วิ ธีดูอายุย างรถยนต์ มีประโยชน์ต่อ การเลือ กย างรถให้ทนทาน ใช้งานได้นาน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่กำลังอย ากที่จะเปลี่ยนย างรถยนต์เพราะย างเส้นเก่านั้นได้เสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว แต่การจะเลือ กย างอย่ างไรให้ทนทานและใช้งานได้ย าวนานนั้นจะเลือ กอย่ างไรละ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำวิธีการอ่านตัวเลขบนย างเพื่อที่จะได้ทราบอายุการใช้งานของย างและสภาพย าง กับบทความ วิ ธีดูอายุย างรถยนต์ มีประโยชน์ต่อ การเลือ กย างรถให้ทนทาน ใช้งานได้นาน ไปดุกันว่าอายุย างมีผลต่อ การตัดสินใจเลือ กใช้ย างได้อย่ างไร

ย า งรถยนต์เป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องหมั่นดูแล และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เพราะย า งล้อรถนั้น จะมีอายุการใช้งานของตัวเองอยู่ ยิ่งใช้งานหนักมากเท่าไหร่ ด อ ก ย า งรถจะค่อยๆ จางลง รวมถึงค่าต่างๆ ของย า ง

รถยนต์ที่มักจะมีบอ กอยู่ที่แก้มย างรถทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิต ขนาดของ ย า งรถยนต์ ตัวเลขที่บอ กถึงความนิ่ม ความแข็งของ ย า ง และอายุการใช้งานของย า งนั้นๆ ตัวเลขสำคัญอีกอ ย่ า งหนึ่งคือ ความสึกของ ย า งที่ผู้ใช้งานควรทราบ โดยมีวิธีสังเกตดังนี้

‘Treadware’ เป็นคำที่มักจะมีปรากฏอยู่บน ย า งแก้ม และมีตัวเลขต ามหลัง เป็นการบ่งบอ กถึงมาตรฐาน เกรดของ ย า งรถยนต์เส้นนั้นๆ ซึ่งมาจากคำว่า ‘Uniform Tyre Quality Granding’ (UTQG)

โดยค่า Treadware จะเป็นการบ่งบอ กถึงค่าอัตราความสึกกร่อนของ ย า ง ด้วยตัวเลขที่ต ามหลัง เช่น 200, 260, 350, 400 ไปจนถึง 800 ก็มี โดยหากค่า Treadware สูงหมายความว่า การสึกกร่อนของ ย า งจะช้า มีอายุการใช้งาน ย า วนาน ทนทานกว่าหล า ยเท่า แต่ในทางกลับกัน หากค่า Treadware ต่ำ หมายถึงมีการสึกกร่อนของ ย า งเร็ว

และมักจะมีอ า ยุการใช้งานไม่นานนักด้วย แต่ทุกอ ย่ า งล้วน มีข้อ ดี ข้อเสียในตัวเองทั้งสิ้น แม้ว่าค่า Treadware ที่สูงจะสึกกร่อนช้า มีอายุการใช้งานนาน แต่ความแข็งของ ย า งจะมีมากกว่า ทำให้เมื่อขับขี่เกิดเสียงดัง หรือไม่นิ่มนวลนัก

รวมถึงอาจไม่เกาะถนนได้ดี เหมาะกับรถที่เน้นขับทางไกล หรือใช้งานหนัก เพราะจะยืดเวลาการเปลี่ยน ย า ง และทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่สำหรับ ย า งรถที่มีค่า Treadware ต่ำนั้น จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่า ไม่มีเสียงรบกวนในการขับขี่ และนุ่มนวลกว่า เพียงแต่มีอายุการใช้งานสั้น และอาจจะต้องเปลี่ยน ย า งบ่อยๆ ทั้งนี้จึงควรเลือ กประเภทของ ย า งรถยนต์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองก็พอ

อ ย่ า งไรก็ต ามค่า Treadware ของ ย า งรถยนต์แต่ละยี่ห้อนั้น ถูกออ กแบบจากผู้ผลิตเอง ไม่ใช่มาตรฐานของหน่วนงานใดหน่วยงานหนึ่ง อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ เช่นคุณภาพของวัสดุการผลิต ลวดล า ยของด อ ก ย า งรถ หรือโครงสร้างของ ย า งรถ ผู้ขับขี่ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือ กซื้ อ ย า งรถที่เหมาะกับรถของตนเองอีกด้วย

และยังมีการแบ่งเกรดคุณภาพของ ย า งด้วยการระบุถึง Traction และ Temperature โดย Traction ถือความยึดติดเกาะถนนเมื่อพื้นผิวเปียก ไล่ตั้งแต่มากสุดอ ย่ า ง AA, A, B, C และค่า Temperature ที่หมายถึงการทนความร้อนของ ย า ง โดยมีค่าดีสุดไปถึงแย่สุดอ ย่ า ง A, B และ C เป็นต้น

ที่มา krustory