ยุคปัจจุบันกับ 5 อาชีพ ที่เรียนจบแล้วไม่มีวันตกงาน

หล า ยๆ คนก็คงกังวลกับการเข้ามหาวิทย าลัยของลูกๆ ของคุณว่าจะต้องเรียนสาขาไหนที่เรียนจบมาแล้วจะไม่ตกงาน วันนี้เราก็มีอาชีพดีๆ ที่อย ากจะมาแนะนำให้คุณ

นั้นรู้จักกับบทความ ยุคปัจจุบันกับ 5 อาชัพ ที่เรียนจบแล้วไม่มีวันตกงาน ไปดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันตกงาน

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกลั วว่าจะตกงานเลยบางอาชีพถึงขั้นบอ กว่าแค่กำลังจะจบ ก็เตรียมทำงานได้เลยหล า ยๆคนมักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว

หางานทำก็ย ากที่เรียน มาก็ไม่ลองรับเรามาลองดูอาชีพ ที่นำมาฝากกันวันนี้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว

1 นักเทคโนโลยีชีวภ าพ

ตอบโจทย์พลั งงานลดโล กร้ อน หลักสูตรเทคโ นโ ลยีพลั งงานชีวภาพ และการแปรรูปเ ค มีชี วภ าพจากคณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศ ไ ท ย คือประเทศแห่งเ ก ษ ต ร ก ร ร ม

แต่นอ กจากการผลผลิต ด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนอุ ต ส าห ก ร ร ม การเกษตรนั่นคือ ก ากเหลือทางการเกษตรแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิต

เป็นพลั ง งานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลั ง งานดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ อ ย่ า ง มากทั้งต่อภาคอุตสาห กร รม และสภาพแวดล้อมของโลก

2 นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่งนวัต ก ร ร ม อาหาร หลักสูตร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และ น วั ต ก ร ร ม

ทางอาหารจากคณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ และเทคโนโลยีนักวิจัยอาหาร ที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านน วั ต ก ร ร ม ย่อมเป็นที่ต้องการ

ในอุ ต ส า ห ก ร ร ม อาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโต อ ย่ า ง ต่อเนื่อง ข

องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเอง ให้มีความโดดเด่นสำนักงานคณะ ก ร ร ม ก า ร อาหารและ ย า

จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้าน น วั ต ก ร ร ม ทางอาหาร

ที่สามารถผลักดัน อุ ต ส า ห ก ร ร ม อาหารของ ไ ท ย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

3 ตำรวจไ ซเ บ อร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพ ก ปื น พร้อมรายได้หลักสิบล้ านต่อปี หลักสูตร น วั ต ก ร ร ม และการแปรรูปทางดิจิทัลจาก วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม จากสถานการณ์ของ โลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหล า ยองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ถูกเจาะเข้าระบบจากแ ฮ กเ ก อร์เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่

หรือสร้างความเสียห า ย ให้กับองค์กรเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของอาชีพผู้ รั ก ษ า ความปลอ ดภั ย ระบบดิจิทั ล Cyber Securityเพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอ กาสการโดนแ ฮกจากบุคคลภายนอ กนั้นเอง

4 วิศวกรสุดล้ำ

พั ฒ น า ย า น ย น ต์ แห่งอนาคต หลักสูตร วิ ศ ว ก ร ร ม เ ท คโ น โ ล ยี ย า น ย น ต์ จากคณะวิศว

กร รม ศ าสตร์ในอนาคตอันใกล้ ย า น พ า ห น ะ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electri c Vehicl e จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน อ ย่ า ง แน่นอนดังนั้น อาชีพ วิ ศ ว ก ร ย า น ย น ต์ แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

อุ ต ส า ห ก ร รม การผลิต ย า น พาหนะในยุคใหม่ได้อาชีพ วิ ศ ว ก ร ย า น ย นต์สมัยใหม่

จึงเป็นที่ต้องการ อ ย่ า ง มากจากฐานการผลิตอุตสาห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ ของประเทศ ไ ท ย

5 นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้อมูลมหาศ าล เป็น ท รั พ ย า ก ร อันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตร

วิ ท ย าศ า ส ต ร์ และ น วั ต ก ร ร ม ข้อมูลจากคณะวิ ท ย าศ า ส ต ร์และเท คโ นโ ลยีการตัดสินใจ

ลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำ อ ย่ า ง รอบคอบเพราะหากตัดสินใจพล าดแล้วธุรกิจอาจเจ๊ ง ได้สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกื อบทุกองค์กรนั่นคือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data นั้นเองใครเรียนสายนี้ไม่ตกงาน

ที่มา horoscopedaily99