วิ ธีการขอไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร ไร่นา สวน

วันนี้เราจะพาช าวสวนไปเรียนรู้วิธีขอไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร และเพื่อประหยัดรายจ่ายในการลงทุนทำการเกษตร กับบทความ วิ ธีการขอไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร ไร่นา สวน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทำสวน และไร่นา

หล า ยท่านอาจจะสงสัยว่าไฟเกษตรคืออะไร ต่างจากไฟฟ้าในบ้านเรือนทั่วไปหรือไม่ ซึ่งความหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความหมายว่า ไฟเกษตรคือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอ ดไฟต่าง ๆ เป็นต้น ช าวเกษตรกรที่มีไร่นาต้องดูแล ก็มีความจำเป็นที่จะใช้ไฟฟ้าในไร่นา ในสวนของตัวเอง

แต่การใช้ไฟสำหรับการทำเกษตรนั้น ไม่เหมือนกับการขอใช้ไฟต ามบ้านเรือนเพื่อที่อยู่อาศัย มัน มีความแตกต่างกันอยู่ ผู้ที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับทำการเกษตร จะต้องมีคุณสมบัติครบ ตรงต ามกำหนดของการไฟฟ้า โดยเกษตรไทยสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี โดยสามารถทำต ามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

1 หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับเกษตรกรที่ใช้ใน ไร่นาหรือสวน ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ

2 ต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่ างสะดวก

3 สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีปักเสาwาดสายไฟเข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้

4 ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ต ามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร แต่ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

5 เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 15 ( 45 ) แอมป์ ต่อ 1 ราย

6 ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันขนาดพื้นที่และชนิดของกิจก ร ร มการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

7 ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อ การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่างๆ

8 ต้องสามารถออ กใบแจ้งห นี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่ 2 ( ใหม่ ) โดยจะแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1 ( เก่า ) ทั้งสองมิเตอร์ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าเดียวกัน

9 ค่าใช้จ่ายในการ ข ย า ย เขตต่อราย เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท ( PEA. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขย ายเขต )

เอกสารที่ต้องเตรียม คิดดีวิธีขอ ไฟเกษตร สำหรับใช้ใน ‘สวนเเละไร่นา’

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาโฉนดที่ดิน

– สำเนาบัตรประช าชน

– ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ต่อไปคือ ให้เราถ่ายรูปที่พักอาศัยและห้องน้ำ รวมถึงสวนที่อยู่ติดบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจสอบ

และทำเอกสารรับรองการเป็นอยู่ของที่อยู่เรา ให้นำหนังสือไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบ ในการขอบ้านเลขที่ เมื่อได้บ้านเลขที่แล้ว ก็ให้ไปยื่นที่อำเภอต่อ

คำแนะนำ = ในกรณีที่บ้านอยู่ไกลสวน จะต้องสร้างเพิงพักที่ดูมั่นคง รวมถึงห้องน้ำ เพื่อให้เห็นว่าเรามาอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่นี้จริงๆ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ก็ต าม

สรุปเกี่ยวกับการขอไฟเกษตรมาลงในพื้นที่

1 ขอบ้านเลขที่โดยจะได้สำเนาทะเบียนบ้าน

2 ยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป

3 ยื่นเรื่องทิ้งไว้ที่องค์การไฟฟ้าในอำเภอ รอความคืบหน้า อย่ าลืมสอบถามความเป็นไปได้ที่จะมีไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ด้วย

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

– 5 ( 15 ) แอมป์ 1,000 บาท

– 15 ( 45 ) แอมป์ 6,450 บาท

– 15 ( 45 ) แอมป์ 3 เฟส 21,350 บาท

ในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องมีแนวโน้วที่จะมีไฟฟ้าเข้าถึงด้วย และ หากใครยังติดขัดลองดูเนื้อหาในรูปด้านบนได้เลย หรือโทรสอบถาม 1129 ได้เลยนะคะ

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, poobpub