ทำเฉยๆ ไว้ หากวันนี้ไม่พอใจใคร

หากวันนี้คุณกำลังไม่พอใจใคร อย ากให้อ่ า นบทความนี้ให้จบ แล้วคุณจะเข้าใจว่า เมื่อเขาทำให้คุณไม่พอใจ คุณแค่อยู่เฉยๆ ทุกๆ อย่ างก็จะดีเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

อารมณ์ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงก ร ะ ตุ้ นต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น หากมีคนทำบางสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็จะส่ งผลต่ออารมณ์ของเราโดยทันที อาจมีตั้งแต่ความรู้สึกไม่ชอบ ความเบื่อ หรือเกิดอารมณ์โ ก ร ธขึ้น จนทำให้เราแสดงพฤติก ร ร มบางอ ย่ า งออ กไปเพื่อตอบโต้ความรู้สึกนั้น

ซึ่งในบางครั้งการตอบโต้ด้วยอารมณ์โ ก ร ธก็อาจสร้างความเสียห า ยกับความสัมพันธ์ หรือความเสียห า ยอ ย่ าง อื่นต ามมาภายหลังได้ หากไม่รู้จักควบคุมอารมณ์โ ก ร ธของตัวเองให้เป็น สิ่งที่จะช่วยให้เราระงับความโ ก ร ธได้อ ย่ า งดีก็คือ การมีสติอยู่ตลอ ดเวลา หรือ อย่ า งน้อยๆก็พย า ย ามมีสติให้ได้มากที่สุดในการดำเนินชีวิต

หากเรามีสติกับตัวตลอ ดเวลาจะช่วยให้เราไม่วู่วามเมื่อเจอเรื่องราวต่างๆ จะไม่ถูกอารมณ์ชั่ ว วู บเข้ามาครอบงำจนลงมือทำบางอ ย่ างหรือพูดอะไรบางอ ย่ างออ กไป ที่ทำให้เราดูไม่ดี ทำให้คนรอบข้างเสียความรู้สึกและเสียชื่อเสียง รวมทั้งทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเสียห า ย

เสียความรู้สึกกันได้ สรุปก็คือความโ ก ร ธนั้นจะย้อนกลับมาทำ ร้ า ยตัวเราเองเสมอ หากไม่รู้วิธีควบคุมอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะและเป็นภาพลักษณ์ที่ดี

เป็นอุปนิสัยที่ควรมีโดยเฉพาะผู้คนในวัยทำงานที่ต้องพบเจอกับผู้คน มากมาย หากเป็นคนใจร้อนไม่รู้จักควบคุมตัวเองก็จะทำให้เกิดความเสียห า ยได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อย่ างน้อยคือ เริ่มจากไม่ตอบโต้ทันที แต่ให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าควรตอบกลับสถานการณ์แบบนี้อย่ างไร

หรืออาจทิ้งช่วงเวลาให้ผ่ า นไป รอให้ความโ ก ร ธสงบลงก่อน จึงเริ่มเจรจาต่ออีกครั้งด้วยการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นการกระทำที่เหมาะสมและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าการ ร ะ เ บิ ดอารมณ์ออ กมา การฝึกสติให้อยู่กับตัวตลอ ดเวลา จะช่วยให้เราใจเย็นขึ้น รู้จักรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่ างทันท่วงที

ไม่ผลีผลามหรือวู่วาม พูดหรือทำในสิ่งที่เราจะต้องมานั่งเสียใจภายหลัง รวมทั้งยังทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงอีกด้วย ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักหรือคู่ครอง เรื่องของการควบคุมอ าร มณ์ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก เพราะทุกคำพูดและการกระทำจะส่ งผล โดยตรงกับคนรักของเรา บางครั้งความโ ก ร ธก็ทำให้เราเผลอพูดจาทำร้ า ยจิ ต ใ จกันและกันได้

โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้หมายความว่าอย่ างนั้นจริงๆ แต่เมื่ออีกฝ่ายได้รับฟังถ้อยคำแย่ๆไปแล้วก็ย ากที่จะลืม หรือเรียกว่าพูดไปแล้วมันเอากลับคืน มาไม่ได้นั่นเอง รวมถึงความรู้สึกของคู่รักที่เสียไปแล้วด้วย แม้จะขอโทษภายหลังแต่ก็ยังสร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ได้อยู่ดี ดังนั้น ความใจเย็น

และการฝึกสติให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่ างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน การนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติ อ ย่ ามองว่าเป็นการเสียเวลาเปล่า แต่การนั่งสมาธินั้น จะช่วยให้เราใจเย็นและสามารถพบเจอกับเรื่องราวๆต่างๆและผ่ านพ้นปัญหาที่มากมายได้ดีขึ้นอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory