ปีใหม่แล้ว ทำบุญติดทองพ ร ะ 9 ตำแหน่งให้ถูก ช่วยให้มีเงินมีทองใช้ตลอ ดทั้งปี

วันนี้ก็เป็นการเข้าสู่ปีใหม่ที่สมบูรณ์แบบ และหล า ยๆ คนก็มักที่จะไปทำบุญติดทองพระกัน แต่คุณเคยรู้ไหมว่าการทำบุญติดทองพระให้ถุกตำแหน่ง จะช่วยให้คุณมีเงินมีทองใช้ มีการงานที่ดี ได้ง่ายๆ วันนี้เราก็จะพาคุณไปดู การติดทองพระ กับบทความ ปีใหม่แล้ว ทำบุญติดทองพ ร ะ 9 ตำแหน่งให้ถูก ช่วยให้มีเงินมีทองใช้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องปิดทองพ ร ะที่ตำแหน่งไหนบ้าง

เค ล็ ด ม งคลตำแหน่งปิดทองพ ร ะ ตำแหน่งไหนถึงดี ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งช า ตินี้และช า ติห น้ า คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระ นั้นตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่งบ่งบอ กถึงอะไร และการปิดทองที่อ งค์ พ ระนั้น ยังเป็นคติธร ร มที่มีจุดมุ่งหมาย ให้ พุ ท ธ ศ า ส นิ กช น ร่วมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพ ระ พุ ท ธศ า ส น าอีกด้วย

1 ปิดทองที่พ ร ะ อุทร ( ท้อง )

เชื่อว่าจะส่ งผลให้ร่ำร ว ย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง

2 ปิดทองที่พ ร ะ พัตร์ ( ใบหน้า )

เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

3 ปิดทองที่พ ร ะเศียร ( ศีรษะ )

เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอ ด

4 ปิดทองที่ พ ระนาที ( ส ะ ดื อ )

เชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอ ดอย าก ตลอ ดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอ ดและสมบูรณ์ไปด้วยท รั พ ย์สิน มีเงินมีทองใช้ตลอ ดชี วิ ต

5 ปิดทองที่พ ร ะ หั ต ถ์ ( มือ )

เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

6 ปิดทองที่พ ร ะอุ ระ ( ห น้ า อ ก )

เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน ชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องต า ต้องใจ

7 ปิดทองบริเวณฐานลองพ ร ะ องค์

มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่ งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

8 ปิดทองที่พระบาท ( เท้า )

เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

9 ปิดทองที่บริเวณหลังอ ง ค์ พ ร ะ ( ด้านหลัง )

เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองอ ง ค์ พ ร ะทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทองอ ง ค์ พ ระ ได้ทั่วทั้งองค์ในช าตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ช า ติต่อไปช า ติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าร า ศี

ที่มา krustory