จะเลือ กใครก็ได้มาเป็นสามี แต่อย่ าเอาผู้ช ายที่พูดไม่เพราะมาเป็นสามี

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเอง และอย ากมีความรักอย่ างคนฉลาด จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุ ก ข์ใจเด็ดข า ด และวันนี้เราก็มีบทความที่อบากจะมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ จะเลือ กใครก็ได้มาเป็นสามี แต่อย่ าเอาผู้ช ายที่พูดไม่เพราะมาเป็นสามี ไปดูกันว่าควรจะเลือ กผู้ช ายแบบไหน มาเป็นสามี

คิดจะรักแล้ว ก็ต้องรักให้เป็น อย่ าเลือ กผู้ช ายพูดไม่เพราะมาเป็นสามีหนุ่มสาวความรักเป็นสิ่งที่มีความหมายมากมายทีเดียวการตัดสินใจแต่งงานก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าอ กเข้าใจกันอย่ างแท้จริง มากกว่าที่จะตัดสินใจแต่งงานด้วยความรักแรกพบอย่ างไรก็ต ามไม่ได้

หมายความว่าความรักแรกพบไม่ดี แต่เป็นข้อที่พึงระวังว่า ‘ความรักแรกพบเพียงอย่ างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจจนกระทั่งนำไปสู่ชีวิตแต่งงานได้’ เราต้องการเวลาในการเรียนรู้ ที่จะทำความเข้าใจกันซึ่งต้องการเวลาของการเป็นคู่รักในระยะเวลาหนึ่งมีความจำเป็นอย่ างมากที่จะต้องใช้ความสาม า ร ถกันสุดกำลังในการเลือ กคู่ครอง

เพราะว่าชีวิตจะมีสุขหรือทุ ก ข์ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้คนแบบไหน มาเป็นคู่ชีวิตจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการคิดจะใช้ชีวิตเป็นคู่เลยทีเดียว ความรักไม่ใช่เรื่องของใครต้องดูแลใครแต่มันเป็นเรื่องของการเ อ าใจใส่ซึ่งกันและกันการพูดเพราะๆ

กับคนรักก็ค่อนข้างสำคัญย่ างมากในชีวิตเรานะคะ หากพูดไม่รั ก ษ าน้ำใจก็ทำให้อีกคนรู้สึกไม่ดีได้บางครั้งอาจจะเ สี ยคนรักไปเลยก็ได้ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะเดินเคียงคู่กันไปจนตลอ ดชีวิตการพูดจาไพเราะมีองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกัน

1 เป็นคำสุภาพไพเราะที่กลั่นออ กมาจากน้ำใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหย าบคำ ด่ า คำประชดประชันคำเ สี ย ดสี

2 เป็นคำจริงไม่ใช่คำโกหกหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เสริมความไม่อำความ

3 พูดด้วยจิตเมตต า พูดด้วยความปรารถนาดี อย ากให้คนฟังมีความสุขในข้อนี้หมายถึงว่าแม้จะพูดจริงเป็นคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตยังคิดโ ก ร ธมีความริษย ามีอารมณ์ขุ่นมัวก็ยังไม่สมควรพูดเพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้และอาจก่อให้เกิดความเ สี ยห า ย

4 พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คำพูดนั้นจะจริงและเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะทำให้เกิดโ ท ษก็ไม่ควรพูด

5 พูดถูกกาลเทศะ แม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์และพูดด้วยจิตที่เมตต าแต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับแล้วจะก่อให้เกิดผลเ สี ยได้เช่น จะกล า ยเป็นประจานหรือจับผิดกันไป พูดถูกเวลา ( กาล ) คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไรต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพูดถูกสถานที่ ( เทศะ ) คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไรเหตุการณ์แวดล้อม

เช่นไรจึงสมควรที่จะพูดหากพูดออ กไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเ สี ยอย่ างไรเช่น มีความหวังดีอย า กเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่ม เ ห ล้ า แต่ไปเตือนขณะเพื่อนกำลังเ ม าอยู่ในห มู่เพื่อนฝูงทำให้เขาเ สี ยหน้าอย่ างนี้นอ กจากเขาจะไม่ฟังแล้วเราอาจเ จ็ บตัวได้ผู้หญิงนั้นความอ่อนโยนเป็นสิ่งสำคัญอย่ างไรก็ต าม อย่ าเลือ กผู้ช ายที่พูดไม่เพราะไม่ให้เกียรติเรามาเป็นคู่ครองมันจะทำให้เราไม่มีสุขไปตลอ ดชีวิต

ความรักปั๊บปี้เลิฟนั้นน่ารักแต่เกือบ90เปอร์เซ็นมันยังไม่ใช่ความรักการมีความรักเป็นเรื่องที่ดียกเว้นเมื่อรักใครสักคน มากจนลืมรักตัวเองแม่ไม่ห้ามถ้าลูกจะเรียนรู้ผู้คนการสะสมความรักตั้งแต่เ ด็ กจะทำให้ด ว ง ต าเจ้าเบิกกว้างพอในวัยที่ต้องเลือ กคู่ครองที่แท้จริง

นุ่งสั้นถ้าลูกแฮปปี้กับมัน แต่จงอย่ าลืมว่ามีด ว งต าหมาป่าซ่อนอยู่ในทุกที่ ผู้ช ายในผับมีไว้ให้บริหารเสน่ห์และรู้เท่าทันมิใช่เพื่อลากขึ้นเตียง ผู้ช ายดีๆไมจำเป็นต้องอยู่ในห้องสมุดพ่อสอนลูก ถ้าลูกด วง ต าเบิกกว้างพอลูกจะแยกออ กเองว่าใครคือหมาป่าใครคือทาร์ซานสำราญ

กับชีวิตเ สี ยให้พอเมื่อยังเป็นวันรุ่น การเ สี ยคนและใจแตกตอนเเก่เป็นเรื่องไม่งามทาลิปสติกสีน้ำต าลหรือสีดำบ้างก็ได้ถ้าลูกรู้สึกไม่เอนจอยกับชีวิตลิปสติกสีชมพูและแดงแม่ว่ามันเลี่ยนจะตๅยไม่จำ

เป็นต้องยิ้มหวานให้ผู้ช ายห่วยๆ แต่เก็บนิ้วกลางของลูกไว้เพื่อเป็นการรั ก ษ าม า ร ย า ทก็พอผู้ช ายที่พูดไม่เพราะกับลูกจงอย่ าเลือ กมาเป็นคู่ชีวิตเพราะวันหนึ่งน้ำคำจะทำร้ า ยกันจนไม่เหลือสิ่งใดให้ทะนุถนอม และอย่ าใส่บิ๊กอายกับขนต าปลอมตลอ ดเวลาความรักแท้จะมองเห็นลูกได้ชัดเจนกว่าถ้าลูกเป็นธรรมช าติมากพอ

ที่มา khoddeeja