4 วิ ธี ออมเงิน แม้จะโสดก็ทำได้ จะได้มีเงินไว้ใช้จ่าย ในวัยเกษียณอย่ างมีความสุข

4 วิ ธี ออมเงิน แม้จะโสดก็ทำได้ จะได้มีเงินไว้ใช้จ่าย ในวัยเกษียณอย่ างมีความสุข

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากมีเงินใช้ในวัยเกษียณอายุอย่ างมีความสุข วันนี้คุณนั้นต้องรู้จักการวางแผนการเงินของคุณให้ดี และรู้จักกับวิธีการออมเงินอย่ างถูกวิธี เพื่อคุณนั้นจะได้มีเงินใช้อย่ าง

มีความสุขในบั้นปล า ยชีวิต บทความนี้จะบอ กเกี่ยวกับ 4 วิธี ออมเงิน แม้จะโสดก็ทำได้ จะได้มีเงินไว้ใช้จ่าย ในวัยเกษียณอย่ างมีความสุข ไปดูกันว่าคุณนั้นจะต้องออมเงินแบบไหนบ้าง

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอ กสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระห นี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆต ามตัวบทกฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า

เป็นสื่อ กลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรั ก ษ ามูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็น มาตรฐานการชำระห นี้ภายหน้า วัตถุหรือเอ กสารที่ตรวจสอบได้และปลอ ดภั ยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินถือ กำเนิดขึ้นเป็นเงินที่เป็นสิ่งของ ( commodity money ) แต่ระบบเงินร่วมสมัยแทบทั้งหมดเป็นแบบเงินกระดาษ ( fiat money )เงินกระดาษนั้นปราศจากมูลค่าใช้สอยแท้จริงเฉกเช่นสินค้าทางกายภาพ

และค่าของเงินกระดาษมาจากการประกาศของรัฐบาลให้เป็นเงินตราที่ชำระห นี้ได้ต ามกฎหมาย นั่นคือ เงินนั้นจะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในอาณาเขตของประเทศ กับ “ห นี้สินทั้งหมด ทั้งห นี้สาธารณะและเอ กชน

ในชีวิตนี้ บางคนก็เลือ กที่จะโสด อาจมองว่าชีวิตโสดนั้นดี จะไปกิน ไปเที่ยว ไปดูหนังก็ทำได้ต ามใจตัวเอง ไม่ต้องมานั่งรอใครให้เสียเวลาหรือนัดใครบา งทีก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีก เรียกได้ว่าอิสระเสรีเต็มที่ ถึงแม้อาจจะมีเหงา ๆ บ้างก็ต าม

แต่อีกมุมหนึ่งอ าจต้องคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเป็นคนโสด ก็จำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะไม่มีคน มาเทคแคร์ ม าดูแลเวลาป่ ว ย ไ ข้ หรือมาเลี้ยงดูในย ามชรา

ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบภาวะอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำ คนแต่งงานช้าลงแต่มีการศึกษาสูงขึ้น โอ ก าสที่จะครองตนเป็นโสดไปจนวัยเกษียณ มีความเป็นไปได้ สูง ดังนั้นคนโสด ก็ต้องวางแผนการเงินเช่นเดียวกัน เ รามีเคล็ดลับดี ๆ มาบอ กต่อ

1 เคร่งครัดในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

แม้มันอาจเป็นสิ่งที่หล า ยค นย้ำกันตลอ ดเวลาว่าการทำบัญชีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ขอบอ กเลยว่าเจ้าสิ่งนี้ แหละ ที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายมากขึ้น และทำให้เราสามารถเ ลือ กตัดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้ด้วย หล า ยครั้งที่คนโสดมักจะคิดว่า

เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพื่อรับรายได้เข้ามา ถึงเวลาก็ต้อ งให้รางวัลกับตัวเอง ให้สมกับที่เหนื่อยหน่อย ช้อปปิ้งจนหยุดไม่อยู่บ้าง เลือ กทา นในร้านอาหารสุดหรูบ่อย ๆ บ้าง ซึ่งการที่ไม่มีคน มาคอย เบรกหรือคอยเตือน ทำให้เราต้องรู้จักการจำกัดงบประมาณในการ

ใช้จ่ายให้ไม่เกิน 40-50% ของรายได้ เท่านี้ ก็จะสามารถประเมินเงินออมได้ อย่ างมีประสิทธิภา พมากขึ้น และสำหรับใครที่คิดว่าการจดบันทึก รายรับรายจ่าย เป็นเรื่องยุ่งย าก

ปัจจุบั นก็มีแอปพลิเคชั่น ในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย เช่น M o n e y L o v e r ห รื อ S a v e M o n e y D a i l y ที่สามารถแจ้งเตือนให้เราไม่ลืมจดบันทึกและสาม ารถดูได้ด้วยว่าเราใช้จ่ายกับเรื่องอะไรไปมากที่สุด ด้วย

