ทำเองได้ง่ายๆ 3 วิ ธีเช็คตัวเอง ของผู้หญิง รักตัวเอง

วันนี้เราจะพาคุไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของคุณว่าร่างกายของคุณยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า กับบทความ ทำเองได้ง่ายๆ 3 วิ ธีเช็คตัวเอง ของผู้หญิง รักตัวเอง ไปดูกันว่า จะต้องตรวจเช็คร่างกายอย่ างไรบ้าง

การดู แ ล สุ ข ภ า พร่า งกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งในบางครั้งอ า ก า รป่ ว ยก็อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย ภาย ในโดยที่ไม่ได้แสดงอาการออ กมาให้เห็นภายนอ กได้

เราจึงต้องหมั่นสำรวจ สุ ขภ าพของตัวเราอยู่เสมอ โดยในวันนี้เราจะนำเสมอเรื่องของการต รว จ โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง แบบไม่แสดงอ า การ มาฝาก ผู้อ่ า นกัน

โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง เป็นภาวะที่เ ซ ล ล์ ส ม อ งถู กทำล า ยและมักมีสาเหตุมาจาก ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง อุดตัน ตี บ หรือแตก ส่ งผลให้การลำเลียง เ ลื อ ดเป็นไปแบบผิดปกติ ทำให้ เ ลื อ ด

ไม่สามารถส่ งออ กซิเจนไปเลี้ยงส ม อ ง ได้เพียงพอทำให้ส ม อ งข า ดออ กซิเจน จนทำหน้าที่ผิดปกติไปจากเดิม และ หลา ยครั้งที่ภาวะอัน ต ร า ยเช่นนี้ ไม่แสดงอาการออ กมาให้เห็น ไม่มีอาการเ จ็ บหรือช าใดๆ แต่หากเวลาผ่ า นไปนานจะทำให้เป็นอั ม พ า ตได้

3 วิ ธีตรวจสอบด้วยตัวเอง

1 ขยับนิ้วเข้าหากัน

ยืนตรงแล้วยกมือ 2 ข้างไปข้างหน้า โดยให้แขนห่างกัน 1 ช่วงไหล่ กำมือทั้งสองข้างโดยยื่นนิ้วชี้ออ กมา หลับต าลงแล้วพย า ย า มเอานิ้วชิ้ทั้งสองข้างมาแตะกัน ลืมต าขึ้นเมื่อนิ้วอยู่ในจุดที่คาดว่าจะแตะกันได้แล้ว

2 วาดรูปวงกลม

ให้เราเตรียมกระดาษปากกาสองสี คือสีดำและสีแดง ใช้ปากกาสีดำวาดรูปวงกลมเป็นรูปก้ นหอย โดยให้มีขนาดกว้าง 5 มม. เป็นวง 5 ชั้น จากนั้นใช้ปากกาสีแดง ลากเส้นระหว่างเส้นสีดำที่เราวาดไว้โดยเริ่มวาดจากด้านนอ กเข้าหาด้านใน

การทดสอบนี้เป็นการทดลองระบบป ร ะส า ทฐาน ซึ่งมีหน้าที่ปรับการเคลื่อน ไหวที่ผิดปกติ รวมทั้งส่วนของ เซ รีเบ ล ลัม ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการ

รั ก ษ าสม ดุ ลของร่ างกายเรา สัญญ า ณอั น ตร า ย หากไม่สามารถลากเส้นสีแดงให้อยู่ด้านในของเส้นสีดำได้ อาจมีอ าก า รของโ ร ค ห ล อ ดเ ลื อ ด ส ม อ งได้

3 วัดความสูงของแขน

นั่งลงบนเก้าอี้ ตั้งตัวตรง หลับต าทั้งสองข้าง ยกแขนทั้งสองข้าง ยืดไปข้างหน้า โดยหงายฝ่ามือขึ้น ทำค้างเอาไว้ 10 วินาที

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเส้นประสาทส่วนที่พาดตรงกลางส ม อ งส่วนกลาง หรือ คอร์ติโคสไปนัล แทรกต์ แล ะเป็นการทดสอบส ม อ งด้านหน้า ที่ทำหน้าที่ควบคุมความทรงจำและการใช้หลั กเหตุแล ะผล

สัญญา ณอั น ต ร า ย หากไม่สามารถทำค้างเอาไว้นิ่งๆได้ และมีอา ก า รแขนตกลงมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหากับเส้นประสาทในส ม อ งส่วนกลาง และหากแขนตกแบบเอียงเข้าด้านใน อาจเป็นเพราะส ม อ งกลีบหน้ามีปัญหา

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบสม อ งส่วน เซรี เบล ลัม

สัญ ญา ณอั นต ร า ย ถ้านิ้วชี้ของทั้งสองข้างห่างกันเกิน 5 ซม. อาจเป็นไปได้ว่าส ม อ งส่วนเ ซรี เบ ลลัมทำหน้าที่คุมส ม อ งได้ต่ำลง บ ท คว า มที่กล่าวมานี้เป็นการทดสอบตัวเองเบื้องต้นและเป็นการสังเกตร่างกายตนเองว่า

มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง แบบไม่มีอาการ หรือไม่ หากทดสอบแล้วไม่ผ่ า นก็ควรปรึ กษาแ พ ท ย์เพื่อวินิจฉัยอ ย่ า งละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา krustory