออาหารมากักตุน เ ก็ บ รั ก ษ าเพราะการเดินทางออ กนอ กบ้านแต่ละครั้ง ก็ไม่ต่างกับการออ กไปเสี่ยงอั น ตร า ย โดยฉลากสินค้าที่ผู้บริโภคควรทราบอีกสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ อ ย่ า ง วันหมดอายุบนสลากสินค้า

ซึ่งหล า ยคนยังไม่ทราบ เพราะตัวย่อของอักษรบนสลากสินค้า หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์เองนั้น มีหลากหล า ย ซึ่งทำให้หล า ยคนไม่เข้าใจ โดยตัวอักษรวันหมดอายุที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆ คือ EXP หรือ BBF นั้น มีความต่างกันดังนี้

BBF มาจากคำว่า ‘Best Before End’ หรือหมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่ แต่อาหารนั้นๆ ก็ยังสามารถทานได้ไม่เสีย เพียงแต่รสช าติของอาหารที่ควรจะไดรับอ ย่ า ง เต็มที่ จะลดลงและทำให้ไม่อร่อยเท่าที่ควร

EXP มาจากคำว่า Expire Date หรือ Expiration แปลว่าหมดอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการแจ้งวันหมดอ า ยุไปบนสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือด้านล่าง โดยเมื่อครบกำหนดวันหมดอายุที่แจ้งไว้ที่ผลิตภัณฑ์แล้ว ควรนำมาทิ้งทันที เพราะหากยิ่งเก็บไว้ ก็ไม่ใช่ผลดีต่อร่างกายตนเองมากนักด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออ กกฎบังคับใช้ต ามประกาศของกร ะ ท ร ว ง ส าธารณสุข ฉบับที่ 143 ปี 2543 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภค และได้ทราบว่าควรทานอะไรก่อนหน้าหลังให้ดี

ผู้บริโภคควรศึกษารายละเอียดต่างๆ เหล่นี้ และตรวจดูให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เป็นการทิ้งของเปล่าให้ต า ย แบบน่าเสียดายอีกด้วย ดังนั้นเลือ กซื้ อสินค้าไม่ว่าจะอะไร ก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะคะ

ที่มา krustory