2 คำนวณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในบางส่วน

ข้ อดีอีกอย่ างของคนโสดคือเราสา มารถคำนวณและจัดการค่าใช้จ่ายได้ง่าย แต่บางครั้งสิ่งที่ ง่าย ๆ กลับถูกมองข้ามไปซะอย่ างงั้น ไม่แน่ว่าการหัน มาคำนวณค่าใช้จ่ายบางอย่ างอาจทำให้เซฟเงินเพิ่มไ ด้มากขึ้น เช่น ของบางอย่ างในบ้านสามารถซ่อมเองได้

จากการเปิดคลิปวิดีโอบน Y o u T u b e ก็ช่วยเซฟ ค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง หรือถ้ามี ทักษะในการ ทำอาหารเองที่บ้าน ซึ่งทำครั้งหนึ่งอาจกินได้ 3-4 มื้อ แค่นี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย

จากการที่ต้องไปทานอาหารข้างนอ กได้ อาจประหยัดได้ถึงมื้อละ 50-2 00 บาทเลยทีเดียว หรือสมมติว่าอย ากจะให้รางวัลกับตัวเอง ด้วยการไปทา นที่ร้านอาหาร เวลาสั่งอาหาร ก็สั่งแต่พอดีสำหรับคนเดียว ก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็นไปได้เช่นกัน

3 ห้ า มลืมออมเงินฉุกเฉินไว้

ด้วยความที่ไม่มีคนดูแลนอ กจา กตัวเอง เมื่อเกิดเหตุเ จ็ บ ป่ ว ยจะได้ไ ม่ลำบากเรื่องเงิน วิธีที่ง่ายที่สุดคือ แบ่งอัตราส่วนของเงิน ส่วนแรกเผื่อไว้สัก 10% เงินส่วนนี้อาจนำไปซื้ อในสิ่ง ที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิต เช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน ดาวน์รถ

ส่วนที่สองคือเงิน ฉุกเฉินประมาณ 10 – 20% สำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง โด ยส่วนนี้ยังแบ่งไปซื้ อประกันชีวิต และประกันสุขภาพไว้ก็ได้ และส่วนที่ 3 เงินลงทุน 20%

คนโสดอย่ างเรา ต้องมองไปถึงวัยเกษียณ ถ้าหาก ไม่ลงทุนให้เงินงอ กเงย พอเวลาผ่ านไปเงินก็เฟ้อนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนอ กจากการออม เพื่อให้มีเงิ นก้อนใช้ในระยะสั้นแล้ว ก็ควรที่จะลงทุนเพื่อให้มีเงินเก็บในระยะย าวด้วย

4 อย่ าลืมแบ่ง สัดส่วนให้เงินรางวัลชีวิต

การเก็บเงิน พิเศษเพื่อเป็นรางวัลให้ชีวิต โดยเงินในส่วนนี้ถือว่าเป็นการซื้ อความสุขให้ชีวิตคนโสดนี่เอง หากเก็ บเงินในส่วนที่จำเป็นได้เรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้ความสุขกับตัวเองด้วย อย่ างการไปเที่ยว พักผ่อน เ ข้าสปา เปิดโลกกว้าง สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

แ ล้วกลับมาทำงานเก็บเงินต่อ หรือเลือ กช้อปปิ้งในสิ่งที่อย ากได้ แต่ควรต้องคำนึงว่าอย่ า ให้ถึงขั้นเกิดห นี้ขึ้น มา แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นห นี้จริง ๆ แล้วล่ะก็ ควรปรับเปลี่ยนโดยก ารลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายลงแทน เพื่อให้ภาระห นี้และค่าใช้จ่ายรวมกัน แล้วไม่มากเกินไป

บางคนอ่าน มาถึงตรงนี้อาจเกิดความกังวลใจว่าในอนาคตจะเป็นอย่ างไร แต่อีกมุมหนึ่ง อย ากให้มองว่า ความโสดที่มีตอนนี้ เพิ่มโอ กาสที่จะได้ทำอะไร ก็ได้ต ามที่ฝันไว้ ขอเพียงมีแผนเก็บเงินที่ดี สามารถเก็บออมเงินได้ต ามเป้าที่หวัง

ถ้าสามารถทำได้ต ามนี้ คุณก็สามารถโสดแบบสบาย ๆ โสดแบบมีคุณภาพ มีเงินเก็บไว้ใช้ทั้งในระยะสั้น และระยะย าวได้ตลอ ด อ้อ สำหรับคนมีคู่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

เพราะการที่เรามีการวางแผนที่ดี แบ่งเก็บ แบ่งใช้ ก็จะช่วยลดปัญหาห นี้สินจากการที่ใช้จ่ายเกินตัวได้และยังทำให้บั้นปล า ยชีวิตมีคุณภาพ มีเงินใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุขด้วยนะ

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม, th.wikipedia.org