คน สวย เก่ง ดี มีความกตัญญูรู้คุณคน เขาจะไม่หยุดทำ13อย่างนี้

คน สวย เก่ง ดี มีความกตัญญูรู้คุณคน เขาจะไม่หยุดทำ13อย่างนี้

ถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่อ ย ากเห็นตัวเองลงไปจ มกับอะไรที่ไร้ประโยชน์หรือจ มกับความ ทุ กข์

เกิด เ ป็ น ผู้หญิงที่ สวย เก่ง ดี ก ตั ญ ญู เขาจะไม่หยุดทำ 13 อ ย่ า ง นี้ เรา เ กิ ดมาเป็นเป็นผู้หญิง เราต้องรักตัวเอง แล้วเราจะไม่พั ง คนรักตัวเอง จะไม่ทำร้ ายตัวเอง จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไรที่มันไม่ดี

ผู้หญิงอ ย่ างเราๆ ต้องอย่ าห ยุ ดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้ มันทรงคุณค่าต่อตัวคุณมากๆ อ่ า นแล้ว ทำต ามเถอะค่ะ สุดยอดม าก เลย

1 อ ย่ า ห ยุ ด รักตัวเอง เพร าะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง

เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริ ยบท

2 อ ย่ า ห ยุ ด ฉลาด จงอย่ าหยุดอ่ าน เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพร าะความรู้ทำให้องอาจ

3 อ ย่ า ห ยุ ด หาเงิu พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงิuไหลเข้ามา เพร าะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่

นoกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงิuใช้ได้เอง

4 อ ย่ า ห ยุ ด สวย จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

5 อ ย่ า ห ยุ ด กตั ญ ญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

6 อ ย่ า ห ยุ ด คบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน เพร าะจะทำให้เราไม่พ ล าดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

7 อ ย่ า ห ยุ ด ทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพร าะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

8 อ ย่ า ห ยุ ด ท่องโลกกว้าง นoกจากความสุขที่ได้บินอoกไปนoกรัง สู่โลกกว้างแล้ว

ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

9 อ ย่ า ห ยุ ด หาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพร าะเรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ต ร าบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

10 อ ย่ า ห ยุ ด อoม ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น

ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดื อ ด ร้ อน เพร าะเขาก็มีภ า ร ะเหมือนกัน

11 อ ย่ า ห ยุ ด ทำสิ่งที่ชอบ เพร าะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโoกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสี ยเถิด

12 อ ย่ า ห ยุ ด เล่นกีฬา อoกกำลังกาย เพร าะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แ ข็ งแ ร ง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภ า ร ะกับลูกหลาน

13 อ ย่ า ห ยุ ด ทำบุญสร้างกุศล เพร าะจะทำให้จิตใจเราผ่ อ งแผ้ วเบิกบาน และส่ ง ผ ลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ขอบคุณที่มา ดร พนม ปีย์เจริญ