ผลก ร ร มของคนที่ยืมเงินคนอื่น แล้วไม่ยอมคืน รู้จักยืมก็ต้องรู้จักคืน

ผลก ร ร มของคนที่ยืมเงินคนอื่น แล้วไม่ยอมคืน รู้จักยืมก็ต้องรู้จักคืน

หากวันนี้คุณนั้นได้ไปยืมเงินใครแล้วคุณนั้นไม่ยอมคืนเงินเขา อย ากให้คุณนั้นรีบหาเงินไปคืนเขา เพราะหากคุณนั้นยังไม่คืนเงินเขา คุณนั้นจะได้รับผลเสียอีกมากมายต ามมา

บทความนี้จะบอ ก ผลก ร ร มของคนที่ยืมเงินคนอื่น แล้วไม่ยอมคืน รู้จักยืมก็ต้องรู้จักคืน ไปดูกันเลยว่าคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นจะได้รับผลก ร ร มอย่ างไรบ้าง

ในพระพุทธศาสนา ก ร ร ม ( สันสกฤต: कर्म กรฺม, บาลี: กมฺม ) แปลว่า “การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายก ร ร ม ทางวาจา เรียก วจีก ร ร ม และทางใจ เรียก มโนก ร ร ม

บทความโดย ดังตฤณ นักคิดนักเขียนด้านธรรมะ ได้กล่าวถึงคนที่ยืมเงินแล้ว ไม่คืนจะได้รับผล ก รร มอย่ างไรผล ก ร ร มของการยืมเงิน แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน

จะแปรเปลี่ยนไปต า มเจตนารมณ์ของผู้ที่ยืมบางคนยืมแล้วแต่มีเจตนาที่จะไม่คืน บางคนก็ยืมแล้วแต่ยังไม่มีที่จะคืนจริงๆ บางคนก็ผลัดไปเรื่อยผลัดแล้วผลัดอีกไม่มีเงินคืน

แต่มีรูปร้านอาหารหรูเที่ยวต่างประเทศได้ ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจตรรกะความคิดของคนที่ยืมเงิน เหมือนกันแต่ในทางธรรมคือหากถ้าเรา ย ก ห นี้ให้เขา ถือว่าเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเรา เพราะจะถือว่าเป็นการจ้าง ให้คนที่ไม่ดีออ กไปจากชีวิตคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนมักจะมีนิสัยชอบหลบหน้า

ไม่กล้ามาเผชิญหน้าหนีห า ยไปติดต่อไม่ได้ ซึ่งเราไม่ควรไปต ามทวงให้ลำบาก เพราะหากเขาอย ากจะคืนจริงๆเขาคงหามาคืนนานแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องไป

ต ามถามต ามทวงเงินที่เสียไปก็ถือว่าจ่ายให้เขาออ กไปจากชีวิต จ่ายเงินเพื่อดูนิสัยดูความจริงใจดูสัจจะของคนๆนั้นถ้าเขาดีเข้าจะรั ก ษ าสัญญาและนำเงิน มาคืน

ยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัว ก รร มของแต่ละคน เมื่อรู้ว่า ก รร มเป็นอย่ างไร ก็จะพออนุมานถูกว่าผล ก รร ม น่าจะประมาณไหน รูปแบบของ ก รร มแปรไปต ามเจตนา รวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จต ามเจตนาด้วยเช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน

อาจมีข้ อสัญญาชัดเจนว่าจะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ดอ กเบี้ยแล้วคืนได้ต ามนั้นพร้อมของแถมต ามข้ อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางดีเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน ฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอ กาส ฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทำต ามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมเสร็จแล้ว ไม่ได้คืน ผลที่เกิดขึ้นทันทีในช าติปัจจุบันคือทรมานใจการข า ดความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้ จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมด

พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ก็เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกขึ้น มาว่าอยู่ในบัญชีกุแปลว่าเงินกุเรื่องอะไรจะให้มันห า ยไปอยู่ในมือคนอื่น

ความสำคัญ มั่นหมายว่า”ของกุ”ทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอคิดอะไรแบบตื้นๆ อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหลข้างหน้า จึงสมควรกับชะต า ที่ดูเหลวไหล

ไร้เหตุผลวันหนึ่งเหมือนมีท รั พ ย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับมล า ยห า ยไปราวกับความฝันเป็นต้น พูดง่ายๆว่ามีสิทธิ์เสียทั้งท รั พ ย์เสียทั้งชื่อเสียงด้วยการถูกใส่ ร้า ย ใส่ไฟได้สารพัด

ข้ อเท็จจริงเป็นเช่น ที่พระพุทธเจ้าตรัสคือคนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่ วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือ ดร้อนหน้าต าเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบาป ร้ า ย กาจ ได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นโทษทัณฑ์ที่แท้จริงจึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆกัน

ในฐานะคนถูกโ ก งก็ต้องระลึกด้วยว่าเกม ก รร ม ยั ง ไม่จบเมื่อทวงแล้วไม่คืนเมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ (เพราะส่วนใหญ่มักไม่มีสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรกัน)ที่สุดก็เหลือ ก รร มทางใจ เราจะเลือ กต่อ เ วร หรือหยุด เ วร ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆแต่ทางธรรมคือยกห นี้ ก รร ม ใ ห้ เขารับไปแบกแทน เขารับเงินร้อนไปเขาก็ร้อนใจแทนเอง เราสมควรโ ก ร ธเคืองหรือขอบคุณก็แล้วแต่เรา.. อย ากต่อบุญหรือต่อ ก รร ม

ขอขอบคุณ forlifeth, th.wikipedia.org