12 บุญใหญ่ที่ลูกดูแลพ่อแม่ จะได้รับ

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำผลบุญ อนิสงค์จากการดูแลพ่อแม่ ที่ลูกจะได้รับ กับบทความ 12 บุญใหญ่ที่ลูกดูแลพ่อแม่ จะได้รับ
ไปดูกันว่าลูกกตัญญูจะได้รับผลบุญยิ่งใหญ่อะไรบ้าง

หล า ยๆ ท่านอาจจะเคยได้ยิน มาบ้างแล้วว่า ‘พระในบ้าน’ นั่นคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่ ต ามความเชื่อไม่ว่าจะศ าสน าใด มักสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอ สอนให้ปฏิบัติต่อคนที่รักเราเป็นอย่ างดี ในส่วนของศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่

ถือเป็นความกตัญญู และถือเป็นบุญอันใหญ่หลวง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ได้อานิสงส์มาก ทำให้ชีวิตเรานั้น มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นไปอีกเรื่อยๆ และวันนี้เราก็ได้นำผลบุญที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ มาฝาก ให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป..

การกตัญญูรู้คุณ จะแบ่งออ กเป็น 2 ช่วง และก็มี ดังต่อไปนี้

1 ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

เราคอยช่วยเหลือ กิจการงานท่าน คอยดูแลปรนนิบัติการกินอยู่การกินให้เป็นอย่ างดี มอบความสะดวกสบาย เอาใจใส่ท่าน คอยเติมเต็มความสุขให้แก่ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆไป

2 เมื่อท่านล่วงลับจากไปแล้ว

เราจัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่ างสม่ำเสมอ

อานิสงส์ 12 ประการ ที่เราจะได้รับเมื่อ กตัญญูต่อบิดาม ารดา และผู้มีพระคุณ

1 เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี มีความกตัญญูรู้คุณเช่นเดียวกัน

2 ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

3 ทำให้แคล้วคลาด ปลอ ดภั ย เมื่อต้องต กอยู่ในสถานการณ์อั นต ร าย

4 ทำให้ได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากผู้อื่นได้ง่าย

5 ทำให้มีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือเมื่อย ามจำเป็น

6 ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีส ติปัญญา ที่เฉียบแหลม

7 ทำให้ได้ลาภมาโดยง่าย

8 ทำให้มีความอ ดทน ในการทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

9 ทำให้เป็นคน มีเหตุมีผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

10 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน

11 เป็นตัวอย่ างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

12 ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ ปกปั กรั ก ษ าผู้ที่มีความกตัญญู

พ่อแม่ท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพระพรหมของลูกๆ หากท่านอุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นอย่ างดี ย่อมสมควรได้รับการบูช า เมื่อมีพระพรหมอันควรบูช าอยู่ในบ้าน ลูกผู้มีจิตใจอันสูงส่ ง จึงพึงกราบไหว้บิดาม ารดา ปรนนิบัติท่านต่างๆ นานา อีกทั้งยังทำให้ชีวิตครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความรักอีกด้วย

ที่มา kiadtikun