ขั้นตอนขอใช้ไฟเกษตร เข้าพื้นที่เกษตรก ร ร ม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูขั้นตอนการขอใช้ไฟเกษตร เพื่อทำเกษตรก ร ร ม ที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ กับ ขั้นตอนขอใช้ไฟเกษตร เข้าพื้นที่เกษตรกร รม ไปดูกันว่าจะต้องดำเนินการขอไฟเกษตรอย่ างไร บ้าง
ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนเพื่อ การทำการเกษตร เช่น ใช้เพื่อผลิตไฟจ่ายให้กับเครื่องสู บ น้ำ หรือหลอ ดไฟในสวนเป็นต้น ซึ่งเราสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยต้องมีข้อแม้ 9 ข้อดังนี้

1 ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อาจเป็นหน่ ว ยง านร าชการ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าสถานที่นั้นๆไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางร า ช กา ร

2 ต้องเป็นเส้นทางที่เป็นทางสาธารณะ คือ รถยนต์สามารถวิ่งผ่ า นได้อ ย่ า งสะดวก

3 สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ด้วยวิธีปักเสาพาดสายไฟ เพื่อต่อไฟให้เข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้

4 ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ สำหรับการยืนยันขนาดพื้นที่ และประเภทของกิจก ร ร มการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้า

5 จะต้องมีการระบุแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรว่า เป็นจากส่วนใด เช่น จากคลองสา ธา ร ณะ คลองชลประทาน หรือ แหล่งน้ำใต้ดินอื่นๆ

6 ผู้ขอต้องมีเอ กส ารและหลักฐานสิทธิ์ต ามประมวลก ฎ ห ม า ย ของพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเ อ ก ช น รายใหญ่

7 ต้องเป็นเกษตรกรร า ยย่อย ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15 ( 45 ) แอมป์ ต่อ 1 ราย

8 ต้องสามารถออ กใบแจ้งห นี้จากมิเตอร์ไฟเครื่องที่ 2 โดยสามารถแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1 ได้ โดยทั้ง 2 มิเตอร์นี้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเดียวกัน

9 มีค่าใช้จ่ายในการขย า ยเขต เฉลี่ยต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ( โดยทาง PEA จะรับผิดชอบในการจ่ายค่าข ย า ยเขต )

เอ กส ารที่ต้องเตรียม

1 ใบรับรองที่ได้จากอ ง ค์ ก ร ป กครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานร า ช ก า ร

2 สำเนาโฉนดที่ดิน

3 สำเนาบั ต ร ป ร ะ ช า ช น

4 สำเนาท ะ เ บี ย น บ้ า น

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

5 ( 15 ) แอมป์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

15 ( 45 ) แอมป์ 1 เฟส ค่าธรรมเนียม 6,450 บาท

15 ( 45 ) แอมป์ 3 เฟส ค่าธรรมเนียม 21,350 บาท

ตัวอ ย่ า งขั้นตอน และ วิธีการขอไฟฟ้าลงพื้นที่เพื่อทำเกษตร

หากเป็นพื้นที่ว่างยังไม่มีอะไรเลย ควรทำอ ย่ า งไร ขั้นตอนและกระบวนการที่จะขอให้มีไฟเกษตรเข้ามาในพื้นที่ก็คือ เริ่มจากมีความตั้งใจที่จะทำฟาร์มเกษตรอิ น ท รี ย์ของตนเองและได้ลงมือทำอ ย่ า งต่อเนื่องจนได้พืช พั น ธุ์ หล า ยชนิดแล้ว

ส่วนระบบน้ำก็ใช้การเจาะน้ำบ า ด า ลและดู ดน้ำขึ้น มาจากลำห้วยที่เริ่มลงตัว โดยมีระยะทางจากบ้านถึงไร่ห่างไกลกันประมาณ 10 กม. และการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากจึงเลือ กปลูกผลไม้ก่อนแทนที่จะปลูกพืขผัก เพราะไม่ต้องดูแลทุกวัน

ด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าของเรื่องวางแผนสร้างบ้านในพื้นที่ เพื่อที่ในตอนเช้าจะได้ดูแลพืชผักได้อ ย่ า งสะดวกใกล้ชิด เป็นที่มาของการขอไฟฟ้าเข้ามาใช้ โดยในการขอไฟฟ้าเกษตรในพื้นที่ของตนนั้น มีขั้นตอนดังนี้

