คนวัย 50 ควรใช้ชีวิตให้เข็มแข็งด้วยความคิดเหล่านี้ ชีวิตมีความสุข

วันนี้เราอย ากที่นำเสนอสิ่งที่คนวัย 50 ปี ควรให้ความสำคัญและทำต าม เพื่อชีวิตบั้นปล า ยที่มีความสุข และไมาลำบากลูกหลาน กับบทความ คนวัย 50 ควรใช้ชีวิตให้เข็มแข็งด้วยความคิดเหล่านี้ ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตบั้นปล า ยที่มีความสุข

1 อย ากทำอะไรทำ ต้องการเรียนรู้อะไร เรียน G o o g l e มีให้ทุกเรื่อง

2 ไม่ต้องตำหนิตัวเองหรอ ก จำไว้ว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่ าง

3 ดื่มน้ำเยอะๆ สุ ข ภ า พและผิวพรรณจะได้ดี

4 ไม่ต้องเก่งทุกเรื่อง

5 ไม่ต้องพูด ทุกอย่ างที่คิดก็ได้

6 ยิ้มในทุกวันหัวเราะด้วย จะยิ่งดีมาก

7 ไม่ต้องมีก ฎเก ณฑ์กับตัวเองทุกอย่ างก็ได้

8 ไม่ต้องฟังทุกเรื่อง ที่ได้ยิน มา

9 ไม่ต้องเปรียบ ตัวเองกับใคร เพราะเราก็คือเรา

10 ไม่เอาคำพูดคน มาพิพ ากษาตัวเองเกินไป

11 ไม่ต้องบ้ าสมบัติเสี ยสละแบ่ งปันให้ผู้อื่นก็ดี

12 สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำทุกวันได้ ยิ่งดี

13 มองแต่เรื่องดีๆ จากคนอื่น มองข้ามเรื่องไม่ดีของเขาด้วย

14 ไม่ดูถู กตัวเอง ทุกคน มีคุณค่าต่างกัน มองหาคุณค่าของตัวเองให้เจอ และภูมิใจในตัวเองซะ

15 หากเจอปัญหา ให้ห า ยใจเข้าออ กลึกๆ 3 ครั้ง จากนั้นค่อยคิดต่อ ว่าจะทำอย่ างไร

16 ไม่ต้องต ามใจทุกคน ปฎิเสธเขาบ้างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ

17 ฟังธรรมะบ้ า ง

18 เข้าวัดทำบุญ ต ามแต่โอกาส ที่ว่างๆ

19 การรั ก ษ า ศีล 5 ทำได้ จะเป็นเรื่องที่ดี

20 ทำกิจกร ร มเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมเมื่อมีโอกาส

21 ทาครี มบำรุงทุก ๆ วัน ถูกหรือแพงไม่สำคัญ เหมาะกับเราดีที่สุด

22 กินอ า ห า รที่มีประโยชน์

23 เลี่ ยงการกินช าน มไข่มุก เปลี่ยนเป็นน้ำเต้ าหู้แทน

24 ผักผลไม้นั้น ทานเยอะๆ

25 ดูคลิ ปตลกๆ ความน่ารักของหมาๆ แมวๆ ทำให้เรายิ้มหัวเราะได้

26 ออ กกำลังกายสม่ำเสมอ

27 ในเรื่องการสู ญเสี ยเป็นสัจจธรรม ปล่อยวางให้เป็นไปเถิด

28 ผมทรงเดิมๆ ที่ทำมาหล า ยปี เปลี่ยน มันบ้ า งจะมีชีวิตชีวาขึ้น สดใสขึ้น

29 กล้าใส่เสื้ อผ้าแบบใหม่ๆ แบบไม่ต้องแคร์ใคร

30 ไปดูคอนเสริ ต์ศิลปิน ที่เคยชอบ เพื่อระลึกความหลัง

31 หาเวลาไปท่องเที่ยว ก่อนที่จะไปไม่ไหว ก่อนที่จะแก่

32 เลือ กคบ คุย กับคนที่มองโลกบวก จะได้รับแต่พ ลั ง งานดีๆ เข้ามา

33 มีเพื่อนรัก ที่เข้าใจกัน จำนวนน้อยๆ เป็นพอ

34 หาเวลาเจอ กับเพื่อนบ่อยๆ ได้คุยได้หัวเราะในความทรงจำเก่าๆ

35 ไม่ต้องกลัวเทคโนโลยี เพราะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

36 ลุกขึ้น มา แต่งหน้าสวยๆ ชื่นชมตัวเองบ้าง

37 อย่ าอยู้ใกล้ กับคนคิดลบ เป็นไปได้เลิกคบไปเลย

38 ฝึกทักษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ต้องขี ดกรอบให้ตัวเองว่าแก่แล้วทำไม่ได้

39 เ ส พ ข่าวแต่เรื่องดีๆ ส่วนเรื่องแ ย่ ๆ ไม่ต้องอ่ า น

40 หลงรักตัวเอง ที่เป็นคนอายุ 50 ที่มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็น

คนเราสามารถสร้างความสุข ขึ้น มาเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาเติม

ที่มา t h o u s a n d r e a s o n, s a n – s a b a i