ทำบุญเสร็จอย่ าลืม กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญอยู่เป็นประจำทุกๆ วัน วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำให้คุณได้กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ในทุกๆ ครั้งหลังจากที่คุณทำบุญเสร็จ ชีวิตของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้น

การทำบุญ เข้าวัด เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสะสมความดีงามไว้กับตัวเราเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทำแล้วยังไม่ดี ยังไม่เห็นผลต ามที่หวังเอาไว้ นั้นเป็นเพราะไม่ได้กรวดน้ำอย่ างถูกวิธี ไม่ถูกต้องต ามหลัก

ซึ่งในวันนี้เราได้มีบทกรวดน้ำแบบที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลที่ดีต่อตัวคุณเอง โดยการกรวดน้ำที่ถูกต้องนั้นต้องทำการเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ( ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…..สกุล……ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ที่มี ด้วยเถิด

เรื่องราวต่างๆไม่ว่าท่านจะมาจาก ช าติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่ งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ( ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ ) ในระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำที่มีอยู่จะเหลือมากน้อยเพียงใด ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ที่มา postsod