8 สัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่บอ กกับคนใช้รถใช้ถนน ที่พบเจอบ่อยๆ

หากวันนี้คุณนั้นได้เดินทางไปในเส้นทางที่คับแคบ ไม่สามารถที่จะมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ เนื่องจากมีรถสิบล้อขับอยู่ข้างหน้าคุณ และคุณเองก็รอคอยสัญญาณจากรถสิบล้อว่าสามารถที่จะขับขึ้นไปข้างหน้าเพื่อแซงได้เมื่อไร และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 8 สัญญาณไฟจากรถสิบล้อ ที่บอ กกับคนใช้รถใช้ถนน ที่พบเจอบ่อยๆ ไปดูกันว่าสัญญาณที่รถสิบล้อเตือนคุณ นั้นมีความหมายว่าอย่ างไรบ้าง

รถบรรทุก หมายถึง รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหล า ยขนาด ซึ่งปรกติมีขนาด กำลัง และสัณฐาน มาก โดยเฉพาะบรรดาที่ใช้เพื่อ การค้า ทั้งอาจประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วย เช่น รถประจญเพลิง และรถโม่คอนกรีต ปัจจุบัน รถบรรทุกส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแกโซลีนหรือดีเซล

ถนน เป็นทางสัญจรทางบกระหว่างสถานที่สองแห่ง ที่ได้รับการปูพื้นผิว หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การเดินทางทางเท้าหรือย านพาหนะต่าง ๆ รวมถึงม้า เกวียน จักรย าน และย านยนต์ ถนนประกอบด้วยหนึ่งหรือสองช่องทาง ได้แก่ ทิศเดียวกัน กับทิศสวนทางกัน โดยแต่ละฝั่งมีช่องจราจรตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป และบางครั้งอาจมีทางเท้า ถนนที่สร้างขึ้นเพื่อส่วนรวมอาจเรียกว่าถนนสาธาณะ หรือทางหลวง

1 รถบรรทุกที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถคุณ พบ ด่ า นข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม

หากขับรถบนถนนแล้ว เกิดรถบรรทุกข้างหน้าที่สวน มากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเพราะนั่นหมายความว่าข้างหน้ามีด่ า น ให้ระวัง หรือ เตรียมพร้อม

2 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน สัญญาณเ ตื อ นระวัง

เมื่อขับรถเดินทางไกล แล้วรถคันด้านหน้าเป็นรถบรรทุก พร้อมส่ งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน นั่นหมายความว่า ระวังรถบรรทุกกำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความป ล อ ด ภั ย

3 รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง เชิญเลย / แซงได้

ขับรถเดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอ ดสาย เมื่อรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า นั่นหมายความว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

4 รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง ไม่ปลอ ด ภั ยห้ามแซง

เมื่อคุณขับรถอยู่หลังรถบรรทุก แล้วพย า ย า มแซง รถบรรทุกจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า นั่นหมายความว่า ไม่สามารถแซงได้ ห้ามแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวน มา

5 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นตรงทางแยก รถบรรทุกต้องการขับตรงไป

ขับรถเจอสี่แยก แล้วรถบรรทุกข้างหน้าเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น นั่นหมายความว่า รถบรรทุกต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก หากคันหลังจะตรงก็สามารถขับต ามมาได้เลย

6 รถบรรทุกเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้

เมื่อคุณกำลังขับรถโดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วรถบรรทุกที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ นั่นหมายความว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้คุณได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

7 ดับไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น ข้างหน้ามี เ ห ตุให้ระมัดระวัง

หากขับรถอยู่บนถนน แล้วพบว่าอยู่ดีๆรถบรรทุกข้างหน้าที่สวน มา พร้อมกับดับไฟหน้า และเปิดขึ้น นั่นหมายความว่า ทางด้านหน้ามีเหตุ อุ บั ติ เ ห ตุ อั น ต ร า ย หรือ มีด่าน

8 แ ฉ ล บ หั วรถบรรทุกอ กกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง

เมื่อรถบรรทุกจะขอทาง หรือ ให้คุณเร่งเครื่องแซง มักจะส่ งสัญญาณโดยรถบรรทุกจะวิ่งกัน มาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแ ฉ ล บ หั วรถออ กมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

เพราะภั ย อั น ต ร า ยอยู่รอบตัวเราตลอ ดเวลา ดังนั้นการไม่ประ ม า ท เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งภั ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกล

อ ย่ าลืมเช็คสภาพรถให้พร้อม แล้วคอยสังเกต 8 สัญญาณของรถบรรทุกให้ดี คนที่ขับรถออ กต่างจังหวัดบ่อยๆ จำเป็นต้องรู้เป็นอ ย่ า งยิ่ง เพื่อสามารถนำไปสังเกตเวลาขับรถได้ อีกทั้งเพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณด้วย

ที่มา krustory, th.wikipedia.org