ทำบุญร้อยวัดก็ไม่สู้บุญกตัญญูดูแลพ่อแม่ 12 ประการ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลแต่ยังไม่ได้รับผลบุญอย่ างที่คุณนั้นคาดหวัง วันนี้เราก็มีบุญที่อย ากจะแนะนำให้คุณนั้นได้ลองทำสักครั้งในชีวิต กับบทความ ทำบุญร้อยวัดก็ไม่สู้บุญกตัญญูดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ไปดูกันว่ามีผลบุญอะไรที่คุณนั้นควรทำกับพ่อแม่ของคุณบ้าง

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็น อ ย่ า ง ดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็น อ ย่ า ง ดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่าน สม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

2 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

3 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

4 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

5 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

6 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

7 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

8 ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

9 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

10 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

11 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

12 ทำให้เป็นตัว อ ย่ า ง อันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มารูปภาพ freepik

ที่มา tamnanna, meezara, horoscopedaily99