คุณมีค่า มากพอ อย่าร้องขอให้ใครมารักเรา

คุณมีค่า มากพอ อย่าร้องขอให้ใครมารักเรา

มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

คนเราไม่ได้ มีค่ า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ ายิ่งนัก ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม

เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ อย่ าเ สี ยสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน

1 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เ ส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

2 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยอมรับ ความจริง

3 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

4 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เ ชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

5 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

6 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

7 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โชคช ะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

8 ยิ่งคุณ ดื้ อ ดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

9 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ อ ง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

10 โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

ที่มา Chermarn Ratanapongtrakoon