กรวดน้ำ 1 แก้ว ทุกครั้งหลังทำบุญ ช่วยให้ชีวิตราบรื่น

หล า ยๆ คนมักจะชอบทำบุญแต่ไม่ชอบที่จะกรวดน้ำ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำให้คุรได้กรวดน้ำหลังจากทำบุญในทุกๆ ครั้ง กับบทความ กรวดน้ำ 1 แก้ว ทุกครั้งหลังทำบุญ ช่วยให้ชีวิตราบรื่น ไปดูกันว่าทำไมต้องกรวดน้ำทุกครั้ง และจะส่ งผลต่อตัวคุณเองอย่ างไรบ้าง

วิธีการทำบุญ หล า ยๆคนอาจจะคิดแค่ว่ามีเพียงการให้เงินทองเท่านั้นหรือให้ทานทำบุญกับพระที่วัดเท่านั้น บุญ นั่นหมายถึงการกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ บุญจะเปรียบเสมือนเครื่องกำ จัดสิ่งที่ไม่ดี

สิ่งที่เศร้าหมองหรือที่เรียกกันว่ากิเลสให้ออ กไปจากใจของตนได้ ซึ่งเมื่อมีบุญก็จะช่วยให้ตนเองนั้นลดละเลิกความเห็น แก่ ตัว จิตใจ ที่ไม่ดี อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความทุ ก ข์ จะช่วยให้ใจเราเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การกระทำสิ่งที่ดีงาม คุณงามความดีในขั้นต่อๆไป

คนส่วน มากมักนิยมทำบุญด้วย

1 วิธีการที่จะต้องอาศัยปัจจัยเงินทองและส่วนประกอบหลัก เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ การร่วมสร้างวัดหรือปรับปรุงวัด การร่วมสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนหรือช่วย เหลือสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้เป็น

2 ส่วนการทำบุญที่ไม่ต้องอาศัยเงินทอง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนเราทั่วๆไป ทำได้ในทุกวันและทุกเวลา เช่น การรัก ษา ศีล การ เสีย สละแรงกายแรงใจเพื่อช่วย เหลือคนรอบข้าง

การให้คำปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้าง การแผ่ เมตต าให้อภั ยคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เราสามารถกระทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ทั้งยังสามารถได้ทั้งยังสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยตัวของเราเอง

การกรวดน้ำให้ท่องภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ( ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…..สกุล…..ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์… ( เรื่องที่ประสบปัญหา ) …ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช าติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

วิธีปฏิบัติในการกรวดน้ำ

– การกรวดน้ำนิยมกระทำในงานบุญ งาน มง คลและอว มง คล เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ที่จากไปแล้ว

– น้ำที่นำมาใช้ในการกรวดน้ำนั้นจะใช้เป็นน้ำสะอาดบริสุท ธิ์โดยไม่มีสิ่งใดมาเจือปน

-ในขณะที่เราทำการกรวดน้ำนั้นให้รินน้ำไหลลงเป็นสายโดยไม่ให้ข า ดตอน

– น้ำที่เรากรวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย นำไปเทบนโคนต้นไม้ใหญ่

ที่มา hostingrc