ทำบุญร้อยวัด ก็ไม่สู้พรจากพ่อแม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ประเสริฐจากพระในบ้าน กับบทความ ทำบุญร้อยวัด ก็ไม่สู้พรจากพ่อแม่ ไปดูกันว่าทำไมพรที่พ่อแม่เป็นคนให้เราถึงได้ประเสริฐกว่าพรอื่นใดบนโลกใบนี้

พ่อแม่คือพระที่ลูกควรเคารพและบูช ามากที่สุด เราจะตักบาตรไปทำไม หากเราไม่เคยหาข้าวให้พ่อแม่ที่บ้านกิน มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตต าสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้น มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิช าที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ สิ่งแรกที่จะต้องทำ

ถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ต าม ให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อน ก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา คนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอ กจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆ คนเหล่านั้น มักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

พรใดไหนเล่าจะ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เท่า ‘พรจากปากพ่อแม่’ ประเสริฐยิ่งนัก พ่อแม่คือพระในบ้านของลูกหล า ยครั้งต่อหล า ยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำบอ กเล่าจากพ่อแก่แม่เฒ่าว่าไม่มีพรใดหรอ กที่จะดีไปกว่าการได้รับพรจากพ่อแม่พร ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออ กจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญอ ย า กได้บุญอ ย า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปต ามที่หวังไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน

เพราะท่านคือผู้มีพระคุณพรของท่านย่อม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กว่าพรใด หากคุณกำลังมองหาเครื่องรางของขลังเพื่อช่วยป้องกันสิ่งร้ า ยอันตรายอุปสรรคต่างๆเชื่อหรือไม่เพียงพรจากพ่อแม่ก็สามารถช่วยคุณให้รอ ดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวงได้ พรจากพ่อแม่ประเสริฐยิ่งนักผู้ที่บูช าพ่อแม่จะเกิดโชคลาภปาฏิหาริย์อยู่เสมอมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตต าสอนไว้ว่าการที่จะทำให้ตนเองนั้น มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเงินทองล้นเหลือครอบครัวมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีถือเป็นเคล็ดวิช าที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ต ามให้สร้างบุญกับพระในบ้านเสียก่อนก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาเพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญูนอ กจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทีคือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆคนเหล่านั้น มักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่ดีกับคนอื่นให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีก ร ร มเลี้ยงดูเรามาอย่ างไม่ดีเพียงใดสิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อโหสิก ร ร มกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องที่เป็นเช่นนั้น

เพราะเวรก ร ร มที่ผูกพันกัน มาเมื่อมาช าตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ชีวิตกับเราท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบปานผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่ งผลกับชีวิตและถ้าอ ย า กดวงดีให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ2ท่านนี้อย่ างเต็มกำลังอย่ างเต็มใจ พรใดก็ต ามในโลกนี้ไม่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและหัวใจของพ่อแม่สำหรับคนที่ติดขัดอะไรมากๆให้ล้างเท้าพ่อแม่

และขออโหสิก ร ร มท่านเสียก่อนชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปสำหรับผู้ที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่ าได้ข า ดขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอ ดด้วยความห่วงใย พอ ดีมีเพื่อนใน FB ลงรูปหลวงพ่อท่านสอนว่า ‘พ่อแม่ห้ามด่าลูก’ อ่านดูหะแรกก็ดูดี แต่คิดไปคิดมาไม่แน่ใจ เลยขออนุญาตมาวิสัชนากันสักหน่อย เพื่อทำนุบำรุงอย่ างจริงต่อศาสนาพุทธ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี พระนักเผยแผ่ด้านวิปัสสนาก ร ร มฐานชื่อ ดัง ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุ ‘สังฆทานธรรม’ ซึ่งละสังขารด้วยโ ร คไต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ท่านเคยสอนไว้ว่า ‘ปากพ่อแม่เนี่ย ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชมลูกให้ดี ก็ดีต ามปาก ด่าลูกให้ไม่ดี ก็ไม่ดีต ามปาก

ฉะนั้นเป็นพ่อแม่คน ‘ห้ามแช่งลูก’ ห้ามด่าลูกห ย า บๆ คายๆ ต้องด่าลูกให้เจริญ ต้องชมลูกให้เจริญ’ ช าวพุทธพึงศึกษาคำสอนของพระศาสดาซึ่งมีลักษณะเป็นวิท ย า ศาสตร์ มีเหตุผลเชื่อถือได้ ไม่ใช่ฟังแต่คำสอนของพระสงฆ์รูปใด อย่ าให้พระสงฆ์บังพระธรรม ซึ่งพระศาสดาให้ถือพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังปรินิพพาน

ที่มา parinyacheewit