9 วิ ธีสอนลูกให้เก่ง ฉลาด มีความสุข รู้จักใช้ชีวิตเป็น ไม่เน้นเรียนเป็นหลัก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้สามารถเติบโตเป็นคนที่รู้จักการใช้ชีวิตนอ กตำราเรียน กับบทความ 9 วิ ธีสอนลูกให้เก่ง ฉลาด มีความสุข รู้จักใช้ชีวิตเป็น ไม่เน้นเรียนเป็นหลัก ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านนั้น มีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันไป แต่เชื่อว่า ทุกบ้าน มีเป้าหมายเหมือนกันคือ อย ากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต หล า ยบ้านจึงเลี้ยงลูกกันแบบมุ่งเน้นกวดขันด้านวิช าการตั้งแต่เล็ก เพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนดี ๆ ได้เข้ามหาวิทย าลัยดี ๆ และมีงาน มีการที่ดีทำในอนาคต แต่โรงเรียนดี ๆ มหาวิทย าลัยดัง ๆ นั้น มีจำนวนเก้าอี้จำกัด…. เมื่อจำนวนเก้าอี้ไม่พอ การเร่งเรียนเพื่อแ ย่งเก้าอี้จึงเริ่มขึ้น พ่อแม่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของลูกน้อยไปกับการเร่งเรียน เลิกจากโรงเรียน

ก็ไปเรียนพิเศษต่อตั้งแต่อนุบาล เด็กบางคนต้องเรียนอ่านเขียนตั้งแต่ยังไม่เลิกใส่ผ้าอ้อมด้วยซ้ำไป ผลลัพธ์คือ บ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยเด็กเก่งมากมาย แต่เด็กเหล่านี้ กล า ยเป็นเด็กที่คิดไม่เป็น อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมไม่ได้ นั่นเป็นเพราะพ่อแม่ลืมที่จะสอนให้ลูกมีทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านวิช าการ เด็กที่ ข าดทักษะการใช้ชีวิต จะเป็นอย่ างไร?เด็กเข้าสังคมไม่เป็น ไม่รู้จักการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่ างไรให้คนรักหรือเอ็นดู ซึ่งเคยมีผลวิจัยพบว่า คนที่ฉลาดในการ

เข้าสังคมนั้น มีโอกาสประสบความสำเร็จ มากว่าคนที่เรียนเก่งเพียงอย่ างเดียว เด็กไม่มีความคิดสร้างสรรค์ จริงอยู่ว่าลูกของคุณอาจจะสามารถตอบสมการย ากได้อย่ างถูกต้อง จำคำศัพท์ย าว ๆ ได้ทุกคำ แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้น ๆ มาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์นำความรู้มาประยุกต์ใช้จริงไม่ได้เลย ความเหนื่อยล้าจากการ

โดนเร่งให้เรียน บวกกับความกดดันจากความคาดหวังของพ่อแม่ทำให้ลูกเกิดความเ ค รี ย ดโดยไม่รู้ตัว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันนึงที่ลูกผิดหวังจากการสอบ ลูกจะกล า ยเป็นคนที่ ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีความสุข และเป็นโ ร คซึมเศร้า ดังนั้นทักษะชีวิตที่ควรสอนเพิ่มเติมให้ลูกมีดังนี้

1 ให้อิสระแก่ลูก ให้ลูกรู้จักการลองผิดลองถูก ให้ความเชื่อใจแก่เขา

2 สอนให้ลูกรู้จักใช้เงิน สอนให้ลูกรู้จักคำนวณรายรับรายได้ และเก็บออมเพื่อเป็นทุนสะสมไว้สำหรับการใช้จ่ายส่วนตัวของเขา

3 สอนลูกให้รู้จักเมตต าตัวเอง และรั กษ าหัวใจตนเอง หัวใจคือชีวิต การมีชีวิตที่ดีคือ การมีหัวใจที่ดี ใจที่เมตต า และใจที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองตลอ ดจนผู้อื่น หากจำเป็น

4 สอนให้ลูกรักตัวเอง สอนให้ลูกรู้จักชื่นชม และให้กำลังใจตัวเอง เผื่อว่าเมื่อในอนาคตหากลูกเจอปัญหา เขาจะได้รู้วิธีการอยู่ด้วยตัวเองอย่ างมีความสุข

5 สอนให้ลูกอยู่กับธรรมช าติ เห็นคุณค่าและรักษ์โลก

6 สอนให้ลูกรับประทานอ าห า รที่มีประโยชน์ บำรุงสม อ งและร่า งกา ยของเขา

7 สอนลูกเรื่องมารย าทการเข้าสังคม เช่น ควรรู้จักทักทาย, ขอโทษ, ขอบคุณ ตลอ ดจนพูดอย่ างมีหางเสียง

8 สอนให้ลูกรู้จักการทำงาน หาเงินด้วยตนเอง เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานและเงิน

9 เน้นเรื่องความตั้งใจและความพย าย ามให้กับลูก มากกว่าความสมบูรณ์แบบและความสำเร็จ สอนให้ลูกรู้จักโฟกัสกับปัจจุบันและระหว่างทางของสิ่งที่เขากำลังทำอยู่

คำถามที่ว่าทักษะชีวิตมีประโยชน์อย่ างไร และสำคัญมากเพียงใดจึงอาจอยู่ที่ว่าพ่อแม่กำลังเร่งให้ลูกเรียน จนหลงลืมการส่ งเสริมแง่มุมในการใช้ชีวิตต่าง ๆ ให้กับลูกหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าการเลี้ยงลูกด้วยการส่ งเสริมให้ลูกเก่งด้านวิช าการนั้นไม่ดี แต่อย ากให้คุณพ่อคุณแม่คำนึงถึงความพอ ดี ทั้งเวลา และช่วงวัยของลูก

และสำคัญไปกว่านั้นคือ การปลูกฝัง ทักษะสำคัญอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อให้ลูกน้อยของเราเติบมาโตมาเป็นคนเก่ง และน่ารักสำหรับทุกคน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุขในอนาคต

ที่มา s t a r f i s h l a b z . c o m, f a h h s a i