ต้นไม้ 6 ชนิด ที่ไม่ควรปลูกไว้ในรั้วบ้าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ต ามความเชื่อของคนโบราณ ที่ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้าน กับบทความ ต้นไม้ 6 ชนิด ที่ไม่ควรปลูกไว้ในรั้วบ้าน ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เราไม่ควรนำมาปลูก

1 ชบา

ความเชื่อ = คนโบราณเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นชบาไว้บ้านนั้นจะมีแต่เรื่องไม่ดี เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องความรักที่ไม่สมหวัง เนื่องจากในสมัยก่อน มีการใช้ดอ กชบาในการป ร ะ จ า นผู้หญิง ร้ า ย และ ผู้ ห ญิ ง ไ ม่ ดี

2 ชวนชม

ความเชื่อ = บ้านไหนที่มีต้นชวนชมไว้ในบ้านและยิ่งมีลูกสาวด้วยจะไม่ควรปลูกอย่ างยิ่ง เนื่องจากจะหมายความไปถึงชวนคน มาเชยชม เหมือนการชักชวน ผู้ ช า ย ให้เข้ามาหา ลู ก ส า ว ของเรา อาจทำให้เกิดเรื่อง เ สื่ อ ม เ สี ย ได้

ข้อเท็จจริง = ในทุกส่วนของต้นชวนชมไม่ว่าจะเป็น ใบ ลำต้น ดอ ก ราก ล้วนประกอบไปด้วยย างเหนียวซึ่งเป็นส า ร กลัยโคไซด์ เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เกิด ผื่ น แ ด ง ถ้าหากเข้าต าจะทำให้ระคายเคือง และ ถ้ารับประทานเข้าไปจะมีผล ต่อหั ว ใ จ โดยอาจถึงแ ก่ ชี วิ ต ได้

3 ต้นไผ่

ความเชื่อ = คนโบราณนิยมปลูกต ามทุ่งต ามสวน มากกว่า ไม่นิยมปลูกต ามบ้าน เพราะในสมัยก่อนไม้ไผ่จะใช้ในงานไม่เป็น มงคล

ข้อเท็จจริง = ต้นไผ่เมื่อโตเต็มที่จะเป็นไม้กอใหญ่ และ ติดไฟได้ง่าย และมีโอกาศสูงมากที่ไผ่แต่ละลำจะ เ สี ย ดสี กัน ทำให้เกิด ไ ฟ ลุ ก ไ ห ม้ ได้ง่าย

4 ต้น มะละกอ

ความเชื่อ = ถึงแม้ว่ามะละกอจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหล า ยคนแต่การนำมาปลูกในบ้านนั้นไม่ดีอย่ างยิ่ง เนื่องจากได้ตีความหมายคล้ายว่าแตกกอ ทำให้คนในบ้าน ไ ร้ ค ว า ม สุ ข ต้อง แ ย ก จ า ก กั น ไป

ข้อเท็จจริง = ย างมะละกอประกอบด้วยโปรตีนลาเท็กซ์ หากสัมผัสแล้วอาจมีอาการ แ พ้ น้ำ มูก น้ำต า ไหลได้ รวมถึงผู้ที่เป็นห อ บ หื ด ก็อาจจะทำให้กำเริบ และ รุ น แ ร งได้

5 เฟื่องฟ้า

ความเชื่อ = มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกในบ้านแล้วจะทำให้ต้องมีเหตุ ท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ ง ได้ คู่รักอาจ แ ย ก ท า ง กัน

ข้อเท็จจริง = ต้นเฟื่องฟ้ามี ห น า ม แหลมเต็มต้น ถ้าปลูกในบริเวณบ้านอาจมี อั น ต ร า ย ได้

6 ลีลาวดี

ความเชื่อ = เดิมลีลาวดีเคยมีชื่อว่า ลั่นทม มีความเชื่อ กันว่าบ้านไหนปลูกก็จะมีแต่ความ ทุ ก ข์ ร ะ ท ม คู่รักห่างเหิน ครอบครัว แ ต ก แ ย ก คล้ายกับชื่อต้นไม้ นั่นคือลั่นทมออ กเสียงคล้าย ร ะ ท ม ที่แปลว่า ทุ ก ข์ โ ศ ก

ข้อเท็จจริง = ย างของต้นลั่นทมเป็นกรด plumeric acid เมื่อสัมผัสโดนย างจะทำให้เกิด ผื่ น คั น และ ผิว บ ว ม แดง ทั้งนี้กิ่งยังเปราะหักได้ง่ายจึงไม่เหมาะกับบ้านที่มี เ ด็ ก เล็กๆ

มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ เรื่องแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อและความชอบของแต่ละคนนะคะ แต่เชื่อวาสิ่งดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราและคนในบ้าน มากกว่าจริงไหมคะ

ที่มาท Postnoname