ดอกเบี้ยบ้านอย่ า มองข้าม ผ่อนบ้าน 30 ปี เสียดอกผ่อนบ้านได้อีกหลัง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการโปะบ้านให้หมดไว เพื่อไม่ให้คุณนั้นต้องเสียดอกเบี้ยที่สามารถนำซื้ อบ้านได้อีกหลัง กับบทความ ดอกเบี้ยบ้านอย่ า มองข้าม ผ่อนบ้าน 30 ปี เสียดอกผ่อนบ้านได้อีกหลัง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้าง เพื่อไม่ให้คุณนั้นต้องเสียดอกเบี้ยมาก ขึ้นทุกๆ ปี

สำหรับคน มีบ้าน การผ่อนจ่ายชำระค่างวดของบ้านซักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะบ้านหนึ่งหลังอาจต้องใช้ระยะเวลาในการผ่อนจ่ายชำระเป็น 30-40 ปีทีเดียว และถ้าหากลองคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย ของการผ่อนบ้านนั้น บางคนแทบจะลมจับได้เลย เพราะบางกรณีด อ กเ บี้ ยของบ้านสูงถึงขนาดซื้ อบ้านได้อีกหลังด้วยซ้ำไป โดยหากไม่ได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้าน และคำนวณอัตราด อ ก เ บี้ ย MRR 7% ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ไม่รวมกับโปรโมชั่นจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มักจะมีอัตราด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 3-5 ปีแรก ไม่โปะจ่ายชำระห นี้ โดยประมาณร า ค าคร่าวๆ ตั ว อ ย่ าง เช่น บ้านร า ค าหลังละ 1,000,000 บาท จะมี ด อ กเบี้ยสูงถึง 1,390,000 บาททีเดียว โดย 3 เทคนิคในการผ่อนบ้านให้หมดเร็ว เพื่อจะได้ปลดภาระห นี้สินเร็ว ยิ่งเป็นห นี้ก้อนใหญ่อ ย่ า งห นี้ผ่อนบ้านนั้น หากจ่ายผ่อนชำระคืนได้เร็ว จะทำให้สบายใจ ไม่ต้องเป็นห นี้ และยังเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตนเองได้

3 เทคนิคผ่อนบ้านหมดเร็ว ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1) โปะอีกเท่าตัว ลดระยะเวลาการเป็นห นี้

โดยปกติแล้ว เมื่อครบกำหนดจ่ายชำระค่าบ้านให้เราจ่ายมากกว่ายอ ดแจ้งชำระห นี้อีกเท่าตัว หากมีกำลังท รั พ ย์มากพอ ยกตัวอ ย่ า งเช่น ยอ ดจ่ายชำระอยู่ที่ 12,000 บาท ให้เราจ่ายทบอีกเท่าหนึ่งเป็น 24,000 บาท ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้การจ่ายชำระห นี้หมดเร็วกว่าเดิมหล า ยเท่าตัว

จากปกติต้องผ่อนจ่ายชำระคืน 30 ปี อาจหล า ยแค่เพียง 9-10 ปี ก็หมดห นี้ได้แล้วด้วย แต่ถ้าหากรู้สึกเป็นภาระทางการเงิน หรือกดดันตัวเองมากเกินไป อาจโปะเพิ่มมากกว่าจำนวนยอ ดชำระ 10% – 20% ก็ได้เช่นกัน เพราะการโปะจ่ายชำระคืนในบางส่วนจะยิ่งทำให้ร่นระยะเวลาการผ่อนชำระห นี้ได้เช่นกันด้วย

2) ช่วงเวลาด อ ก เ บี้ ย ต่ำ ให้รีบจ่ายเพิ่ม

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่มักจะมีโปรโมชั่นด อ กเ บี้ ย ต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก ดังนั้น การโปะห นี้จ่ายเท่าตัวของยอ ดชำระในแต่ละงวดอาจเป็นเรื่องที่หนักเกินไป แต่ถ้าหากหมั่นจ่ายโปะห นี้ในช่วงที่ด อ กเ บี้ ยต่ำ จะยิ่งทำให้ห นี้หมดเร็วขึ้น

เพราะอัตราด อ กเบี้ยผ่อนบ้าน มักจะมีเรทอัตราด อ กเบี้ยขึ้นต าม MRR โดยของแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราแตกต่างกันไป ดังนั้น ช่วงที่ ด อ กเบี้ยต่ำให้รีบหมั่นโปะชำระห นี้ให้ได้มากที่สุด เพราะเงินต้นก็จะได้ลดลงต ามไปด้วย

3) รีไฟแนนซ์บ้าน ทางออกของการผ่อนบ้านหมดเร็ว

รีไฟแนนซ์คือ การที่ไปขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นเพื่อมาปิดห นี้กับธนาคารเดิมที่เคยขอสินเชื่อบ้านไว้ ในอัตราด อ ก เ บี้ ยที่ถูกกว่า มักนิยมทำกัน มาก เพราะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่จะมี ด อ กเ บี้ ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก แต่ทั้งนี้ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้าน

ควรตรวจสอบดูรายละเอียดของสัญญาสินเชื่อบ้านจากธนาคารเดิมให้เรียบร้อยดีเสียก่อน เพราะส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์บ้านจะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่ า นอายุสัญญาไปแล้ว 3 ปี รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของสัญญากู้ยืมด้วย เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าปรับจุกจิกที่ไม่จำเป็นนั่นเอง

สิ่งสำคัญในการผ่อนบ้านให้หมดเร็วนั้น คือ ต้องมีระเบียบวินัยในการผ่อนจ่ายชำระคืน แม้ว่าจะไม่สามารถโปะห นี้ได้ แต่การจ่ายคืนตรงต่อเวลาเป็นเหมือนการสร้างเ ค ร ดิ ต ทางการเงินที่ดีให้กับตนเอง

และธนาคารเองก็จะเ ล็ งเห็นในจุดนี้ โดยหากมีประวัติทางการเงินที่ดี อาจสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องของปรับลดอัตราด อ กเ บี้ ยรวมถึงการยื่นขอทำธุรก ร ร มทางการเงินอื่นๆ ก็จะสามารถทำได้อ ย่ า งง่ายดายอีกด้วย

ที่มา krustory