1 ที่พักอาศัยต้องมีบ้านเลขที่ หากยังไม่มีก็ต้องไปขอบ้านเลขที่ให้แน่นอนก่อน จึงติดต่อขอไฟฟ้ามาลงที่บ้านในไร่ได้ จำเป็นต้องมีบ้านเลขที่ในการขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หากการขอเลขที่บ้านเลขที่นั้นอยู่ไกลจากหมู่บ้าน ก็จะต้องสร้าง

เพิงพักหรือสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรขึ้นโดยสิ่งต่อไปที่จะต้องสร้างคู่กันไปกับบ้านก็คือห้องน้ำ เพราะการมีห้องน้ำในพื้นที่นั่นแสดงถึงการอยู่อาศัยอ ย่ า งถาวร ดังนั้นแล้วการสร้างห้องน้ำจึงจำเป็นสำหรับการขอเลขที่บ้าน

เมื่อเราสร้างเพิ่งพักหรือบ้านพักเรียบร้อยแล้ว ให้เราถ่ายภาพที่พักและห้องน้ำไปให้กับอนามัยในพื้นที่ ซึ่งมาตรวจพร้อมกับทำการเซ็นต์เอ กส ารรับรองการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ จากนั้นให้นำหนังสือยื่นกับผู้ใหญ่บ้านในการขอบ้านเลขที่ จากนั้นให้นำไปยื่นต่อที่อำเภอเพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน เท่านี้เราก็จะได้ทะเบียนบ้านพร้อมกับเลขที่บ้าน มาก

สิ่งที่ควรรู้

การขอไฟเกษตรควรดูแนวโน้มในพื้นที่ว่ามีไฟฟ้าเข้ามาด้วยหรือไม่ และจะต้องมีบ้านอยู่ในโซนเดียวกัน 3 หลังขึ้นไป

1 เจ้าของเรื่องได้เผยว่าตนนั้นโชคดีที่พื้นที่บ้านนั้นอยู่ในรัศมีที่มีสหกรณ์รับซื้ อน้ำน มโคดิบจากเกษตร โดยรัศมีของสหกรณ์ก็กว้างขวางครอบคลุมเป็นพื้นที่ใหญ่ มีผู้เลี้ยงโคน มมากกว่า 30-40 ฟาร์ม โดยในพื้นที่ของเจ้าของเรื่องนั้นก็มีผู้เลี้ยงอยู่ในละแวกเดียวกัน 2 ฟาร์ม

ทำให้เมื่อรวมกับบ้านที่เพิ่งสร้างแล้วเป็น 3 หลัง ซึ่งสามารถเข้าเกณฑ์ในการขอไฟเกษตรได้พอดี แม้ว่าจะมีข้อแม้ว่าจะต้องมีบ้านในโซนเดียวกัน 3 หลังก็ต าม แต่หากมีเพียงเราหลังเดียวก็สามารถขอได้แต่ก็จะเสียค่าไฟที่แพงกว่าปกติ

2 ทำการยื่นเรื่องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เรานำเรื่องยื่นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของเรา อาจเป็น อบต.หรือเทศบาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของเราอยู่ในเขตไหน และเจ้าหน้าที่ก้จะให้กรอ กเอ กส ารสำหรับใช้ในการรับรองและทำการแนบทะเบียนบ้านของเราและเพื่อนบ้านไปด้วย

3 ทำการยื่นเรื่องที่ไฟฟ้าในเขต

เมื่อยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ให้นำเอ กส ารไปยื่นกับการไฟฟ้าในอำเภอ จากนั้นจึงกรอ กเอ กส ารให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นขั้นตอนในการยื่นเรื่องรอไว้

ทั้งนี้อ ย่ าลืมสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ในพื้นที่ด้วย และแนะนำว่าให้รวมกลุ่มกัน 3-5 หลังหรือมากกว่าก็จะช่วยให้ทำเรื่องได้ง่ายขึ้น

สรุปเรื่องการขอไฟเกษตรลงในพื้นที่

1 ขอบ้านเลขที่โดยจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน มาเป็นหลักฐาน

2 ทำการยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมตัวกัน 3 หลังขึ้นไป

3 ทำการแจ้งเรื่องให้กับอางค์การไฟฟ้าในอำเภอ และรอติดต ามความคืบหน้ารวมทั้งสอบถามความเป็นไปได้ที่จะมีไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ได้หรือไม่อ ย่ า งไร

ที่มา : krustory