วิ ธีทำเครื่องสูบน้ำใช้ทั้งวัน ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำเครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน กับบทความ วิ ธีทำเครื่องสูบน้ำใช้ทั้งวัน ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีเครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงานใช้ได้ตลอ ดทั้งวัน

การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมช าตินั้น มาใช้ในด้านของการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่า ทางด้านของเกษตรกรหล า ยๆท่านอาจจะต้องใช้ต้น ทุ นทั้งในเรื่องของเครื่อง จักร รวมถึงพลังงานไฟฟ้า พลังงานเ ชื้ อเ พ ลิ งอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ในการสูบฉีดน้ำขึ้น มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ แต่สำหรับเกษตรกรนั้นสามารถที่จะลดในส่วนของต้ น ทุนเหล่านี้ลงไปได้ ด้วยวิธีการทำ พญาแร้งให้น้ำ จะเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูญญากาศปั๊มน้ำ แบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน จะสามารถสูบน้ำได้ตลอ ดทั้งวันทั้งคืน โดยที่ไม่ต้องเสียเงินกันเลย เป็นนวัตก ร ร มการใช้น้ำเพื่อ การเกษตรอย่ างยั่งยืน

พญาแร้งให้น้ำ จะมีลักษณะของการทำงานที่มีความคล้ายๆกับน้ำทั่วไป การลักน้ำนั้นจะเป็นการที่เรานำน้ำจากที่สูงลงมาใช้ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า แต่ในส่วนของการทำงานพญาแร้งให้น้ำ จะเป็นการนำน้ำจากในแหล่งน้ำธรรมช าติในที่ต่ำขึ้น มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง จากการสูบน้ำด้วยระบบแรงอัดสูญญากาศ โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆ

ซึ่งมีการวางระบบต ามขั้นตอน และใช้วัสดุอุปกรณ์ ต ามด้านล่างนี้

1 ถัง( เหล็ก ) ขนาด 200 ลิตร ( ไม่มีรูรั่วและมีฝาปิดมิดชิด )

2 ท่อเหล็กและข้องอ ( สำหรับเชื่อมต่อ กับถัง 200 ลิตร )

3 ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ( สำหรับดูดน้ำพร้อมวาล์วหัวกะโหลกเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ )

4 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว ( สำหรับส่ งน้ำไปใช้งาน พร้อมข้องอและข้อต่อ )

5 วาล์วเปิด-ปิด ( สำหรับท่อเติมน้ำ,ท่ออากาศและเปิด-ปิดน้ำใช้งาน )

รับซื้ อรถกระบะ รถบรรทุก ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เก่า-ใหม่

6 ท่อพักลม ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ความย าว 50 ซม. ( สำหรับส่ งแรงดันน้ำ )

7 ฐานสำหรับวางถังน้ำ 200 ลิตร ความสูงประมาณ 1.20 เมตร

8 น้ำ ย าประสานท่อ ,กาวสำหรับอุดรอยรั่ว

การเชื่อมต่อถังน้ำสุญญากาศเข้ากับระบบท่อส่ งน้ำ

ส่วนที่ 1

สำหรับด้านที่ใช้สำหรับในการสูบน้ำนั้นจะมาใช้ประโยชน์ จะวางถังเหล็กปริมาณ 200 ลิตรเอาไว้บนฐานรองต ามลักษณะของแนวนอน ให้ใกล้ กับบริเวณแหล่งน้ำธรรมช าติ ทำการเชื่อมต่อท่อเหล็กเข้ากับตัวถังด้านบน โดยจะหย่อนท่อลงไปในถังอยู่ที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ให้โผล่ขึ้น มาจากตัวถังประมาณ 10 เซนติเมตร พร้อมกับใส่ข้องอเชื่อมกับท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ทำการเชื่อมต่อ กับท่อเติมน้ำพร้อมกับตัววาล์วเปิด ปิดและปล า ยสายก็จะทำการต่อวาล์วหัวกระ โ ห ล กเอาไว้ เพื่อที่จะป้อง กั น น้ำไหลย้อนกลับ โดยจะทำการจุ่มใส่ลงไปในแหล่งน้ำ ความลึกต ามความเหมาะสม

ส่วนที่ 2

ด้านที่ใช้สำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของด้านบนของถัง ให้ทำการต่อเป็นท่อ PVC ให้ลอยขึ้น มา เพื่อที่จะเป็นท่ออา กาศ พร้อมกับตัววาล์วเปิดปิด ในส่วนของด้านล่างถังนั้น ทำการเชื่อมต่อท่อเหล็กนำมาต่อเข้ากับตัวถัง และต่อท่อ PVC ขนาดประมาณ 2 นิ้วสำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์ และในทุกระยะห่ า ง ประมาณ 30 เมตรนั้น ก็ให้ต่อท่อพักลมเอาไว้เพื่อใช้เป็นการช่วยส่ งแรงดันน้ำให้ไปสู่ที่ปล า ยสาย แล้วให้ลดขนาดท่อลงเหลือที่ 1 นิ้ วเพื่อที่จะให้น้ำไหลไปได้แรงมากขึ้น

ขั้นตอนการใช้งานพญาแร้งให้น้ำ

พอได้ทำการเชื่อมต่อระบบท่อ เขาได้ กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีแล้ว ก็ให้ทำการปิดวาล์วจ่ายน้ำทั้งหมด เปิดเอาไว้เพียงวาล์วลมเท่านั้น และสำหรับวาล์วที่จะใช้ในการเติมน้ำ จากนั้นก็ให้ทำการเติมน้ำเข้าไปในตัวระบบท่อได้เลยจนเต็มถัง ปิดวาล์วทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้อากาศจากภายนอ กเข้าไปข้างในได้

จากนั้นให้ทดลองเปิดน้ำในส่วนปล า ยท่อด้านที่ใช้งานในช่วงแรกๆ จะเป็นการช่วยไล่อากาศออ กไปจากระบบท่อ ซึ่งน้ำนั้นจะมีการไหลไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ แต่เมื่อระบบน้ำทั้งหมดได้เข้าสู่สภาวะสูญญากาศที่มีความสม ดุ ลแล้ว ก็จะสามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมช าติ นำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเพิ่มเติมกันเลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านที่สนใจกันนะคะ เป็นการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมช าติขึ้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ที่มา รักบ้ า นเกิด , ดร.สมช าย ฐานเจริญ, postsod