คนส่วนน้อยที่จะรู้ แก้วเก็บความเย็น ใช้ผิด วิ ธีชีวิตเปลี่ยน

เมื่อทุกวันนี้สภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้คนเราหัน มารักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงทำให้มีหล า ยคนหัน

มาใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยลดโลกร้อน ร่วมไปถึงแก้วเก็บความเย็นที่เป็นที่นิยมใช้กันทุกวันนี้ เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก

และหล า ยคนยังไม่รู้ว่าการใช้แก้วเก็บความเย็นที่ถูกวิธีนั้นจะต้องใช้อย่างไร ทำความสะอาดอย่างไร

เพื่อสุ ข ภ า พที่ดีของผู้ใช้เอง วันนี้เราก็อยากที่จะแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้รักษ์โลกและรักตัวเองอย่างปลอ ดภัยที่สุด

แก้วสแตนเลสเก็บความร้อน ความเย็นได้รับความนิยมอย่ างมากในบ้านเรา ยิ่งมีก ร ะ แ ส อ นุ รั ก ษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้แก้วและหลอ ดพลาสติกเพื่อเป็นการลดขยะให้โลก

อีกทั้งประโยชน์ของแก้วเก็บความร้อน ความเย็นนั้น ยังสามารถ รั ก ษ า อุณหภูมิของเครื่องดื่มได้เป็นเวลานาน ทำให้หล า ยคนจะมีพกติดตัวไว้อย่ างน้อยคนละใบ

แต่ทั้งนี้การใช้งานแบบผิดๆ อาจส่ งผ ลร้ า ย อั น ต ร า ยกว่าที่คิด ตัวอ ย่ า งเช่น ข่าวต่างประเทศที่พบว่ามีผู้ป่ ว ยได้รับส า รโลหะหนัก หรือตะกั่วเข้าสู่ร่างกายติ ด ต่ อ กันนานเป็นเวลาหล า ยปี ทั้งๆ ที่มีอายุเพียง 50 ปี

และมีสุ ข ภ า พร่างกายแข็งแรงดีมาตลอ ด มีอาการเริ่มต้นอ ย่ าง หลงลืมง่าย เบลอ คิดอะไรไม่ค่อยออ ก ซึ่งเมื่อตรวจในระยะแรกพบว่าเกิดภาวะ BRAINFART หรือ ตดสมอง เพราะร่ากายสะส ม ส า รตะกั่วไว้เป็นเวลานาน

เมื่อตรวจสอบสาเหตุ ซักประวัติแล้ว พบว่า ผู้ ป่ ว ยได้ใช้แก้วสแตนเลสเก็บความร้อน ความเย็นใบเดิมเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

อีกทั้งแก้วนั้น มักทำความสะอาดไม่ถูกต้อง ทั้งยังมีรอยแ ต ก ร้ า ยภายใน มีสนิมขึ้นเป็นบางจุด ทำให้ร่างกายรับส า รตะกั่วเข้าไป อ ย่ า ง ไม่รู้ตัว

การวิธีการเลือ กแก้วเก็บความร้อนเย็น และควรมีวิธีใช้ให้ถูกต้องเพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ดังนี้

1) อ ย่ าเห็นแก่ของถูก เพราะปัจจุบัน มีผู้ผลิตพย าย ามลดต้นทุนการผลิตลง เพื่อจะได้จำหน่ายให้กับผู้บ ริ โ ภ ค ในร า ค าที่ต่ำ เป็นการดึงดูดลูกค้า แต่ในความเป็นจริงควรเลือ กซื้ อสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่ป ล อ ด ภั ยต่อร่างกายดีกว่า

2) สินค้าร า ค าถูกมักจะมีอ า ยุ ก า รใช้งานสั้น โดยหมั่นสังเกตให้ดีเมื่อใช้งานไปซักระยะอาจเกิดรอยแตก รอยร้าว และสำรวจว่าหากไม่สามารถใช้งานได้ ก็ควรทิ้งทันที

3) ไม่ควรดื่มน้ำในแก้วเก็บความร้อนเย็นตลอ ดวัน ควรรีบดื่มให้หมดภายใน 2 ชั่ วโมง และควรล้างทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง ยิ่งถ้าหากเป็นเครื่องดื่มประเภทที่มีโปรตีน อ ย่ า งเช่น น้ำเต้าหู้ ก็ควรล้างให้สะอาดไม่ควรมีคราบสกปรกเหลือทิ้งไว้อีกด้วย

แก้วน้ำเก็บความร้อน ความเย็น แม้จะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน แต่หากใช้ผิดวิธีก็อาจเกิด อั น ต ร า ย ได้ ดังนั้น หมั่นทำความสะอาด และใช้งานให้ถูกวิธีเท่านี้ก็จะทำให้ป ล อ ด ภั ย ไม่เกิดอั น ต ร า ยต่อร่างกายในระยะย า ว

ที่มา krustory