มรดกที่ดินยกให้ลูกแล้ว แต่อย ากได้คืน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอคืน มรดกที่เคยยกให้กับลูกหรือทาย าทของเราไปแล้ว กับบทความ มรดกที่ดินยกให้ลูกแล้ว แต่อย ากได้คืน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง หากเราอย ากได้มรดกที่ดินและท รั พ ย์สินนั้นคืนกลับมา

จากที่เราได้ดูข่าวหล า ยต่อหล า ยช่อง และหล า ยครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ โอนที่ดิน ท รั พ ย์สินให้ลูกตัวเอง เพื่อหวังฝากผีฝากไข้ ให้ลูกหลานเลี้ยงดูย ามแก่เฒ่า แต่สุดท้ายกลับกลับโดนลูกในไส้หักหลัง เนรคุณ และไล่พ่อแม่ออ กจากบ้าน จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เรามิอาจจะไปทราบได้ เพราะมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขา แต่วันนี้ปริญญาชีวิต ได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมมา ว่าหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีนี้กับเรา เราจะทำอย่ างไร

มรดกที่ดินโอนให้แล้วจะเรียกคืนได้ไหม

ถ้าพ่อแม่ยังไม่ เ สี ย ชี วิ ต อย่ างนี้เรียก ให้โดยเสน่หา ค่ะ สามารถถอนคืนการให้ด้วยเหตุเนรคุณได้ ต าม ป.พ.พ. มาตรา 531 ค่ะ เราไปดูคำขย ายความเพิ่มเติมเลย การให้ คือ สัญญาซึ่งบุคคล เรียกว่า ผู้ให้โอนท รั พ ย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาท รั พ ย์สินนี้ และการมอบให้นั้นจะต้องไม่ได้หวัง สิ่งตอบแทนแต่อย่ างใด เช่น แม่ยกบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกโดยเสน่หา

โดยการจดทะเบียนการโอนก ร ร มสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อย โดยที่ลูกไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอะไรให้แม่ ดังนั้น จึงเรียกว่าเป็นการมอบให้โดยเสน่หา แล้วจะทำอย่ างไรหากแม่ต้องการอย ากได้ที่ดินคืนจากลูก ซึ่งอยู่ดีๆเมื่อแม่โอนก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและบ้านไปให้ลูกแล้ว แม่อย ากจะเรียกที่ดินคืนจากลูกไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก การให้โดยเสน่หา เมื่อให้กันแล้วจะไม่สามารถถอนคืน หรือ เรียกคืนได้ หากการให้นั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่จะมีข้อยกเว้นที่สามารถเรียกคืนได้ คือ

การประพฤติเนรคุณ มีลักษณะดังนี้

( 1 ) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ า ยต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญาอย่ างร้ า ยแรงต ามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา เช่น ทำร้ า ยร่างกาย

( 2 ) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่ างร้ า ยแรง เช่น นาย ก. มอบที่ดินให้ นาข ข. โดยเสน่หา ต่อมา นาย ก. เ จ็ บป่ ว ยไปขอความช่วยเหลือจาก นาย ข. นาย ข. ไม่พอใจพร้อมพูดว่า ‘ บักหมามึงแก่แล้ว พูดจากลับไปกลับมาเหมือนเด็กเล่นข า ยของ มึงไม่มีศีลธรรม มึงไป ต า ย ที่ไหนก็ไป ‘ ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท นาย ก. อย่ างร้ า ยแรง จึงมีเหตุประพฤติเนรคุณที่นาย ก.จะจะเรียกคืนที่ดินกับนาย ข. ได้

( 3 ) ถ้าผู้รับได้บอ กปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ย ากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ เช่น แม่โอนบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ลูก โดยการเปลียนแปลงชื่อในโฉนดเรียบร้อยแล้ว แต่แม่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ต่อมาลูกกลับขับไล่แม่ออ กจากบ้านพฤติก ร ร มของลูกก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้ว ดังนั้นแม่สามารถเรียกร้องบ้านพร้อมที่ดินคืนจากลูกได้

ระยะเวลาในการฟ้องร้องคดีถอนการให้โดยเสน่หา

1 มีระยะเวลา 6 เดือนนับจากที่รู้ หรือ

2 ภายใน 10 ปี นับจากเหตุประพฤติเนรคุณนั้นได้เกิดขึ้น

สรุป ผู้ให้ต้องยังไม่ได้ให้อภั ยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้น และต้องฟ้องถอนคืนการให้ภายใน 6 เดือนนับแต่เมื่อทราบถึงเหตุประพฤติเนรคุณ แต่ไม่เกิน 10 ปี ภายหลังเหตุการณ์ประพฤติเนรคุณนั้น และการให้ที่ไม่สามารถที่จะฟ้องขอเพิกถอนคืนการให้ เพราะเหตุเนรคุณ ได้แก่

1 ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้

2 ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน

3 ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรย า

4 ให้ในการสมรส

และนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียกคืน มรดกในกรณีที่ลูกหลานไม่เลี้ยงดูหรือเนรคุณ แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่หลักฐานการโอนเงิน แต่สิ่งสำคัญ คือ ‘ใจ’ ของพ่อแม่ ว่ามีความรู้สึกว่า คุณรักและดูแลท่านไหม ทำให้ท่านชื่นใจมีความสุขไหม เป็นคนที่น่าไว้วางใจให้ดูแลท รั พ ย์หรือเปล่า ถ้าคุณรักและดูแลพ่อแม่ ถึงท่านจะมีสิทธิเรียกคืน ท่านก็คงจะไม่เรียกคืน

หากต้องข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาทนายใกล้บ้านท่าน

อ้างอิงเนื้อหาบทความจาก

1 www.nitilawandwinner.com/content/17308/แม่โอนที่ดินให้ลูก-ต่อมาแม่อย ากได้ที่ดินคินสามารถทำได้หรือไม่-ทนายนิธิพล-

2 www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=437855&Ntype=4

3 www.closelawyer.com/16807362/ผู้ให้อาจฟ้องขอถอนคืนการให้ได้-เมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณ

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

ที่มา parinyacheewit