ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปหาความรู้เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน ที่หล า ยๆ มักจะไม่รู้ และมักจะถูกหลอ กกันเป็นประจำ ที่สำคัญคือ เสียประโยชน์ที่คุณนั้นควรจะได้ ไปดูกันว่าการรังวัดในแต่ละครั้ง คุณจะต้องรู้อะไรบ้าง

เรื่องของการวัดขนาดของที่ดินที่ถูกต้อง จะต้องทำการตรวจสอบขอบเขตขนาดของที่ดินให้แม่นยำ ซึ่งต้องผ่ า น การทำรังวัดอ ย่ า งถูกต้องเ พื่อความชัดเจนในก ร ร มสิทธิ์ของที่ดินที่เราครอบครองอยู่ โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่ควรรู้ในการยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดิน

สิ่งที่เจ้าของที่ดินต้องรู้

1) ที่ดินดังกล่าวมีหลักฐานใดที่แสดงความเป็นเจ้าของ ให้นำไปยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้

2) ที่อยู่ของที่ดินผืนนั้นๆว่าอยู่ที่บ้านเลขที่ หมู่ ตำบาล อำเภอ เขต และจังหวัดใด

3) เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง และที่ดินมีส่วนที่ติดกับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่

4) สภาพต ามจริงของที่ดินว่าเป็นลักษณะใด เช่น เป็นบ้านพักอาศัย ที่นา สวน ไร่

การยื่นคำขอรังวัดที่

ให้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ของที่ๆตั้งอยู่ ต ามโฉนดที่ดิน ให้ทำการติดต่อสนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่อยู่ในเขตของที่ดินของเรา

สำหรับห นั ง สื อ รั บ ร อ ง การทำประโยชน์ ให้ทำการติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ๆดินนั้นตั้งอยู่ ยกเว้นว่ามีการยกเลิกอำนาจของนายอำเภอ ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ของที่ดินของเรา

หลักฐานการยื่นเพื่อ ขอรังวัด ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งที่ สอบเขต หรือหนังสือ การทำประโยชน์ บัตรประจำตัวประช าชน

ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หรือหากมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ถ้ามี ) โดยโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หลักฐานการของรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินจะมีลัษณะดังนี้

1) เป็นเอ กส า รหนังสือสำคัญที่แสดงก ร ร มสิทธิ์ประเภทเดียวกัน แต่ยกเว้นเพียง โฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

2) จะต้องเป็นหนังสือที่แสดงชื่อผู้ถือ ก ร ร มสิทธิ์ที่ดินในโฉนดเหมือนกันทุกฉบับ และทุกคนต้องยังไม่ชีวิตอยู่ครบ

3) จะต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันและในจังหวัด กับสำนักงานที่ดิน ที่เดียวกะน

ขั้นตอนการทำรังวัด สอบเขต รวม แยก ที่ดิน

1) เริ่มจาก รับบัตรคิวเพื่อทำเรื่องร้องขอ จากประช าสัมพันธ์

2) รับคำสอบสวนและชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

3) ในส่วนของฝ่ายรังวัด ให้นัดวันดำเนินการ กำหนดช่างและทีมงาน กำหนดการและรายละเอียดในการวางมัดจำ

4) ติดต่อ ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงและทำหนังสือแจ้งเรื่องให้หนังสือพิมพ์ทราบ

5) รับหนังสือ การแจ้งที่ดินข้างเคียง เริ่มกำหนดเงินมัดจำรังวัด และ รับเขตหลักที่ดิน

6) ช่างรังวัดออ กไปถึงที่ดินนั้นๆ ต ามวันที่กำหนดไว้

7) เตรียมคำนวณเนื้อที่และเขียนรูปในแผนที่โฉนดที่ดินเอาไว้

8) ฝ่ายรังวัดจะทำการส่ งเรื่องให้ฝ่ายทะเบียน จากนั้นจะเรียกผู้ขอทำการ มาจดทะเบียน

9) สอบสวนเรื่องการแบ่งแยกที่ดิน

10) ทำการตรวจอายัด

11) ให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการทำโฉนดใหม่

12) จัดการแก้รายการทะเบียนและจดทะเบียนเป็นที่แบ่งแยกแล้ว

13) ทำโฉนดที่ดินแบ่งแยก

14) ดำเนินเรื่องเสนอหนังสือให้ับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อลงนาม และใส่ตราประทับ โฉนดที่แบ่งออ กมา

ขั้นตอนการแจ้งขอแบ่งแยกที่ดินพร้อมตรวจสอบเนื้อที่จริง และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1) ให้เจ้าของที่มานำหนังสือ การทำประโยชน์รวมทั้งเอ กส ารต่างๆที่เราใช้สำหรับการยื่นขอทำเรื่อง

2) ให้ถ้อยคำเพื่อทำการนัดรังวัด กำหนดวัน ค่าใช้จ่าย และกำหนดเจ้าหน้าที่ สถานที่นัดพบ

3) รับเจ้าหน้าที่ไปทำรังวัด ทำการวัดและปักหลัก จนเสร็จ

4) ลงนามในเอ กส ารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

5) รอรับหนังสือที่จะติดต่อแจ้งกลับว่าสามารถไปดำเนินการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำหนังสือรับรองการทำรังวัด

1) ค่าธรรมเนียมการออ กหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยใช้การแบ่งด้วยลักษณะที่ดิน

