ถ้ารักตัวเอง ให้หยุดทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูภั ยเงียบจากการเล่นมือถือก่อนนอนในทุกๆ วัน กับบทความ ถ้ารักตัวเอง ให้หยุดทำ 6 สิ่งนี้ ก่อนนอน ไปดูกันว่าภั ยเงียบที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง ที่จะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้นับเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าใครก็มีการใช้มือถือเพื่อติดต่อรับข้ อ มู ล และเล่นโซเชียล เล่นเกมส์ อ่านข่าว และอีกมากมายหล า ยอ ย่ า งที่มือถือสามารถทำได้ แต่การใช้โทรศัพท์มือถือที่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดโ ท ษ

กับตัวเราเองในระยะย า วได้ โดยเฉพาะเ ด็ กที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่า สิ่งไหนควรเล่นแต่พอดี อาจทำให้เกิดอ า ก า รเ ส พติดมือถือได้ เพราะโทรศัพท์มือถือ กล า ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ข า ดไม่ได้ในแต่ละวัน ตลอ ดเวลาจะเห็นว่ามีคนเป็นจำนวน มากใช้ชีวิตในโลกโซเชียลแทบตลอ ดเวลา

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนจะยิ่งส่ งผลเสียให้กับร่างกายของเราอ ย่ างมาก วันนี้เรานำเอาข้อเสียของการใช้มือถือบ่อยๆ มาให้ตรวจสอบตัวเองกันว่า การเล่นมือถือนานๆหรือตลอ ดเวลานั้นส่ งผลเสียอ ย่ า งไรบ้าง

1 เ สี่ ย งเป็นโ ร ค เ ค รี ย ด ซึมเ ศ ร้ า เ รื้ อ รั ง

การเล่นโซเชียลนั้นเป็นการส ม อ งของเราต้องรับข้อมูลต่างๆที่มากมายตลอ ดเวลา โดยเราไม่สามารถคัดเลือ กข้อมูลที่ไม่ดีออ กไปได้ทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนัก และยังส่ งผลให้เราเป็นคนข ี้วิ ต ก

กังวลเช่นการรอคอยข้อความที่จะตอบกลับมา หรือหากวันไหนที่ลืมพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยก็จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ า ยไม่เป็นอันทำอะไรเพราะมัวแต่ห่วงโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ปกติและจะส่ งผลต่อสุ ข ภ า พ จิ ต ในระยะย า วด้วย

2 ส า ย ต า เสีย

การใช้สายต า เพ่งจอมือถือนานๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยทำให้ส า ย ต า ของเรา แ ย่ ลงอ ย่ า งมากเพราะ ด ว ง ต า ต้องทำงานหนัก และการนอนตะแคงเล่นมือถือก็จะทำให้น้ำหนักไปกดทับต า อีกด้วยซึ่งอาจเป็นต้ น เ ห ตุให้ เ ลื o ด ไปเลี้ยงบริเวณ ด ว ง ต าไม่พอ ส่ งผลให้ส า ย ต า สั้ น ขึ้นได้

3 นิสัยพลัดวันประกันพรุ่ง

การติดมือถือจะทำให้คุณจดจ่ออยู่กับมือถือมากจนลืม สิ่งที่ควรต้องทำ ณ เวลานั้นๆ ซึ่งคนส่วน มากเข้าใจดีว่าการเล่นมือถือนั้นเป็นการเสียเวลา แต่ก็ยัง อ ดไม่ได้ที่จะหยิบขึ้น มาเช็คดูเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีเวลาก็จะผ่ านไปเป็ น ชั่ ว โมงโดยไม่รู้ตัว ทำให้เสียเวลาการทำงาน หรือเวลาที่ควรพักผ่อนไป อ ย่ า ง น่าเสียดาย

4 เป็นโ ร ค น อ น ไม่หลับ

หากเราเล่นมือถือก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้ไม่รู้สึกง่วงนอนและเมื่อทำเป็นประจำจนกล า ยเป็นนิสัยร่ าง กายของเราก็จะเกิดความเคยชิน ทำให้เรากล า ยเป็นคนนอนดึกหรือ กล า ยเป็นคนที่นอนหลับย า กอีกด้ว

5 คุณภาพการน อ น แ ย่

อ ย่ างที่รู้กันว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเราต้องใส่ใจ 3 สิ่งคือ อาหาร การออ กกำลังกาย และการนอนหลับที่เพียงพอ การเล่นมือถือ การดูภาพยนต์ผ่ า นมือถือในช่วงกลางคืนจะทำให้เราติดนิสัยการนอนน้อย เพราะเวลาจะผ่ า นไปอ ย่ า งรวดเร็วเมื่อเราเข้าสู่โลกโซเชียล และที่สำคัญแสงสีฟ้าจากจอมือถือก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งพอเพียง

6 ป ว ดคอ

การเล่นมือถือส่วน มากมักอยู่ในท่าก้มหน้า บวกกับการทำงานของคนในยุคนี้มักเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมีการก้มบ่อยๆอยู่แล้ว หากเราติดการเล่นมือถือไปอีกก็จะทำ ร้ าย ก ล้ า มเ นื้ อในส่วนของ ต้นค อ บ่า ไ ห ล่ ทำให้กล า ยเป็นโ ร คอ อ ฟ ฟิ ศซิ นโดรมที่รั ก ษ าให้ห า ยข า ดได้ย า ก

ข้อดีของมือถือนั้นมีมากมาย เพราะสามารถใช้งานได้หลากหล า ยทั้งเรื่องการทำงานและการหาความรู้หาความบันเทิงในช่วงเวลาพักผ่อนหรือเป็นเครื่องมือ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ที่ทรงประสิทธิภาพ แต่เราต้องคำนึงถึงข้อเสียของการใช้มือถือมากเกินไปด้วยเพราะข้อเสียของการใช้มือถือก็มีอยู่ไม่น้อยและส่ งผลต่อ สุ ข ภ า พ ร่ าง กายของเราในระยะย า วเช่นกัน

ที่มา krustory