นิสัย 5 อย่ างที่ไม่ควรทำ เมื่อขับรถเกียร์ธรรมดา

เมื่อทุกวันนี้หลายๆ คนหัน มาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นจำนวน มาก วันนี้เราก็อย ากที่จะมาแนะนำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาอย่ างไรให้ใช้งานได้ย าวนานและปลอ ดภั ยต่อตัวผู้ใช้ได้ กับบทความ นิสัย 5 อย่ างที่ไม่ควรทำ เมื่อขับรถเกียร์ธรรมดา ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้รถยนต์ของคุณยืนอายุการใช้งานได้ย าวนานขึ้น

ข้อห้าม 5 ประการที่ผู้ขับขี่รถเกียร์ธรรมดาไม่ควรทำ ดังนี้

1 ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็ว

หมายถึงไม่ใช้เกียร์สูง แต่ความเร็วต่ำ เช่นการเข้าเกียร์ 5 แต่กลับใช้คามเร็วในการขับขี่ 40 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง อีกทั้งการเหยียบคันเร่งให้จมจะยิ่งเป็นการฉุดเครื่องยนต์ ให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุอีกด้วย

2 ไม่วางมือบนคันเกียร์

การวางมือบนคันเกียร์ของรถ หากเป็นเกียร์ออโต้อาจไม่ส่ งผลเสียมากเท่ากับเกียร์ธรรมดา เพราะการวางมือบนคันเกียร์อาจทำให้ผู้ขับขี่เผลอ กดน้ำหนักของมือลงไปแบบไม่รู้ตัว จะทำให้ส่ งผลไปยังก้ามปูเกียร์ทำให้หลวมและเสื่อมสมรรถภาพเร็วกว่าที่คิด

3 ไม่เหยียบคลัทช์ค้างไว้เมื่อจ อ ด รถติดไฟแดง

การทำงานของเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้จะต่างกัน หากจอ ดรถติดไฟแดงควรใส่เกียร์ว่างไว้ เพราะการเข้าเกียร์แล้ว เ ห ยี ยบ ค ลั ท ช์ ค้างไว้ จะทำให้ลูกปืนคลัทช์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คิดจนต้องไปเปลี่ยนเร็วขึ้นด้วย

4 วางเท้าไว้บนแป้นคลัทช์

ไม่ต่างกับการวางมือบนคันเกียร์ เพราะการวางเท้าบนแป้นคลัทช์อาจทำให้ผู้ขับขี่เผลอออ กน้ำหนักเท้าไปยังแป้นคลัทช์มากเกินไป จนเป็นสาเหตุทำให้ชุดคลัทช์เกิดการเสียดสีกันจนหมด

5 ไม่เหยียบคันเร่งเครื่องเมื่อต้องจอ ดรถในทางชัน

การเหยียบคันเร่งเมื่อต้องจอ ดรถในทางชัน ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คลัทช์ของรถไหม้ ควรเหยียบเบรกแล้วดึงเบรคมือให้ค้างไว้ป้องกันรถไหล แต่ถ้าหากกังวลว่ารถจะไหลอยู่ให้ดึงเบรกมือขึ้นจนสุด เร่งเครื่องยนต์ต ามปกติแล้วค่อยๆ ปลดเบรกมือลง จะป้องกันรถไหลได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

อย่ างไรก็ต ามการขับขี่ที่ปลอ ดภั ย ต้องหมั่นใส่ใจและตรวจสอบสภาพการทำงานของรถอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการขับขี่ ซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดอั น ต ร า ยหรือเกิดอุ บั ติ เ ห ตุขึ้นได้ ฉะนั้นข้อห้ามบางอ ย่ า งจึงควรศึกษาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำพฤติก ร ร มดังกล่าว ยืดอ ายุ การใช้งานของรถได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา krustory