คนเข้มแข็งมักจะทำ 7 เรื่องนี้เป็นประจำ

วันนี้เราจะพาเพื่อนคนที่ยังจิตใจไม่เข้มแข็งไปเรียนรู้สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาทำเพื่อให้เขาเป็นที่เข้มแข็งและก้าวผ่านทุกสิ่งอย่ างไปได้ด้วยดี กับบทความ คนเข้มแข็งมักจะทำ 7 เรื่องนี้เป็นประจำ

1 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมายถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

2 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออ กทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

3 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือ กว่าเสียอีกทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้นต้องผ่าน การฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็งและเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ าง ๆเท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ช ายทำอย่ างไรผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช ายมากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีกพวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช าแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่นอย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอ ดหลับ อ ดนอนเพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่ างช าญฉลาดมีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจนประสบผลลัพธ์ต ามที่ต้องการ

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่รายชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้องพ ย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้ างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์เม้ามอยจับ กลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพ ราะถ้าหากข า ดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมี

ลูกน้องเป็นผู้ช ายยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ช ายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

ที่มา c r e a t e-r e a d i n g t h, k h o d d e e j a