บุญร้อยวัดก็ไม่เท่าบุญเลี้ยงดูแลพ่อแม่ 12 ผลบุญใหญ่ที่ได้จากการดูแลพระในบ้าน

หากวันนี้ชีวิตของคุณนั้นกำลังตกต่ำลงทุกๆวัน วันนี้เรามีบทความที่อย่ ากจะแนะนำให้กับคุณ เพราะจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ กับบทความ บุญร้อยวัดก็ไม่เท่าบุญเลี้ยงดูแลพ่อแม่ 12 ผลบุญใหญ่ที่ได้จากการดูแลพระในบ้าน

1 ดูแลพ่อแม่ให้ดี เป็นตัว อ ย่ า ง ให้กับลูก ๆ ดู

เพราะการรู้บุญคุณคน ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า และลูกหลานก็ดูเราเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดี นั่นเพราะพวกเขาจะไม่ลืมพระคุณคนที่ คอยช่วยเหลือบางคนอายที่จะดูแลพ่อแม่ อายที่จะตอบแทนบุญคุณคน จริง ๆ การทำแบบนี้มันน่ารักนะ เพราะการทำดีบางคนก็ ลำบากใจเพราะเขินสักหน่อยแต่หากทำมันจนชินแล้ว จะรู้ว่าการทำดีนั้นไม่ได้ ย า ก และน่าภูมิใจเป็นที่สุด

2 จะส่ งผลให้พ้นภั ย อั น ต ร า ย ต่าง ๆ

ชีวิตจะเป็นไป อ ย่ า ง สงบสุข แม้ชีวิตจะต้อง ย า ก ลำบากก็จะ ผ่ า น มันไปได้ อ ย่ า ง ง่าย ทั้งยังประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ใครคนที่ทำดีต่อพ่อแม่มีแต่จะเจริญ ๆ ส่วนใครที่ทำ ร้ า ย พ่อแม่ ไม่เคยดูแลท่าน ชีวิตจะเริ่มมีปัญหา เรื่องไม่ดีเข้ามาตลอ ด

3 เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและมีสติ

จะทำให้สติปัญญาดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรไปก็จะรู้ตัวเสมอว่าทำอะไร รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ผิดชอบ ชั่ ว ดีรู้หมดและการรู้ตัวนั้น มันจะ ทำให้เราทำอะไรที่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องเสมอ มีศีลธรรม ไตร่ตรองเสมอพอเป็นแบบนี้จะทำให้ชีวิตไม่ต้องพบกับความ วุ่นวายที่ต ามมา ทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สังคมต้องการไงล่ะ

4 ส่ งผลให้แ ค ล้ ว ค ล า ด เ ว ล าคับขัน

เพราะเป็นคนที่มีบุญบารมีสูง เมื่อเกิดอะไรขึ้นจะทำให้ ผ่ า น พ้นไปด้วยดี เพราะว่ามีพระดี อ ย่ า ง พ่อ กับแม่คอยคุ้มครองอยู่ หาก อ ย า ก ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มภั ยให้สำเร็จนั้น ควรขอจากพ่อแม่ดีที่สุด เพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์ มากกว่าสิ่งใด ๆแล้วนะ

5 เป็นคน มีเหตุผลมากขึ้น

ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทุก อ ย่ า ง ไ ม่ ป ล่ อ ยให้อารมณ์นำทาง เช่น เมื่อเห็นของลดร า ค า อ ย า กได้ แต่จะตั้งสติคิดว่ามัน จำเป็น มากแค่ไหนสมควรไหม เหมาะสมไหม รวมถึงในอีกหล า ย ๆ

เรื่องที่จะยกเหตุผลมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจ ทำให้เรายังคงไม่หลุดจากความเป็นตัวเองไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุกิเลสต่าง ๆ ไม่แก่งแย่งชิงดีกับใคร ไม่ให้ ร้ า ย คนอื่นในทาง เสียห า ยด้วย

