นิสัย 10 อย่ างทีทำแล้วไม่มีใครคบ ยิ่งทำยิ่งทำให้คุณหมดเสน่ห์

นิสัย 10 อย่ างทีทำแล้วไม่มีใครคบ ยิ่งทำยิ่งทำให้คุณหมดเสน่ห์

ทุกๆ คนเกิดมาก็อย ากมีคนรัก คนเอ็นดูกันทั้งนั้น แต่ก็มีบางคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีคนรัก คนเอ็นดู อาจเป็นเพราะนิสัยของเขาที่แสดงออ กมาเป็นคนก้าวร้าว จนทำให้เขาหมดเสน่ห์ที่จะทำให้มีคนอย ากคบ และหากวันนี้มีคนที่มีนิสัยแย่ๆ แสดงออ กมาด้วยความก้าวร้าว อยู่ใกล้คุณ ก็จงเอาตัวเองออ กมาจากคนๆ นั้น

คนบางคนนั้นก็เหมาะกับการแค่พูดคุยด้วย แต่ไม่เหมาะที่จะคบหา หรือทำความรู้จัก จนสนิทด้วยหรอ กนะ เพราะอะไรหล า ยๆอย่ างของเขา ที่ทำให้บางครั้ง เราควรจะเว้นระยะห่างกับเขาเอาไว้จะดีกว่า

ทำได้อย่ างมากก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นพอ อย่ าพย าย ามที่จะสานสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นเลย ไม่อย่ างนั้นชีวิตที่เคยสงบสุขของเรา อาจจะ วุ่นวายมากกว่าเดิมก็เป็นได้

บางทีเราก็ต้องคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย ไม่ใช่เป็นคนอัธย าศัยดี จะคบกับใครก็ได้หรอ กนะ อย่ าลืมนะว่าคนรอบข้างเราก็มีส่วนในการที่จะทำให้เรา

มีความสุข หรือมีความทุ ก ข์ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เหมาะที่จะคบหาเราก็ต้อง รั ก ษ าระยะห่างเอาไว้ อย่ าสานสัมพันธ์ จนสนิทเกินไป ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็เป็นได้

1 ข า ดความซื่ อสั ตย์

คนส่วนใหญ่ที่มีนิสัยน่ารังเ กียจมักจะมี พฤติกร รมไม่ซื่อสั ตย์ โกหกทุกเรื่อง อย ากรู้อย ากเห็นไปซะทุกอย่ าง ดังนั้นความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติ ที่ดีที่สุด

2 สนใจแต่ความงา มภายนอ กมองข้ามสิ่งที่อยู่ข้างใน

ความงามที่แท้จริงจะมาจากภายในหัวใจ ร่างกาย และจิต ใจของคุณ จงจำไว้ว่ารูปลั กษณ์ภายนอ กไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่คนที่มีพฤติก ร ร มไร้เสน่ห์จะคิดว่าความงามภา ยนอ กคือสิ่งสำคัญที่สุด คุณควรส่องกระจกและมองลึกเข้าไป คุณอาจจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ นั่นคือความอัปลักษ ณ์เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง

3 หลงตั วเอง

คนส่วนใหญ่มักจะมีนิสัยอย่ างนี้โดยไม่รู้ตัว คุณจะสนใจแต่ตัว เอง พูดถึงแต่เรื่องของตัวเอง และไม่สนใจผู้คนที่อยู่รอ บข้าง คุณมักจะคิดว่าตัวเ องสำคัญอยู่ฝ่ายเดียว บอ กเลยนะว่าไม่มีใครอย ากเป็นเพื่อนกับคนที่ห่ วงแต่เรื่องของตัว เองหรอ ก

4 หย าบค าย
หากคุณมักจะทำตัวหย าบคาย ก้าวร้าว หรือทำให้เพื่อนอับอายจากคำพูดที่น่ารังเกี ยจขอ งคุณในที่สาธารณะ เลิกทำตัวแบบนี้ซะไม่งั้นจะไม่มีใครอย ากคบกับคุณ ไม่แปลกหรอ กหากคุณไม่เห็นด้ วยกับเพื่อนหรือไม่อย ากเห็นอะไรบางอย่ างแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวหย าบคายนี่นา

5 ถามหาความสำคัญข องตัวเองกับคนอื่น

คุณเป็นคนที่ไร้เส น่ห์แน่ นอนหากมีคำถามว่าทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นความสำคัญของคุณ ยกตัวอย่ าง เช่น เพื่อนของคุณสองคน ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีคุณ พวกเขาไม่คิดอะไรแต่คุณคิด พวกเขายังเป็นเพื่อนของคุณนะ แต่ชีวิตของพวกเขา ก็ยังต้องดำเนินต่อไปต่อให้ไม่มีคุณก็ต าม

6 ชอบแข่งขั นอยู่เสมอ

คุณเป็นคนที่ต้องดีกว่าคนอื่นห อไม่ เช่น ต้องดีกว่า มีมากกว่า หรือเห็น มาก กว่า หากเป็นเช่นนั้นก็แป ลว่าคุณเป็นคนไร้เ สน่ห์แน่นอน สมมติว่าเพื่อนของคุณสามารถเอาชนะความกลัวความสูงโดยปีนขึ้น ไปสูงสามเม ตรได้ อย่ าพูดว่า ‘แค่นั้นเหรอฉันเคยปีนได้สิบเมตรมาแล้ว!!’ แต่ควรพูดว่า ‘ว้าว เยี่ยมไปเลย ฉันภูมิใจในตัวเธอจัง’

7 บ้ าอำนาจ

ในกลุ่มเพื่อนทุกคนควร มีความสำคัญเท่ากันหมด หากคุณเป็นคนที่ต้อง คอยตัดสินใจหรือพย าย ามบงการคนอื่น นี่แหละคือคุณกำลังทำตัวไร้เสน่ห์

8 มองเพื่อ นเป็นศั ตรู

คนที่มีนิสัยไร้เสน่ห์มักจะชอบ มีปัญหาขั ดแย้ งกับเพื่อน แทนที่จะห่วงใยกันอย่ างจริงใจ คุณกลับช อบแทงข้างหลังพวกเขา อย่ าลืมว่าเพื่อนไม่ใช่ศัต รู พวกเขา เป็นพันธมิตรกับคุณ

9 เป็นที่พึ่งพาไม่ได้ ขณะเดี ยวกันก็เอาแต่พึ่งพาคนอื่น

เมื่อเพื่อนร้องขอความช่ว ยเหลือ คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่า หรือคุณมักจะทำตัวยุ่งเวลาที่เพื่อนต้องการคุณ หากคุณเป็นเช่นนั้ นรับรองว่าต่อไปคงไม่มีใครอย ากพึ่งพาคุณแน่นอนเพราะนั่นคือพฤติก ร ร มที่ไร้เสน่ห์มาก

10 ชอบมองโลก ในแง่ร้ า ย

การมองโลกในแง่ร้ า ยเป็นพฤติก ร ร มที่ไร้เสน่ห์มาก หากคุณเป็นพวกที่ชอบคิดลบตลอ ดเวลา ก็ควรเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองได้แล้วเพราะไม่มีใค รอย ากเป็นเพื่อนกับคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ า ยหรอ ก

ขณะเดียวกันห ากคุณเป็นคนที่ชอบร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ก็ไม่เคยช่วยเหลือใครในย ามที่พวกเขาต้องการ เป็นไปได้ว่าพวกเขาคงไม่อย ากนับคุณเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วล่ะ

ขอขอบคุณ บอ กต่อ , มียิ้ม