มะละกอสุก ผลไม้ที่ควรทานทุกวัน ช่วยให้ชีวิตดี

มะละกอเป็นผลไม้ที่หาทานได้ในทุกฤดูกาลของบ้านเรา นอ กจากจะเป็นผลไม้ที่น่าทานและ สรรพคุณของมะละกอนั้นก็ยังสามารถทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ในทุกๆ วัน วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้คุณประโยชน์ของมะละกอสุกที่หล า ยๆคนชอบทานกันเป็นประจำว่าจะช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเพียงใด

มะละกอสุก มีสรรพคุณดังต่อไปนี้

มีสรรพ คุ ณ ท าง ย าที่สำคัญที่ช่วยในเรื่องของการระบาย และขับของเสียออ กจากร่างกายได้ดีมากๆ ซึ่ง ผู้ เ ขี ย น ได้พิสูจน์ความจริงนี้แล้วในสมัยเรียนระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้เขียน มักเป็นห วั ด บ่ อ ยจึงไปขอ ย าจากหน่วยอ นามั ย มหาวิทย า ลัย

และได้ย า ป ฏิ ชี ว นะ ( หล า ยคนเรียกว่าย า แ ก้ อั กเ ส บ…ซึ่ งผิ ด ) มากินโ ด ย ทุ ก ค รั้ ง ที่กิน มักเกิดอาการท้อ งผู ก ( เนื่องจากย าไปทำล า ยสมดุลของแบคทีเรียในลำไ ส้ใ ห ญ่ ) จึงแจ้งแก่แพ ท ย์

ผู้ จ่ าย ย า เขาก็ได้รับคำแนะนำให้กิน มะละกอสุก ซึ่งต่อมาเมื่อเรียนสูงขึ้นจึงทราบว่า เนื้อมะละกอนั้น มีใยอาหารซึ่งเป็นอ าหา ร ( พรีไบโอติก ) ของแบคทีเรียกลุ่ มแลคโ ตแบซิลัส ( โปรไบโอติก )

ซึ่งเมื่อแ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่มนี้เจริญมากขึ้นก็จะเข้าควบคุมสถานการณ์ทำให้ระบบขั บ ถ่ าย เข้าสู่ความเป็นปกติ ในงานวิจัยหล า ยๆชิ้น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในมะละกอสุกนั้นเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยลดความเ สี่ย งของการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง ชนิดต่างๆได้ เพราะเป็นผลไม้ที่อุดมทั้งพฤกษเ ค มีต่างๆ เช่น ส า รฟ ลาโวนอยด์ วิต ามินต่าง ๆ

ซึ่งมีเบต้าแคโรตีนเป็นตัวชูโรงสำคัญ ต ามด้วยโฟเลต ไทอามีน ( วิต ามินบี 1 ) ไรโบฟลาวิน ( วิต ามินบี 2 ) ไนอาซิน ( วิต ามินบี 3 ) กรดแพนโทเทนิก ( วิต ามินบี 5 ) วิต ามินซี ฯลฯ สำหรับแร่ธาตุที่สำคัญคือ โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น ดังนั้น หากใครที่ชอบทาน มะละกอสุก มักจะมีเหงือ กสวยมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง

อีกทั้งยังช่วยป้องกันอาการของโล หิ ต ออ กต ามไรฟั นได้เป็นอ ย่ า งดี ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยได้

ทุนทำวิจัยเกี่ยวกับอาหารต้านส า ร ก่อ กล า ยพันธุ์ ( ซึ่งสามารถแปลผลถึงการต้าน ม ะ เ ร็ ง )

จากสภาวิจัยแห่งช า ติ อาหารจานที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากผลการศึกษาพบว่า

สามารถต้านส า รได้ดีในลำดับต้น ๆ คือ ส้มตำ ( สูตรที่ใช้ศึกษาไม่ใส่ปูเ ค็ ม เพราะปูมัก มี เ ชื้ อ พ ย า ธิ )

ซึ่ง อ ก็ไ ม่น่าประห ล า ด ใจ เพราะเมื่อพิจารณาจากใยอาหารจากมะละกอ พร้อมทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ปรุงส้มตำแล้ว ผู้เขียนสามารถระบุได้เลยว่า ส้มตำเป็นองครักษ์พิ ทักษ์ม ะ เ ร็ ง

ดังนั้นผู้เขียนจึงมักแนะนำผู้ที่นิยมกินอาหารที่มีส าร ก่อ ม ะ เ ร็ ง เช่น อาหารปิ้ง ย่ า ง รมควัน

เนื้อสั ต ว์ต้มตุ๋นนาน และเนื้อห มั กต่าง ๆ ให้กินอาหารนั้น ๆ คู่ไปกับส้มตำ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอ ย่ า งดีจากสาว ๆ ที่กินส้มตำสัปดาห์ละเจ็ดวัน วันละสามมื้อ

สำหรับผู้ที่กิน มะละกอสุก เป็นของหวานหลังมื้ออาหารนั้น มักเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเ จ็ บ ป่ ว ย

เนื่องจากอาการของติ ด เ ชื้ อ เ พ ร า ะ ร่างกายของเราได้เปลี่ยนเบ ต้า แคโ ร ที นที่ได้จากการทาน มะละกอสุก ซึ่งเปลี่ยนเป็นวิต ามินเอ ประกอ บ

กับเนื้อของมะละกอที่มีวิต ามินซีที่สูงมากจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันกับโปรตีนและสังกะสีจากเนื้อสั ตว์ สามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยทำให้

ป้องกันภาวะจากจอประส า ท เ สื่ ม ทำให้ผู้ที่กิน มะละกอสุกเป็นประจำมีด ว ง ต าที่สดใส

ป้องกันการเกิดโ รค ต่างๆจากด ว ง ต าได้เป็นอย่ า งดี สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะละกออีกสิ่งหนึ่งนั่นคือ ย า งจากผลดิบ

และลำต้นนั้น มักถูกนำไปใช้ในการห มั กเนื้อสั ต ว์ต่างๆให้เนื้อสั ต ว์เหล่านั้นนุ่มและเ ปื่ อ ยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในย า งมะละกอนั้น มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อว่า ปาเปน ( Papain ) ช่วยย่อยโปรตีนบาง

ส่วนในเ นื้ อ สั ต ว์ก่อนถูกนำไปปรุงให้สุ ก ดังนั้น ผู้ที่กิน มะละกอ ดิบในลักษณะส้มตำจึงได้ย า งนี้

ไปช่วยในการย่อยเนื้อสั ต ว์ในทางเดินอาหาร ซึ่งมะละกอ ดิบมาประกอบในเมนู อ า ห า ร นั้น

ควรที่จะล้างให้สะอาดเพราะในบางทีนั้นเนื้อมะละกอ ดิ บที่เรากินเข้าไปมากๆ ถือว่าเป็นด า บ ส อ งค ม เพราะบางทีอาจจะมีสิ่งสกปรกแฝงอยู่ในตัวมะละกอในขั้นตอนของการปลูกก็ได้

ได้อ่ า น บ ท ค ว า มนี้กันแล้ว รู้หรือยังคะว่ามะละกอสุกมีประโยชน์มากกว่ามะละกอ ดิบซะอีก

แต่มะละกอ ดิบก็ทานได้นะคะ แนะนำล้างย า งออ กให้สะอาดก่อนนำมาประก อ บอ าหา ร

ที่มา 108archeepparนay