ทำไมหาเงิน มากได้มากเท่าไร คุณก็ไม่เคยพอใช้จ่าย

วันนี้เราจะพาคุณไปคิดทบทวนว่าในแต่ละปี คุณนั้นมีรายรับเข้ามามากเท่าไร แต่ทำไมยังขัดสนเรื่องเงินอยู่ แม้จะหามาได้มากขึ้นทุกๆ ปีก็ต าม กับบทความ ทำไมหาเงิน มากได้มากเท่าไร คุณก็ไม่เคยพอใช้จ่าย ไปดูันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณหาเงิน มามากก็ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อคุณอ่า น จบ จะเข้าใจในทุกสิ่งอย่ าง

คำพูดที่บอ กว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้เราได้ยินกัน มาตลอ ดทุกยุ คทุกส มั ย ไม่ว่าจะบอ กว่าเป็นเพราะปัญ ห าเศ รษ ฐ กิจ การหาเงินที่ย า ก ความไม่สมดุลย์กันระหว่างรายรับกับรายจ่าย เงินเก็บไม่เคยมี ไม่มีโอ กาสได้ออมเงิน คน มากมายไม่มีเงินเก็บ

ผู้คนส่วน มากเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำ ในขณะที่รา ย จ่ายก็เข้ามาเรื่อยๆ การเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่หล า ยคนพย าย ามทำ ทุกคนต่างพากันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ตัวอ ย่ า งที่ดี เช่น ยกเลิการใช้บัตรเครดิต การยกเลิกสมาชิกฟิตเนส รวมทั้งรายจ่ายที่เสียไปกับการสั งส ร ร ค์กินเ ที่ ยว อบ าย มุข ต่างๆ

ซึ่งรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ หากคิดดูดีๆเราสามารถจัดการกับมันได้ เพียงแค่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้พอดี และพอเพียงกับรายได้ที่เรามี เราก็จะไม่ต้องเหนื่อยและเครียดกับเรื่องเงินๆทองๆ เพราะการใช้ชีวิตหรือ การมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่พอดีกับรายรับที่เรามี เพราะทุกวันนี้โซเชียลทำให้ผู้คนมีความเปรียบเทียบ

และพย าย ามเลียนแบบพฤติก ร ร มกันเอง จนกล า ยเป็นการเพิ่มรา ยจ่ ายที่ไม่จำเป็นโดยไม่รู้ตัว หากเรามองเห็นภาพรวมได้เราจะมองออ กว่า ความจริงแล้ว การที่เงินไม่เคยพอใช้ และปัญหาห นี้สินส่วน มากเกิดขึ้น

เพราะ กิเ ล ส ของตัวเราเองที่ต้องการจะมี ต้องการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่จำเป็น เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ อ กาแฟ แก้วละ 100 บาททุกวัน สำหรับบางคนอาจทำได้ เพราะรายได้ของเขามากพอ และรายจ่ายในความรับผิดชอบของเขาไม่สูงมาก

แต่หากรายได้ของเราไม่มากพอ แถมรายจ่ายยังเยอะ การใช้เงินเพื่อซื้ อไลฟ์สไตล์ต ามเทรนด์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเราก็ได้ ดังนั้น หากเราเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต และเริ่มต้นวางแผนการเงินของเราอย่ างละเอียด ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป

ตัดกิเลสที่อาจกระทบกับการเงินของเราออ กไป และวางแผนการออม การลงทุน ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้ตั้งเป้าหมายใหม่ด้วยการ เก็บออมให้ได้มากที่สุด จนรู้สึกว่าออมเท่าไหร่ก็ไม่พอ จากความคิดเดิมว่า หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้

การกู้ยืมหรือ การเป็นห นี้นั้น เราสามารถทำได้ ถ้าเป็นการนำไปลงทุนที่จะได้ผลงอ กเงย เช่น การซื้ อบ้าน การซื้ อประกันระยะย าว เพื่อจะมีหลักประกันในวันที่เราเข้าสู่วัยชรา ถือว่าเป็นการลงทุนที่ควรทำและควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากๆ

แทนที่จะใช้จ่ายเงินกินเที่ยวไปวันๆต ามใจกิเลสของตัวเองไปเรื่อยๆ ให้เรามองไปย าวๆ มองออ กไปถึงอนาคตว่าเราอย ากมีชีวิตแบบไหน และสำรองเงินเอาไว้สำหรับวันนั้น จงเริ่มต้นจัดสรรเงินเดือนออ กเป็นส่วนๆและคิดว่าควรจ่ายอะไรบ้าง และต ามจดบันทึกว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง

อะไรที่ไม่จำเป็นก็ค่อยๆตัดออ กไป เริ่มต้นประหยัด ไม่นานก็จะสามารถมีเงินเก็บก้อนแรกได้ และเมื่อมีก้อนแรกแล้วเราจะมีกำลังใจในการเก็บเงิน ออมเงินเพิ่มขึ้น ช่วยให้เรามีเงินก้อนสำรองใช้ในอนาคต หรือ ตอนฉุ กเ ฉิ นได้

ที่มา krustory