ลูกจงจำให้ดี 25 คำสอนของพ่อ

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอคำสอนของพ่อที่อย ากให้ลูกสาว ลูกช ายได้อ่ า น และปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตคู่ของลูกๆ กับบทความ ลูกจงจำให้ดี 25 คำสอนของพ่อ ไปดูกันว่าคำสอนของพ่อเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของลูกมีความได้อย่ างไร

1 ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำ

และ ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง

2 ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรักลูกต้องทำตัวใ ห้น่ารัก ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

3 ลูกจงอย่ าโ ก ร ธคนไม่ดีที่จริงเขาก็อย ากดีเหมือนกัน

แต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี

4 ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรง ไม่แข็งกระด้ างลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่าย…

ไม่มักง่าย ลูกพ่อต้อง เป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ

5 ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไวเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า ของครอบครัว

6 ลูกจะตำ หนิติเตีย น ใครก็จงดูตนเองเสียก่อน อย่ าให้เขาย้อนว่าเราได้

7 ลูกจงโอ น อ่อน ผ่ อ น ต ามอย่ างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

8 ลูกจงอย่ าเลือ กของที่ชอบด้วยความ อ ย า กของลูก แต่จงเลือ กด้วยสติปัญญา

และพิจารณาถึงประโยชน์ และโทษของมันเสียก่อน

9 การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็กๆ น้อยๆอาจทำให้ ล่ มจ ม ได้

ดังเช่นเรือมีรูรั่ ว เล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

10 ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม ระวังจะเสียเงิน จะเสียเพื่อน จะเสียใจเพราะฉะนั้น

ลูกอย่ าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย

11 ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่มีใครให้อภั ยผู้อื่นคือผู้อ่อนแอ

ทางจิตใจ การให้อภั ย ศั ต รู คือ การ สร้างมิตร

12 เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหา ได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน

13 ท รั พ ย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกความรู้

และความประพฤติดีเท่านั้น ที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก

14 ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอ กกายพ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน

15 ความกล้าหาญต้องประกอบด้วย สติปัญญาถ้าลูกกล้าโดย

ไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคน บ้ า บิ่ น

16 ลูกหลีกทางให้เขาก็คือหลีกทางให้เรา หลุดพ้นจาก อั น ต ร า ย

ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา

17 เมื่อลูกสังเกตดูจะพบว่า ภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำต าภายหลัง

เสียน้ำต าจะเห็นแสงธรรมคือ ความจริงของชีวิต

18 ลูกต้องทำทุกอย่ างด้วยความสุจริตเมื่อสุจริต จิตผ่องใส เมื่อ ทุ จ ริ ต จิต ห ม อ ง ไหม้

19 ถ้าผู้อื่นหลอ กเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้าเราหลอ กตัวลูกเอง รู้ ย า ก แก้ไขได้ ย า ก

20 ปล า ยทางสุดท้าย ของความไม่พอ คือ…ความทุ ก ข์

21 ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบันอย่ าใฝ่ฝัน ถึงอนาคต อย่ าหมกอยู่กับอ ดีต จะทุ ก ข์

22 ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่ าข้ามสำคัญที่สุด…ลูกอย่ าข้ามตัวเอง

23 ชีวิตคือ การต่อสู้ ศั ต รู คือ ย า กำลังขอให้ลูกคิด อยู่เสมอว่า

ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้

24 ความโศกเศร้าเสียใจมิได้ทำให้ใคร ได้รับประโยชน์อะไร

นอ กจากทำให้ ศั ต รู ของเราดีใจและ สมน้ำหน้ า

25 หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้ายังดีกว่าลูกยืนเต๊ะ ท่าอยู่กับที่

เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคน มาถีบให้ล้มอยู่ดี

26 โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอถ้าลูกเป็นผู้น้อย ที่นอบน้อมผู้ใหญ่

ใครๆ ก็รัก ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี

ที่มา m u a n s u e n, f a h h s a i