คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ผู้หญิง 9 ลักษณะนี้ เป็นผู้มีบุญบารมี มีเงินมีทิงใช้ ไม่ข า ดมือ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของผู้หญิงที่เกิดมาบนกองเงินกองทอง ถือว่าเป็นผู้ที่บุญวาสนาลงมาเกิด กับบทความ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ผู้หญิง 9 ลักษณะนี้ เป็นผู้มีบุญบารมี มีเงินมีทิงใช้ ไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหน ที่เกิดมามีบุญ

หล า ยๆคนคงอาจยังไม่รู้ว่า ‘ผุ้หญิงมีบุญมาก’ นั้น เป็นอย่ างไร ลองต้องมาดูกันเลยคะ ซึ่งสาวๆ หล า ยคน อาจจะยังไม่รู้มาก่อนเเน่

1 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อ ก รรมความ ผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียห า ย หล า ยภพ หล า ยช าติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมาย มหาศาล

2 รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และ โอ กาส ของชีวิต

3 อ ดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น พลังงานเข้มแข็ง ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจาก ความอ ดทน อ ดทนอย่ าง มีความสุข

4 สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่ สงบได้ เย็นได้ ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคน

ที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้น แม้จะตก อยู่ในเหตุการณ์ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

5 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปใน กระแสของ ความโลภ ความโ ก ร ธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

6 ปล่อยได้ วางได้

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวาง ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ แบกทุกอย่ าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ าง ที่เกิดขึ้น

7 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ต ามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็น ผู้บริสุทธิ์ ความเป็น ผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่น

ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก รรม ที่ทำไว้ บ่นไปก็ แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอย่ างนั้นมัน คือ ‘ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม’ อันเป็น สมบัติของเราเอง

9 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ต ามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่ง ความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิด เป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุ ก ข์ มาใช้ก่อน

ที่มา boktorth