เนื้อที่ไม่เกิน 20ไร่ แปลงละ 30 บาท

เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ ส่วนเศษของไรให้คิดเหมารวมเป็นไร่ 2 บาท

2) ค่าธรรมเนียมการสอบสวนพิสูจน์และตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

รายแปลง แปลงละ 30 บาท

รายวัน วันละ 30 บาท

ค่าคัดหรือค่าทำการจำลองแผนที่ต่อแปลง แปลงละ 30 บาท

ค่าธรรมเนียมการคำนวณเนื้อที่ หรือตรวจสอบ แปลงละ 30 บาท

ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

3) ค่าธรรมเนียมการออ กโฉนดที่ดิน

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท

ที่ดินพื้นที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ เศษของไข่ให้คิดเหมาเป็นไร่ละ 2 บาท

4) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม การทำรังวัดที่เกี่ยวเนื่องกับโฉนดที่ดิน

ห ากนับเป็นแปลง คิดแปลงละ 40 บาท

ห ากนับเป็นรายวัน คิดวันละ 40 บาท

ค่าคัดหรือ การจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

ค่ าคำนวณหรือสอบแสแปลงละ 30 บาท

ค่า จั บ ระยะ แปลงละ 10 บาท

5) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม เบ็ดเตล็ด

ค่ าทำเรื่องคำขอ แปลงละ 5 บาท

ค่ าการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท

ค่าปิดประกาศ ให้กับผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท

ค่ าพ ย า น ให้แก่พย าน คนละ 10 บาท

ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

6) ค่าธรรมเนียมที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ การตรวจสอบเนื้อที่ของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง สำหรับเจ้าพนักงาน และคนงานที่ทำการจ้างไปทำรังวัด ซึ่งให้จ่ายในลักษณะเหมาต ามระเบียบจากกระทรวงมหา ดไ ท ย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง

เ บี้ ย เ ลี้ ย งที่ให้แก่เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้างไปทำรังวัด กำหนดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายต ามระเบียบจากกระทรวงม หาดไ ท ย ซึ่งผ่ า นความเห็นชอบแล้วจากกระทรวงการคลัง

ค่าป่ ว ย ก าร ให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทน ที่ไปร่วมในการทำรังวัน วันละ 50 บาท/คน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการทำรังวัด โดยให้จ่ายในลักษณะการเหมาจ่ายต ามระเบียบกระทรวงม ห า ด ไท ย ด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง คิดเป็นเงิน เรื่องละ 100 บาท ทั้งนี้การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอยื่นเรื่องต้องจ่ายหรือชำระต ามกฎหมายอ ย่ า งถูกต้อง ( กฎกระทรวงฉบับที่ 47 และ 48 ได้ออ กต ามความไว้ต ามความในพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ) ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมรังวัด

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลงละ 40 บาท/วัน

ค่าใช้จ่ายการทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลงละ 30 บาท/วัน

2) ค่าธรรมเนียมการวางหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดในลักษณะเหมาจ่าย ( ต ามประกาศจ.มุกดาหาร ลงวันที่ 23 ก.ค. 2542 )

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ใช้เวลาทำการ 1 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 1,950 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ ใช้เวลาทำการ 2 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 3,750 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ ใช้เวลาทำการ 3 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 5,500 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ใช้เวลาทำการ 4 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 7,350 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ ใช้เวลาทำการ 5 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 9,150 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ ใช้เวลาทำการ 6 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 10,950 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ ใช้เวลาทำการ 7 วัน สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 12,750 บาท

รังวัดที่เกี่ยวข้องกับการออ กหนังสือรับรองการทำประโยชน์

เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ ใช้เวลาทำการ 1 วัน สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,450 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ใช้เวลาทำการ 2 วัน สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 2,750 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ ใช้เวลาทำการ 3 วัน สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 4,050 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ ใช้เวลาทำการ 4 วัน สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,350 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ ใช้เวลาทำการ 5 วัน สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 6,650 บาท

เพิ่มเติม

1) ใช้สำหรับพื้นที่โล่ง

2) หากพื้นที่ติดชุมชน หรือเป็น ที่ไร ที่นา มีแนวโค้งและอุปกสรรคเยอะ จะต้องแก้ไขต ามหลักวิช าการรังวัด และทำแผนที่ เช่น การวางหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญห า ย หากมีเนื้อที่จำกัดให้เพิ่มจำนวนวันในการทำรังวัดเพิ่มอีก 1 วัน

3) หากเป็นกรณีรังวัดออ กโฉนดที่ดิน และหากมีเหตุให้ต้องตั้งคณะก ร ร ม การตรวจสอบที่ดิน ( ต ามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ( พ.ศ.2537 ) จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มในส่วนของค่าพาหนะ1 วันสำหรับการรังวัดและปักหลักเขต โดยคำนวณวันทำการ วันละ 12 แปลง

หากเรามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการยื่นเรื่องขอรังวัดที่ดินบ้าง จะทำให้สามารถดำเนินการได้อ ย่ า งรวดเร็วมากขึ้น เพราะมีความเข้าใจในเรื่องหลักๆอยู่บ้าง ช่วยให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้น การศึกษาข้อมูลและทำการเตรียมหลักฐานประกอบการขอรังวัด หรือแบ่งแยก หรือจะเป็นการสอบเขตโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้พร้อมทีเดียวจะช่วยให้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไวยิ่งขึ้น

ที่มา : krustory