คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี เบิกได้สูงสุด 3 แสน

วันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับการต่อ พ.ร.บ. ทุกปี มาแนะนำให้รู้เท่าทันกับการที่คุณนั้นเสียเงินต่อ พ.ร.บ. ทุกปี กับบทความ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี เบิกได้สูงสุด 3 แสน ไปดูกันว่าคุณจะสามารถเบิกคืนได้ในกรณีใดได้บ้าง

การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นภาคบังคับต ามกฏหมายที่ต้องทำกันอยู่แล้ว แต่หล า ยคนก็ยังไม่รู้ว่า ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. เราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง และสามารถเบิกเงินคืนได้กรณีไหนบ้าง วันนี้เราจะมาบอ กรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์

สำหรับการคุ้มครองนั้น จะครอบคลุมรายละเอียดที่สามารถเบิกได้ ดังนี้

1. เป็นค่ารั ก ษ าพย าบาลจากการ บ า ด เ จ็ บ จ่ายต ามจริงได้สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. การ เ สี ย ชี วิ ต หรือ สู ญ เ สี ย อวัยวะ หรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อย่ างถาวร จะชดเชย 35,000 บาท/คน

และถ้าหาก เ สี ย ห า ย จากข้อ 1 ข้อ 2 นั้นและจะต้องได้ ไม่เกิน 65,000 บาท/คน ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยที่ผู้ค้ำประกันนั้นจะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิดต ามกฎหมายแต่อย่ างใด

สำหรับวงเงินคุ้มครองรวมกับค่า เ สี ย ห า ย เบื้องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

2 ค่า รั ก ษ า พย าบาลจากการ บ า ด เ จ็ บ นั้นจะได้สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

3. หากสู ญ เ สี ย อวัยวะ

3.1 หากมีการ สู ญ เ สี ย ตั้งแต่ข้อมือหรือแขนหรือเท้าหรือตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาวหรือ ต า บ อ ด อย่ างใดอย่ างหนึ่งรวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไปจะได้รับเงิน 300,000 บาท

3.2 หากมีการ สู ญ เ สี ย มือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายต า หรือ หูห น ว ก เป็นใบ้ หรือเสี ยความสามารถในการพูดหรือลิ้น ข า ด สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ สื บ พั น ธุ์ หรืออวัยวะอื่นใด จะได้รับเงิน 250,000 บาท

3.3 หากมีการ สู ญ เ สี ย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วได้หรือหลากหล า ยนิ้ว จะได้รับเงิน 200,000 บาท

4 หากเ สี ย ชี วิ ต หรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อย่ างถาวร 300,000 บาท/คน

5 ค่าชดเชยการ รั ก ษ า ตัว กรณีผู้ ป่ ว ย ใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

6 สำหรับจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกัน ต้องไม่เกิน 304,000 บาท

7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

เอ กสารที่จะต้องเตรียมไว้ใช้ ในการเครม พ.ร.บ. มีดังนี้

1. ในกรณี บ า ด เ จ็ บ

-สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ ป่ ว ย ใน

-สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการ รั ก ษ า ตัวเป็นผู้ ป่ ว ยใน

2.ในกรณี ทุ พ พ ล ภ า พ

-สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิ ก า ร

-สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ เ สี ย ห า ย จากการประสบภั ยจากรถ

3.ในกรณี เ สี ย ชี วิ ต

-สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

-ใบ ม ร ณ ะ บัตร

-สำเนาบัตรประช าชนทาย าทสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้น เ สี ย ชี วิ ต จากการประสบภั ย จากรถ

ให้ทำการเตรียมเอ กสารต ามที่ระบุไว้ในแต่ละกรณี จากนั้นก็นำไปยื่นเรื่องขอเบิกเงิน จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถยนต์จำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

จากนั้นก็รอให้ทางบริษัทดำเนินการ และทำเรื่องจ่ายเงินคืน ซึ่งจะได้ภายใน 7 วัน แต่เป็นพรบคุ้มครองผู้ เ สี ย ห า ย ในส่วนของคนเท่านั้น

โดยในส่วนของท รั พ ย์สิน และสินเชื่อรถจะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้ เพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง หากต้องการการคุ้มครองในส่วนของสินเชื่อรถ ต้องทำประกันภั ยรถยนต์ไว้เองต่างหาก มีให้

เลือ กหล า ยแบบตั้งแต่ประกันชั้น 1 จนถึงชั้น 3 ต ามกำลังท รั พ ย์ของแต่ละบุคคล ซึ่งการทำประกันรถยนต์ก็จะเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ย งเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ หากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้น

เกล็ดความรู้ = รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นการประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีความผิดต ามกฏหมาย โดยมีบทลงโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา bitcoretech