ถอยสักก้าว ลองแพ้บ้างก็ได้ บางทีการชนะก็ไม่ได้เหลืออะไร

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตที่เป็นคนแพ้บางในบ้างเรื่อง กับบทความ ถอยสักก้าว ลองแพ้บ้างก็ได้ บางทีการชนะก็ไม่ได้เหลืออะไร ไปดูกันว่าทำไมเราต้องฝึกให้ชีวิตแพ้บ้าง ชนะบ้าง

ชีวิตคนเรา เหมือนเป็นผู้เล่นในทุกสนามแข่งขันแข่งกับคนอื่น แข่งกับเวลา แข่งกับโชคชะต า รวมถึงแข่งกับตัวเองเมื่อเด็ก ต่างมีคนชมเชยดีใจเพียงเพราะวิ่งแข่งชนะเมื่อเรียน สอบแข่งขันหรือสอบได้เกรดดีเป็นที่หนึ่ง จะได้รับรางวัลและการชื่นชมยินดีเป็นการปลูกฝังให้เราต้องเป็นเพียง ‘ผู้ชนะ’ โดยไม่รู้ตัวอย ากเอาชนะ จนตกอยู่ในภาวะแพ้ไม่เป็นที่จริงแล้วเราอยู่ในสังคมที่มีผู้คนรอบตัวหลากหล า ยทั้งความคิด ความเห็น ความชอบ

เรายังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันหล า ยความคิด หล า ยความเห็น หรือคำพูดของคนรอบตัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยเสมอไปตัดความรู้สึกว่า ‘ความคิดฉันถูก’ ออ กไปก่อน เพราะความคิดของคนอื่น ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมดเปิดใจรับฟัง โดยไม่ตัดสินฟังให้ได้ยิน ว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารคืออะไร ฟังให้เข้าใจ ถึงเหตุผลและที่มา’ใช้ความเข้าใจให้มาก ยอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ’

หล า ยความคิดเห็นของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือ ดร้อน เป็นเพียงแง่คิดหรือมุมมองที่อาจไม่เหมือนกันเพียงปรับความคิดของเรา เราจะมองเห็นความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆเรียนรู้ที่จะ ‘ยอม’ บ้างยอมรับ ยอมเข้าใจ ยอมเห็นด้วย …และเช่นเดียวกันคำพูดและความเห็นของเรา ก็ใช่ว่าทุกคนจะต้องยอมรับความคิดของเราก็ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปเราอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม

เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือ กว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเ ก ลี ย ดชังและรอวันเอาคืน หากคนต้องการเอาชนะกันด้วยความคิด คำพูด และการกระทำไปเสียทุกครั้ง เราก็ไม่มีทางชนะได้จริง เพราะเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ความร่วมมือมีแต่สร้างความขัดแย้งการทำล า ยความสัมพันธ์อันดีต่อ กันความอย ากเอาชนะคนอื่น

จะไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือ กชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังอย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะ หรืออย ากบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเพราะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลย นอ กจากความเ ก ลี ย ดชัง ที่มีไปอีกนานเท่านาน’แพ้ให้เป็น’ ไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ หรือเป็นการยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นที่ต่างมุมเป็น

ทางเลือ ก ที่เราตัดสินใจจะทำ’ยอมแพ้’ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดทุกเรื่อง’ยอมถอยสักก้าว’ เพื่อเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ทำล า ยมิตรภาพและความผูกพันที่มีต่อ กันเปิดใจให้กว้าง ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ความจริงคนไม่ดี เรื่องราวไม่ดี ปล่อยผ่านไปบ้างวางอคติ และความยึดติดของตัวเองลงลองปิดต า แล้วใช้ใจ’ไม่สำคัญว่า ใครชนะมันสำคัญที่ว่า ใครได้ใจ”วันนึงเราก็ต้องยอมเป็นผู้แพ้บ้าง’แพ้บ้าง ชนะบ้าง มันก็เป็นเช่นนั้น มาเสมอ…

ที่มา forlifeth