10 วิ ธีเลี้ยงลูกยุคใหม่ ให้ใช้ชีวิตเป็น มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ 10 วิ ธีเลี้ยงลูกยุคใหม่ ให้ใช้ชีวิตเป็น มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

1 สอนให้ลูกรู้จักรับผิด

คนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ คือ คนที่รู้ว่าตัวเองผิ ดแล้ว คิดแก้ไข คนที่ไม่ยอมรับผิ ด คือ คนไร้ความรับผิดชอบในชีวิต และไม่เคยคิดแก้ไข

2 สอนให้ลูกรู้จักสร้างงาน

พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่ งลูกเรียนหนังสือเพื่อหวังให้ลูกเติบโตขึ้น มาหาการงานที่ทำได้ แต่ถ้าอย ากให้ลูกมีชีวิตที่ดีในโลกยุคใหม่ต้องให้ลูกรู้จักสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ขึ้น มาเอง อย่ าเพียงคิดแค่สอนหางาน แต่ต้องสอนให้รู้วิธีสร้างงานให้เป็น

3 สอนลูกให้ฝึกทำงานตั้งแต่ยังเด็ก

คนที่ประสบความสำเร็จสูงส่วนใหญ่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ใช่เพราะแค่ ‘ ความเก่ง’ แต่เพราะคนที่ทำงานตั้งแต่เด็ก จะรู้จักค่าของเงินก่อนใคร ๆ

4 สอนลูกให้ลงทุนตั้งแต่อายุน้อย

ในยุคก่อนพ่อแม่มักสอนลูกให้ออมเงิน แต่ในยุคนี้พ่อแม่สอนลูกออมหุ้นตั้งแต่อยู่ประถม เพราะเมื่อเขาจบปริญญา ลูกจะร ว ยกว่าเด็กที่ออมเงินปกติอย่ างน้อย 10 เท่า

5 สอนลูกให้รู้จักจัดการเงินของตัวเองเป็น

คนที่ชีวิตสบายคือ คนที่รู้จักจัดการเงินของตัวเองได้ แต่ก็ไม่มีเงินที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องทำอะไร ชีวิตจริงมันเป็นเช่นนี้จริง ๆ ข้อคิดสอนลูกยุคใหม่

6 พ่อแม่ควรชมลูกให้เป็น

อย่ าเอาแต่เปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่น มันไม่ทำให้เขาดีขึ้น นอ กจากทำให้ลูกรู้สึกด้ อ ยค่าลง บ่นให้น้อย ลดการล้อ ไร้การขู่ แต่ควรสอนลูกด้วยเหตุและผล

7 พ่อแม่ควรลงโท ษลูกเมื่อทำผิด

พ่อแม่ที่ไม่เคยลงโท ษลูกเมื่อทำผิด สุดท้ายสังคมจะกล า ยเป็นคนลงโท ษลูก ดังนั้นรักลูกต้องสอน เรื่องผิ ดถูกอย่ าต ามใจจนให้ลูกกล า ยเป็นโร คเอาแต่ใจ และอย่ าเอาแต่ให้ท้ายจนเกินงาม

8 สอนลูกให้รู้จักรักตัวเองเป็น

เพราะโลกยุคนี้ใช้วัตถุและเงินในการตีค่าของคน ปัญหาหลักของเด็กยุคนี้ คือ ไม่รักตัวเอง และมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง การสอนลูกให้รักตัวเองคือ การรู้จักตัวเอง และเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องพ ย าย ามใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้คนอื่น มองว่าเราดี

9 สอนลูกให้รู้จักการให้

ควรเน้นสอนเรื่องการทำอะไรเพื่อคนอื่นแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน อย่ างเช่น การให้ลูกได้ทำกิจก ร ร มอาสา ฝึกช่วยเหลือคนอื่น และการบ ริ จ า ค เป็นต้น

10 สอนลูกให้มองไกล

คนที่จะสำเร็จกว่าคนอื่นในโลกยุคต่อไปคือ คนที่ฝึกการมองการไกล เป็นเรื่องที่ควรฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก แม้ในโลกยุคใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว แต่สิ่งที่คงทนถาวรจากพ่อแม่ก็ คือ ‘ การเลี้ยงลูก’ พ่อแม่ควรได้ปลูกฝังสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตในอนาคต และเติบโตขึ้นอย่ างดีมีคุณภาพ

ที่มา the p a r e n t, n o o n n a