6 วิ ธีช าร์จแบตมือถือที่คน มักทำผิด

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการช าร์จแบตมือถือที่ทำให้มือถือพังเร็วกับบทความ 6 วิ ธีช าร์จแบตมือถือที่คน มักทำผิด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้มือถือของเราต้องพังและซื้ อใหม่อยู่บ่อยครั้ง

1 แบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรอง หรือที่เราเรียกกันว่า พาวเวอร์แบงค์ ด้วยการผลิตที่มีออ กมามากมายหล า ยยี่ห้อ เราจึงควรเลือ กใช้ของที่มีคุณภาพ มากกว่าการเลือ กด้วยร า ค าที่ถูก เพราะของที่คุณภาพต่ำเมื่อใช้ไปนานๆก็จะเกิดการลัด ว ง จร ทำให้เกิดประกายไฟส่ งผลไปถึงโทรศัพท์ที่ช าร์จอยู่ได้ นอ กจากจะสร้างความเสียห า ยให้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว ก็อาจทำให้เกิดระ เบิ ด ย่อมๆได้ เป็นอุ บั ติ เห ตุ ที่บานปล า ยขึ้นไปอีก

2 ช าร์จแบตให้ถูกวิธี

เราคุ้นชินกับการช าร์จแบตจนลืมเรื่องความปลอ ด ภั ย ไปเสียแล้ว ลืมแล้วหรือว่านั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า การเสียบช าร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องนั้น ควรเริ่มจากการเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบก่อน แล้วค่อยเสียบสายช าร์จเข้ากับโทรศัพท์ เพราะการที่เราเลือ กเสียบสายช าร์จก่อน ค่อยเสียบปลั๊กนั้น อาจทำให้เกิดประกายไฟสปาร์คขึ้น มา ก่อให้เกิดอั น ต ร า ย เป็นไฟลุกขึ้น มาได้ หรือ

3 เลือ กใช้สายช าร์จที่มีคุณภาพ

สายช าร์จมีข า ยเกลื่อนท้องตลาด มีทั้งสายคุณภาพดีร า ค าสูง สายเหมือนแท้เกรดปานกลาง หรือสายร า ค าถูกคุณภาพต่ำ หากเราเลือ กใช้โดยยึดถือร า ค าถูกเป็นที่ตั้ง ก็อาจจะทำให้เราได้สายช าร์จที่มีคุณภาพแย่ หากใช้ช าร์จไปนานๆก็จะทำให้เกิดความร้อนต่อสายช าร์จ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้โทรศัพท์ตอนที่ช าร์จอยู่นั้น ก็จะทำให้ระบบของโทรศัพท์เกิดอาการรวน ส่ งผลทำให้โทรศัพท์นั้นพังได้เร็วขึ้น ดังนั้นการที่เราจะลงทุนซื้ อสายช าร์จดีดีสักเส้นนั้น เป็นเรื่องที่สมควรจะทำเป็นอ ย่ า งยิ่ง เพราะมีผลต่อ การใช้งานในระยะ ย า ว

4 ช าร์จไปใช้ไป

เป็นเรื่องปกติที่เราจะใช้งานโทรศัพท์มือถือ กันตลอ ดทั้งวัน แต่ในเวลาที่นำโทรศัพท์ไปช าร์จก็ควรจะหยุดเล่นเสียบ้าง เพราะการใช้โทรศัพท์ระหว่างช าร์จนั้น อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความร้อนขึ้น จนเป็นประกายไฟที่อั น ต ร า ย ได้ การช าร์จโทรศัพท์ในปัจจุบัน หากเลือ กใช้สายช าร์จที่มีคุณภาพก็ใช้เวลาไม่นานในการช าร์จ เราจึงควรหยุดใช้งานในระหว่างช าร์จ รอช าร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยหยิบมาใช้

5 เลือ กใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ

หากใช้งานไปนานแล้วเกิดแบตเสื่อมต้องเปลี่ยนแบต ก็ควรเลือ กใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ อ ย่ า ยึดติดกับร า ค าที่ถูก แล้วได้ของคุณภาพแย่ เพราะทุกครั้งที่ใช้โทรศัพท์จะทำให้เกิดความร้อนกับแบตเตอรี่ หากใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพต่ำ อาจจะทนความร้อนในการใช้งานเป็นเวลานานๆไม่ได้ ทำให้เกิดอุ บั ติ เห ตุ โทรศัพท์ระ เบิ ด คามือ ซึ่งมีข่าวอยู่เป็นจำนวน มาก ดังนั้นเราควรเลือ กแบตเตอรี่ที่คุณภาพมากกว่าร า ค าถูก

6 เล่นจนแบตหมด

การปล่อยให้โทรศัพท์แบตหมดจนดับไปเอง ไม่เป็นผลดีต่อระบบในโทรศัพท์เลย ส่ งผลทำให้โทรศัพท์มีอายุการใช้งานที่น้อยลง เสื่อมและพังได้ง่าย จึงควรใช้โทรศัพท์ให้แบตไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงปริมาณแบตดังกล่าวควรหยุดใช้งาน และนำไปช าร์จ ก็จะใช้เวลาในการเสียบช าร์ไม่นานเท่ากับต้องเริ่มช าร์จใหม่ตั้งแต่แบตเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นการลดเวลาที่ทำให้โทรศัพท์เกิดความร้อนจากการช าร์จลงได้

แค่รู้จักใช้ รู้จักรั ก ษ า ระมัดระวังในการเสียบช าร์จให้มากขึ้น และวางโทรศัพท์ลงเสียบ้าง ก็จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของโทรศัพท์ได้นานขึ้น และยังช่วยลดการเกิดอุ บั ติ เห ตุ ที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์ได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้โทรศัพท์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยทั้งสิ้น

ที่มา Postsabaidee, krustory