ดื่มวันละ 1 แก้ว มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้

การดื่มกาแฟหล า ยๆ คนก็คงหลงรักการดื่มกาแฟในรสช าติที่ตัวเองนั้นชื่นชอบ แต่วันนี้เรากก็มีอีกรสช าติหนึ่งที่อย ากจะมาแนะนให้หล า ยๆ คนนั้นได้ลองดื่ม เพราะเพียงดื่มวันละ

1 แก้ว ช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆ กับบทความ ดื่มวันละ 1 แก้ว มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการดื่มกาแฟในทุกวันนั้นดีต่อตัวคุณอย่ างไรบ้าง

เครื่องดื่มกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอ ย่ า งมาก เพราะช่วยก ร ะ ตุ้ นให้ร่างกายตื่นตัวได้รวมทั้งรสช าติที่หลากหล า ย ทำให้กาแฟกล า ยเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มย อ ด ฮิ ต ผู้คนไม่น้อยเลยที่ติดกาแฟและต้องทานทุกวันไม่ อ ย่ า งนั้น

จะมีอาการป ว ด หั ว เพราะกาแฟมีส า ร ค า เ ฟ อี นที่ทำให้เกิดอาการเสพติดเบาๆ หากทาน มานานจนชิน เมื่อไม่ได้ทานก็จะมีอ า ก า รหงุดหงิดหรือบางคนก็ป ว ดหัวเลยทีเดียว แม้จะเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้ติดและต้องดื่มทุกวัน

แต่กาแฟก็ยังคงเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนชื่นชอบ และกาแฟแท้ๆที่ไม่ได้ใส่น้ำต าล น ม หรือครีมเทียมเพื่อปรุงรสช าติก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายหล า ยข้ออีกด้วย ซึ่งในบ ท ค ว า มนี้เราจะพา ผู้ อ่ า น มาดูคุณประโยชน์ของกาแฟที่แท้จริง

แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าลเท่านั้นนะ แล้วก็ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนด้วย โดยเราจะสังเกตได้จากอาการหลังดื่มหากมีอาการใจสั่น มาก ก็ไม่ควรทานกาแฟในปริมาณที่มากเกินไป เพราะคนแต่ละคน มีความต้านทานต่อฤ ท ธิ์ ค า เ ฟ อี น ที่แตกต่างกันออ กไป

ประโยชน์ของกาแฟดำ

1 บรรเทาโ ร ค ห อ บ หื ด

สำหรับผู้ที่เป็นหอบหืดหรือมีอาการว่าจะเป็น ให้ลองดื่มกาแฟให้เป็นประจำ ส ารต่างๆในกาแฟที่ช่วยให้ความเครียดลดลงรวมทั้งประสาทสัมผัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเกิดโ ร ค ห อ บ หื ด มีอาการดีขึ้นได้

2 แก้ป ว ดหัว

กาแฟดำไม่ใส่น้ำต าลสามารถช่วยบ ร รเ ท า อ า ก า รมึนหัวได้ เพราะคาเฟอีน มีส ร ร พ คุ ณ ที่ทำให้หลอ ดเ ลื อ ดขย า ยตัว ซึ่งจะทำให้ระบบไหลเ วี ย น โ ล หิ ตดีขึ้น และยังสามารถช่วยลดอาการ ป ว ด หั ว ไ ม เ ก ร นได้อีกด้วย

3 บรรเทาหรือลดความ เ สี่ ย ง การเกิด โ ร ค เ บ า ห ว า น

โ ร คเ บ า ห ว า น เป็น โ ร ค ที่เป็นกัน มากเพราะการเลือ กทานอาหารที่ไม่พอ ดีรวมทั้งปัจจัยที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน การดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำต าลเลย สามารถช่วยลดปัญหาของโ ร ค เ บ า ห ว า นได้มากถึง 60 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้มีการวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารส ารต่างประเ ท ศได้กล่าวว่า คนที่ดื่มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะลดความเ สี่ ย ง

การเกิดโ ร ค เ บ า ห ว า นได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเลย นอ กจากนี้ในกาแฟยังมีส ารที่ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระอยู่เช่นเดียวกับส ารที่อยู่ในองุ่น ซึ่งหมายความว่าหากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมกาแฟก็จัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการไม่น้อยไปกว่าพืชในตระกูลเบอร์รี่เลย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับคาเฟอีนของแต่ละคนด้วย

