ความเป็นอยู่ของคนทุ ก ข์ หรือสุข อยู่ที่เลขที่บ้าน

คุณเคยรู้ไหมว่าพลังตัวเลขสามารถที่จะนำพาชีวิตของคุณให้เป็นไปต ามที่ตัวเลขนั้นสื่อพลังออ กมา วันนี้เราก้จะพาคุณนั้นไปดูว่าเลขที่บ้านของคุณนั้นเป็นเลขอะไร จะสามารถบอ กความเป็นอยู่ เงินทองที่คุรหาได้ หรือไม่ กับบทความ ความเป็นอยู่ของคนทุ ก ข์ หรือสุข อยู่ที่เลขที่บ้าน ไปดูกันว่าเลขที่บ้านของคุณนั้นเป็นเลขอะไร

รู้หรือไม่ว่าเลขที่บ้านของเรา ที่เราอยู่อาศัยสามารถบอ กอะไรเราได้บางอ ย่ าง นอ กจากจะมีเรื่องของ ฮว งจุ้ ยตำแหน่งที่ตั้งและการจัดวางต่างๆแล้ว

เลขที่บ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมายบางอ ย่ าง ซ่อนอยู่ ซึ่งวิธีการคือให้เราเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกรวมกัน แล้วหาเลขตัวเดียวที่เป็นเลขที่เราจะนำมาหาความหมายกัน

วิธีการคำนวณตัวเลข โดยทำการบวกเลขที่บ้านทั้งหมด เช่น เลขที่บ้าน 26/11 วิธีบวกคือ 2+6+1+1 = 10 ทำการบวกต่อ 1+0 = 1 เลขที่ได้คือ หมายเลข 1 แล้วจึงนำตัวเลขนี้ไปหาความหมายที่ซ่อนอยู่กัน

1 หมายเลข 1

หมายเลขนี้หมายถึง เจ้าของบ้านรวมทั้งสมาชิกในบ้าน มีนิสัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มั่นใจในตัวเอง แม้จะเป็นคนใจร้อน เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก แต่ก็เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตต า ทำให้เป็นที่รักของผู้คนรอบตัว ส่วนเรื่องการงาน ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆก็มักประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สามารถสร้างรายได้จากการทำงานโดยไม่ลำบาก

2 หมายเลข 2

เลข 2 หมายถึงคนที่ชอบออ กสังคม ชอบพบปะสั ง ส ร ร ค์ รักการป า ร์ ตี้ ทำให้คนที่อยู่ในบ้านที่ได้เลข 2 มีเพื่อนฝูงมากจากทุกกลุ่มสังคม เป็นคนมีเสน่ห์ ใครเห็นก็รัก ทำให้เรื่องการงานประสบความสำเร็จ

เช่นกัน เพราะใครเห็นก็รู้สึกเมตต า ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเสมอ แต่การเงินให้ควรระวังเพราะหากไม่ควบคุมอาจทำให้มีนิสัยจับจ่ายใช้สอยแบบเกินตัว

3 หมายเลข 3

เลข 3 เป็นหมายเลขของความว่องไว แสดงถึงความฉลาด ว่องไว มีไหวพริบ เจ้าของบ้านมักเป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้แบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีวิ จ า ร ณ ญ า ณที่ดีในการคิด

และมองปัญหาต่างๆได้อ ย่ า งแตกฉาก ข้อควรระวัง คือ อาจเกิดข้อพิพาทกับคนใกล้ตัว เพราะมักมีนิสัยไม่ยอมคน เมื่อเกิดปัญหามักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

4 หมายเลข 4

เลขนี้เป็นเลขของความสามารถในการสื่อสาร ทำให้เจ้าของบ้านเป็นคนที่ ช่างคิด ช่างพูด มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยต ามได้อย่ างไม่ย ากเย็นนัก สิ่งที่ควรระวัง คือ ความเป็นคนไม่ละเอียด อาจทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาดได้บ่อยๆ

5 หมายเลข 5

เจ้าของบ้านเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพ เป็นกันเอง ถ่อมตัว เป็นคนน่ารักในส า ย ต า ของเพื่อนฝูง แต่ตนเองมักมีปัญหาและเดือ ดร้อนจากการคอยยื่นมือเข้าไปช่วย

เหลือผู้อื่น มากจนเกินไป ความ ทุ ก ข์ ส่วน มากไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ส่วนการงานนั้น ควรเลือ กทำธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเป็นลูกจ้างบริษัท

6 หมายเลข 6

เลข 6 เป็นตัวเลขของ การให้ เจ้าของบ้านจะเป็นคนใจกว้าง ใจใหญ่ ชอบที่จะแจกจ่ายและเป็นผู้ให้ มากกว่า การเป็นผู้รับ แต่ติดเป็นคนใช้เงินเก่ง

มักเก็บเงินไม่อยู่ แต่เป็นคนขยัน สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เหมาะที่จะเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ทำธุรกิจของตัวเองจะเติบโตได้ไวกว่า

7 หมายเลข 7

ผู้อยู่อาศัยเป็นคนที่เด็ดข า ด ใจคอหนักแน่น ย ากที่ใครจะมาพูดให้เปลี่ยนใจได้ ถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการ เป็นคนใจแข็ง และเป็นคนอ ดทน ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่เ ล ว ร้ า ยแค่ไหน ก็จะสามารถกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอ ย่ า งรวดเร็ว สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8 หมายเลข 8

ตัวเลขนี้ บอ กถึงนิสัยของเจ้าของบ้านว่า เป็นคนยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอ หากสามารถเลือ กได้จะไม่เลือ กที่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีเลย เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความรัก ความซื่อตรง

และการมีสติปัญญาที่ เฉี ย บแหลม มีการวางแผนชีวิตอ ย่ า งเป็นระบบ เมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้น ก็จะใช้สติ า นพ้นเรื่องราวไปได้อ ย่ า งสบาย เพราะมีสติกับสมาธิอยู่กับตัวเสมอๆ

9 หมายเลข 9

ตัวเลขนี้ บอ กถึงตัวเจ้าของบ้านว่าเป็นผู้มีบารมีมาก ได้รับการปกปักรั ก ษ า จากสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอ เพราะเกิดมาพร้อมกับวาสนาติดตัว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแม้บางครั้งอาจไม่ได้ดังใจ

แต่เมื่อเวลาผ่ านไป ก็จะได้รับสิ่งที่หวังหรือต้องการเสมอ การงานเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว รับร าชก าร หรือเป็นพนักงานบริษัทก็จะสามารถเติบโตและได้รับตำแหน่งดีๆเสมอ

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขของที่อยู่อาศัยนี้ ช่วยให้เราสามารถเข้าใจธรรมช าติของพลังบางอย่ างที่แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่ก็ส่ งผลโดยตรงกับชีวิตของเราได้

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดการได้ก็คือ การดูแลบ้านของเราให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถผ่ านเข้ามาในบ้านได้ เพื่อทุกคนในบ้านจะได้อยู่ร่วมกันอ ย่ า งมีความสุข

ที่มา krustory