ผู้หญิงสวยเก่ง จะไม่ฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับสามีเพียงคนเดียว

ผู้หญิงหล า ยคน มักคิดว่าชีวิตหลังการแต่งงาน จะต้องมีลูกและทิ้งชีวิตการทำงานของตัวเองเพื่อมาเป็นแม่บ้านและเลี้ยงลูก แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปหล า ยๆสิ่งได้เปลี่ยนไปต ามวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความเกี่ยวกับชีวิตคู่มานำเสนอ กับบทความ ผู้หญิงสวยเก่ง จะไม่ฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับสามีเพียงคนเดียว ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ผู้หญิงยุคนี้ไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้กับคุณสามี

ผู้ช ายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ช ายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดา วน์บ้าน ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่งบ้านและซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน ผู้ช ายผ่อนส่ งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน ช ายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกันสามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอ ดลูกออ กมา ผู้ช ายได้เลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงาน เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้

เ ด็ ก ต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสอง พั น ห ย ว น ช ายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือ กันตกลงตัดสินใจ ให้ผู้หญิงลาออ กจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้าน เต็มตัวสิบปีต่อมา ผู้ช ายประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก สามี บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ย า ม นี้ ผู้ช ายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอ กก็ ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ

สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อยหลังจาก ภ ร ร ย า รู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิวาท สุดท้าย เศร้าเสียใจ ผู้ช ายและผู้หญิงเตรียมตัว ห ย่ า ต ามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยการสมรสบ้านผู้ช ายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอม บอ กว่า พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด ทนายถามว่า เธอมีหลักฐานที่ร่วมกัน ผ่อนส่ งค่างวดหรือไม่ ผู้หญิงตอบว่า ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนขอ งผู้ช ายโดยตรงผู้หญิงบอ กอีกว่า ลูกฉันเป็นคนคลอ ดเอง

ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน ทนายพูดว่า ลูกจะตกเป็นของใครเราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ เ ด็ ก มากที่สุด เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ การเจริญเติบโต ขอ ง เ ด็ ก ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นข อ ง ผู้ช าย ย า ม นี้ ผู้หญิงไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกข อ งเธอล่มสล า ยไปแล้ว ส่วนผู้ช าย เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอ งขอ งเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะ นำเอาความสุขขอ งทั้งชีวิต

ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่ บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอ ดชีวิต แม้แต่เงาขอ งเธอเอง ก็จะห่างห า ยไปจากเธอ ในความมืด ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ช ายรักเธ อมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วน มากแล้ว มั กจะละเลยสิ่ งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือคน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปร เปลี่ ยนไป ได้ทุกเมื่อทุ กเ วลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระขอ งตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ต ามแบบฉ บับตัวต นที่แท้จริงขอ งตนเอง จึงสาม ารถสร้า งควา มมั่นคงใ นการใช้ชีวิตคู่

เพราะทุกๆคนล้วนชื่นชอบชื่ นชมสิ่งสวยๆงามๆ ใครจะยอมทน อยู่กับคน ที่ไม่แ ต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเอง เกียจ คร้าน ซังยังกะต า ย อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโท ร มแล้ว ได้ทุกวัน ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเอง ให้ม ากหน่ อยเถิด ต้องสูงส่ งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัว ตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้มเหลว

ที่มา rahuslub, showbizinfoo, sit-smiling