ต้นไม้ยอ ดฮิต 6 ต้น ปลูกริมรั้วบ้าน เป็นสิริม ง ค ล แถมสบายต า

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูต้นไม้ที่หล า ยๆ คนนิยมหามาปลูกริมรั้วที่บ้าน ช่วยให้ร่มเงา แถมมองแล้วสบายต า กับ ต้นไม้ยอ ดฮิต 6 ต้น ปลูกริมรั้วบ้าน เป็นสิริม ง ค ล แถมสบายต า ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง

การเลือ กปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นส่วน มากจะเลือ กปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ม ง ค ล เพื่อช่วยสร้างบรรย ากาศในบ้านให้ร่มรื่น เย็นสบายต า การปลูกต้นไม้จะช่วยทำ

ให้บ้านของเราน่าอยู่ และยังสามารถช่วยกรองฝุ่นไม่ให้เข้าบ้านได้อีกด้วย วันนี้เรามีต้นไม้ 6 ชนิดที่มีความหมายดีๆ เหมาะกับการปลูกติดริมรั้วบ้านกัน

1 ต้นเข็ม มีความเชื่อกันว่ าการปลูกต้นเข็มในบ้านจะทำให้เกิดความฉลา ด เฉี ย บแหลม แสดงถึงความมีสติปัญญา เพราะอ ย่ า งนี้ในพิธีไหว้ครูจึงมีการใช้ด อ กเข็มในการไหว้ครูเพื่อแสดงถึงครูผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

การปลูกต้นเข็มควรปลูกในทิศตะวันออ ก และควรลงดินปลูกในวันพุธเพราะเป็นการปลูกเพื่อเน้น ด อ ก ต้นเข็มชอบแดดจัด ชอบน้ำปานกลาง ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ชอบดินร่วนซุยหรือดินปนทราย ควรใส่ ปุ๋ ย ค อ กในอัตรา 0.5-1 กก. ต่อต้น และควรใส่ประมาณ 5-6 ครั้งต่อปี

2 ต้นโมก คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นโมกไว้ในบ้าน จะช่วยทำให้บ้านเกิดความสุข เพราะเป็นความห า ยของความบริสุทธิ์ ความสะอาด ทำให้คนในบ้านรู้สึกสุขกายสบายใจ

และไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้าบ้าน และช่วยให้ป ล อ ด ภั ย จากสิ่งที่ไม่ดี ด อ กโมก จะมีสีขาวสะอาดต า และมีกลิ่นที่หอมการดูแลต้นโมก ชอบแสงแดดจัดถึงปานกลาง อยู่กลางแจ้งได้อย่ างสบายและควรให้น้ำ 5-7 วันต่อหนึ่งครั้ง ส่วนเรื่องของดิน ต้นโมกจะชอบดินร่วน ชอบความชื้นปานกลาง โดยเราสามารถใช้ปุ๋ ย ค อ กในอัตร 1-2 กก. โดยใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

3 ต้นแก้ว คนโบราณเชื่อว่าต้นแก้วจะทำให้คนในบ้านมีจิตใจบริสุท ธิ์ ดีงามมีใจที่เบิกบาน เพราะคำว่า แก้ว หมายถึงความใส ความสะอาด สดใส ด อ กแก้วมีกลิ่นหอม

และมีความนิยมใช้ด อ กแก้วในพิธีก ร ร มท า ง ศ า ส น าเป็นด อ กไม้ที่เป็นตั ว แ ท นของความมีสิริมงคล การปลูกต้นแก้วควรปลูกทางทิศตะวันออ ก โดยควรปลูกในวันพุ ธ

ต้นแก้วชอบแดดจัด ต้องการน้ำประมาณ 3-5 วัน ต่อหนึ่งครั้ง และให้ใส่ปุ๋ ยค อ ก ปีละ 4-6 ครั้ง หรือ ปุ๋ ย วิ ทย า ศ า ส ต ร์ 15-15-15 ในอัตราส่วน 200 กรัม

4 ต้นไผ่ ไผ่มีหล า ยชนิด อาทิ ไผ่เหลืองทอง ไผ่สีสุก ไผ่เตี้ย ซึ่งคนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไผ่สีสุกจะทำให้ผู้อาศัยในบ้านได้รับความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความมั่งคั่ง

ลักษณะของต้นไผ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลำต้นเป็นปล้อง เหยียดตรง ขึ้นเป็นกอ ส่วนการดูแลก็ง่ายเพียงแต่ต้องคอยกำ จั ดวัชพืชออ กบ่อยๆในช่วงแรก แต่หลังจาก 1 ปีผ่ า นไปจะไม่มีวัชพืชขึ้นได้อีก

เพราะใบของไผ่จะโตมากพอที่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องพื้น หากต้องการปลูกต้นไผ่ในบ้าน ควรปลูกที่ริวรั้วหรือบริเวณที่โล่งกว้าง เพื่อให้ไผ่ได้แตกหน่องอ กงาม ควรปลูกทางทิศตะวันออ ก ควรลงมือปลูกในวันเสาร์

5 ต้นพุ ท ธ รั ก ษ า

มีความเชื่อของคนสมัยก่อนว่า บ้านที่ปลูกต้นพุทธรั ก ษ าในบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครองสิ่งไม่ดีและอั น ต ร ายได้ เพราะเป็นต้นไม้ที่โบราณเชื่อว่ามีพระคุ้มครองอยู่

ช่วยสร้างบรรย ากาศในบ้านให้มีความสงบสุข จัดว่าเป็นไม้มงคง ควรปลูกทางทิศตะวันตก และควรลงมือปลูกในวันพุธ ส่วนการดูแลด อ กพุทธรั ก ษ านั้น จะชอบแสงแดดมาก และควรรดน้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ชอบดินร่วนหรือดินร่วมปนทราย ส่วนปุ๋ ยควรใช้ปุ๋ ย ค อ กในอัตร 0.5-1 กก. ปีละ 4-6 ครั้ง

6 ต้นไทร เ ก า ห ลี เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกต ามแนวรั้ว ริมรั้ว หรือปลูกต ามแนวกำแพง โดยต้นไทรเกาหลีจะมีลักษณะเป็นพุ่มทรงสูงค่อนข้างแน่น ใบสีเขียวสดเรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 5-6 เมตร

ใบของต้นไทร เก า ห ลี มีสีเขียวเข้มเรียว ใบเป็นมันมี ย า งสีขาว โดยมีใบดกตลอ ดทั้งปี ส่วนลำต้นจะมองเห็นไม่ชัด เพราะใบหนาแน่นปกคลุมอยู่ ข้อดีของการปลูกไทร เ ก า ห ลี ก็คือเป็นต้นไม้ที่ไม่มีการผลัดใบ ไม่จำเป็นต้องเก็บกวาด

ส่วนการดูแลนั้น ไทรเ ก า ห ลี ชอบน้ำปานกลาง เติบโตได้ในดินทั่วไปและข ย า ยพั นธุ์ด้วยการขย าย พั น ธุ์โดยการเสียบยอ ด หรือวิธีการเ พ า ะ เมล็ด

การปลูกต้นไม้ในบ้านมักเลือ กปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลเพื่อช่วยเส ริ ม ค วามสุขความสงบให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน นอ กจากจะสร้างความร่มรื่นเขียวชอุ่มสบายต าแล้วจะทำให้จิตใจของคนในบ้านสงบสุขได้ ทำให้บ้านน่าอยู่

ที่มา krustory