6 เป็นคนที่มีความอ ดทน

เวลาจะเหตุการกดดัน หงุดหงิดโมโห ก็จะมีความอ ดทนสูงขึ้น และนี่มันจะทำให้เราใช้สติ ใช้เหตุผล ในการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้ดีแล้วคนที่อ ดทนได้จะมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ไม่ค่อย ทุ ก ข์ ร้อนกับอะไร เพราะอานิสงส์ของการดูแลบุพการี ทำให้อ ดทนต่อสิ่งต่าง ๆ อ ดทนต่อความเหนื่อย ย า ก ลำบาก อ ดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาขวางทาง

7 มีโชคลาภเข้ามา

เพราะความกตัญญูนั้นทำให้คนผู้นั้นประสบความสำเร็จ เจอ กับสิ่งดี ๆ มากมาย บางทีคน ๆ นั้นแม่เลี้ยงดูมา อ ย่ า ง ดีกลับ ทำตัวเสเพลชีวิตมันก็ไม่เจริญ บางคนเลี้ยงดูไปต ามอัตภาพ พวกเขาก็ไม่เคยท้อ บางคนยังส่ งตัวเองเรียนจนจบต่อมาก็ส่ งเงิน มาให้พ่อ กับแม่ด้วยอานิสงส์ของความกตัญญูนี้ จะทำให้มีโชคลาภเข้ามาหาเรื่อย ๆ ชีวิตไม่ลำบาก

8 ส่ งผลให้มีบุตรที่ดี

ลูกของเราก็จะเป็นคนดีได้ สามารถอบรมสั่งสอนให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตในสังคมได้ดี มีทักษะ ติ ด ตัวและเขายังไม่ ลืมพระคุณคนอีกด้วย ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย และไม่แน่ลูก

อาจจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงตระ ก ูล เมื่อมีลูกเราแทบไม่ต้อง เหนื่อยอะไรมากกับเขาเลย เพราะถ้าเราเป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีแล้วลูกจะซึมซับไปเอง ทำให้เขาสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ก็พอแล้ว

9 ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า

เพราะการเป็นคนดีที่รู้คุณคน เป็นคนที่กตัญญู จะทำให้ ผ่ า น เหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ย ต่าง ๆ มาได้ด้วยดี เนื่องด้วยอานิสงส์นี้ ยังส่ งผลให้เป็นคนที่มีสติมีเหตุผล ไม่เอาเปรียบใคร เป็นคนที่ใจดี ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วย การทำความดีเช่นนี้จะยิ่งหนุนนำให้ เจอแต่ความเจริญก้าวหน้าเรื่อยไป

10 เป็นผลให้มีเทวดามาพิทักษ์ รั ก ษ า

คอยคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุข ทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุน รวมถึงป้องกันไม่ให้สิ่งที่มองไม่เห็นต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำ ร้ า ย เราได้หาก

เดินทางไปต่างถิ่น นอนต่างที่ก็จะไม่มีฝัน ร้ า ย แม้น มี อั น ต ร า ย แต่ก็จะ ผ่ า น พ้นไปด้วยดี อยู่ไหนก็มีแต่คนรักคนชื่นชม

11 ส่ งผลให้เป็นที่ยกย่องของใคร ๆ

เป็นที่น่านับถือของผู้คน คนย่อมรักและชื่นชม ไม่ว่าจะฐานะอะไร ร ว ย จน คนชั้นกลาง ก็ยังมองคุณ เพราะเป็นที่น่านับถือถ้า

อ ย า ก จะเป็นคนที่อยู่ในแว ด ว ง สังคม อ ย่ า ง อบอุ่น มากขึ้น การเป็นคนรู้คุณคนก็ช่วยได้เยอะเลย

12 ส่ งผลให้เป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย

เรื่องเล็กน้อย ๆ ก็ยังทำให้ยิ้มได้ และดูแลพ่อแม่นั้นก็เป็นความสุข อ ย่ า ง หนึ่งคือ การทำให้พวกท่านได้มีความสุข ไม่จำเป็นต้อง ร ว ยล้นฟ้าก็สามารถใส่ใจพวกท่านได้ หาเวลามา

ทานข้าวกับท่าน แค่นี้พวกท่านก็มีความสุขมากแล้วฉะนั้นในวันที่ท่านยังอยู่ ก็จงมีเวลาให้ท่าน มาก ๆ คนเรานั้น มันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ตลอ ดไปนะ ย่อมมีสักวันที่ต้องลาจากกันอยู่ดี

ที่มา sit-smiling