เราควรใช้ชีวิตของเราให้ดี การแช่งคนอื่นเขาเท่ากับเราได้รับผลก ร ร มนี้ด้วย

หากวันนี้คุณกำลังรู้สึกโ ก ร ธใครสักคน จงเรียนรู้ที่จะระงับความโ ก ร ธของตัวเอง และจงอย่ าไปสาป แช่งเขา เพราะตัวเราเองที่จะได้รับผลก ร ร มนั้น วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ เราควรใช้ชีวิตของเราให้ดี การแช่งคนอื่นเขาเท่ากับเราได้รับผลก ร ร มนี้ด้วย ไปดูกันว่าบทความนี้จะให้ข้อคิดนำชีวิตของคุณได้ดีอย่ างไร

เวลาโ ก ร ธใคร ห้ามไปแช่งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำ ของเขาก็ต ามสนองเขาเอง คนที่จะแช่งใครก็ จะต้องมีความ อ า ฆ า ต พ ย า บาท คิดมุ้ง ร้ า ยคิดเบียดเบียน มีอ กุศลเจตนาและจัดเป็น ก ร ร ม ชั่ ว ซึ่งจะทำให้ตัวคนที่ ทำนั่นแหละทีเป็นผู้เดื อ ดร้อนเองภายหลัง ส่วนคนโดนแช่ งไม่รู้ไม่ เห็นอะไรยิ่ง ถ้าหากรู้แล้ว เฉยๆหรือให้ อ ภั ย

จะกล า ยเป็น คนโดนแช่ งจะได้บุญเสี ยเองเขาทำ ชั่ ว คน ละเวลากับที่เรา ส า ป แ ช่ ง ก ร ร ม คนละ อ ย่ า ง กัน ทางที่ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์ แทนทีจะ ส า ป แ ช่ งเขา ก็ถือโอกาสให้ อ ภั ย เขาเสี ยเลย ก็จะเป็นกุศล แ ก่ ตนเอง เรื่องของการ ส า ป แ ช่ ง

ถ้าคนๆ นั้น มีอำ น า จให้พรคนได้ อ ย่ า ง มากมายมหา ศ า ลถึงขนาดพลิก ชีวิตคนให้เจริญรุ่งเรือง เป็น มหาเศรษฐี พลิกชีวิตคนๆหนึ่งได้คนนั้นๆหากได้ ส า ป แ ช่ ง ขึ้น มาจะน่า ก ลั วมาก ให้ผลแรงมาก แต่ในความเป็นจริง คนธรรมดาไม่มีอำ น าจ จิตขนาดนั้น มีแต่ พ ร ะ พุ ธ เ จ้ าพ ร ะ อรหันต์ พ ร ะ อริยสงฆ์ ที่มีอำ น า จ จิติสมาธิมากๆ ซึ่งท่านไม่ไป

ส า ป แช่ งใครหรอ กคนธรรมดา ไม่มีอำนาจบี บ คั้ นธาตุขันธ์ ผู้อื่นให้ แ ต กได้ขนาดนั้นหรอ ก ไม่ต้องใส่ใจมากหากคนอื่น ทำไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับ เราอโหสิให้ไปเขาไป ตั ด เ ว ร ตัด ก ร ร ม อโหสิ ก ร ร ม ให้ อ ภั ย จะเป็นบุญเป็นกุ ศ ลเป็นบารมี กับตัวเราเองคนทำไม่ดี เขาก็ต้องได้รับผล ก ร ร ม ที่ก่อไม่วันใด ก็วันหนึ่งนั้นแหละ

ที่มา rahuslub, showbizinfoo, sit-smiling