4 ป้องกัน โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

การดื่มกาแฟ ช่วยป้องกันหรือลดความเ สี่ ย ง ใ น การเกิด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาของประ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น เผยว่า คนที่ดื่มกาแฟวันละ 1 แก้วต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับ โ ร ค ม ะเ ร็ ง ลำไ ส้ ใ ห ญ่ และช่วยลดอัตราการเกิดโ ร คนี้ได้ โดยในกาแฟมีกรดอะซิติก ที่ช่วยลดปริมาณ เ ซ ล ล์ที่ผิดปกติในร่างกายได้

5 ลดความเ สี่ ย ง โ ร ค หั ว ใ จ

จากงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟดำหรือ กาแฟดำหวานน้อยจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโ ร ค หั ว ใ จ ได้ถึง 26 เปอร์เซนต์ ส า ร ค าเ ฟ อี นในกาแฟช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเ ลื อ ด และจะป้องกันการอุดตันและการแข็งตัวของ เ ลื อ ดได้

6 ลดการเกิ ดโ ร ค นิ่ ว

กาแฟช่วยลดอัตราการเกิดโ ร ค นิ่ ว ใ น ถุ งน้ำดีได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีข้อมูลระบุว่า กาแฟวันละ 1-2 แก้วต่อวัน จะช่วยลดการเกิดโ ร คนี้ได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟ

7 ป้องกันอาการความจำเ สื่ อ ม

จากงานวิจัยของฟินแลนด์เผยว่า สำหรับคนวัย 40 ปีขึ้นไป หากดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำต าลเป็นประจำจะช่วยชะลอความเสื่อมของ ส ม อ งและช่วยป้องกันโ ร ค ส ม อ ง เ สื่ อ ม รวมทั้งโ ร ค อั ล ไ ซเ ม อ ร์ได้มากกว่า 65 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับงานวิจัยของอเมริกาว่า การดื่มกาแฟดำวันละ 2 แก้วจะช่วยพัฒนาความจำในระยะสั้นได้ ช่วยกระ ตุ้ น ส ม อ งให้ทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่

8 ลด ไ ข มั นในร่างกาย

การดื่มกาแฟดำฟลังอาหารจะทำให้ไขมันที่เราเพิ่งทานเข้าไปเกิดการแตกตัวและยังให้พลังงานทดแทน ซึ่งมีผลการวิจัยที่กล่าวว่า กาแฟดำจะช่วยให้หน้าท้องแบนราบได้รวมทั้งทำให้น้ำหนักลดลงได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการไดเอท ก็สามารถดื่มกาแฟวันละเล็กน้อยเพื่อช่วยก ร ะ ตุ้ น ร่างกาย ควบคู่ไปกับการลดอาหารและออ กกำลังกายที่เหมาะสม

9 ลดความเค รี ยด บรรเทาอาการซึมเศร้า

การดื่มกาแฟช่วยให้อารมณ์ดี ช่วยลดความเครียดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์ โดยมีการค้นพบว่ากาแฟดำช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดสำหรับคนที่เป็น โ ร ค เครียดหรืออยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดได้

10 ช่วยให้มีพลังงานในการออ กกำลังกายได้นานขึ้น

สำหรับคนรักสุขภาพที่ออ กกำลังกายทุกวันต่างทราบดีว่าการดื่มกาแฟดำก่อนการเข้าฟิตเนส เข้ายิม หรือออ กกำลังกายประเภทต่างๆจะช่วยให้ร่างกายมีความสามารถออ กแรงได้มากขึ้นกว่าการไม่ดื่มกาแฟเลย และยังมีส ารที่ช่วยลดอาการป ว ดกล้ามเนื้อที่เกิ ดจากการออ กกำลังกายได้มากกว่า 50 เปอร์เซนต์

ทั้ง 10 ข้อที่กล่าวในบทความนี้เป็นข้อ ดีสำหรับผู้ที่ทานกาแฟเป็นประจำอยู่แล้ว และหากต้องการให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากกาแฟอ ย่ า งเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้ ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนการดื่มกาแฟรสช าติต่างๆ เปลี่ยนเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำต าลแทน โดยให้เราคิดไว้เสมอว่ากาแฟที่มีรสช าติหวานหอมกลมกล่อมนั้น เป็นเสมือนของว่างหรือขน มหวาน มากกว่า แม้จะรสช าติอร่อยก็จะทำให้เกิดโ ร ค อ้ ว น ง่ า ยจากปริมาณน้ำต าลและครีมเทียมหรือน มที่ให้พลังงานสูงมากๆ และน้ำต าลก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ควรได้รับมากจนเกินไปในแต่ละวัน

ที่มา krustory