วิ ธีแก้ที่ดินต าบอ ดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คน มีที่ดินควรรู้ไว้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการทำให้ที่ดินต าบอ ดสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนที่ดินทั่วๆ ไป กับบทความ วิ ธีแก้ที่ดินต าบอ ดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คน มีที่ดินควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเอง

ที่ดินต า บ อ ด คือ ที่ดินแปลงที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบ จนไม่มีทางออ กถึงทางสาธารณะ หรือมีทางออ กถึงทางสาธารณะได้ แต่ต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือที่ชันที่มีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากัน มาก มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่ดินต า บ อ ด ที่ไปอ่านเจอมาแล้วรู้สึกว่ามี ป ร ะ โ ย ช น์ มากๆ

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าช่วงหลังสงกรานต์พี่เลี้ยงที่บ้านผู้เขียนขออนุญาตลางานกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อไปเคลียร์ปัญหาที่ดินหลังจากมีการข า ยที่และแบ่งโฉนดแล้วเกิดปัญหาบ้านอยู่ในที่ดินต า บ อ ด

จึงพย าย ามเจรจาขอใช้ทางของที่ดินข้างเคียงเพื่อจะออ กจาก ที่ดินต า บ อ ด ไปถนนสาธารณะ เเต่ไม่สำเร็จ นางจึงโทรศัพท์กลับมาปรึกษาว่าทำอย่ างไรดี มีข้อ ก ฎ ห ม า ย อะไรช่วยได้หรือเปล่า ได้ยินคำถามจากพี่เลี้ยง

แล้ววิญ ญ านนัก ก ฎ ห ม า ย เก่าของผู้เขียนเข้าสิงร่างทันที ก่อนอื่นต้องอธิบายความหมายของที่ดินต า บ อ ดก่อนนะคะ ต ามประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดินต า บ อ ด หมายถึงที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้

หรือที่ดินเเปลงนั้น มีทางออ กสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือ ดร้อนเกินสมควร ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ค่ะ

ซึ่งทางเดินผ่านนี้ในสายต าของกฏหมายเรียกว่า ทางจำเป็น ดังนั้นหากที่ดินของคุณถูกล้อมโดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็นที่ดินต า บ อ ด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิดทางจำเป็นนี้ได้ เเต่วิธีทำทางผ่านนั้นจะต้อง

1 เลือ กให้พอควรเเก่ความจำเป็นเเละต้องคำคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสียห า ยน้อยที่สุด

2 การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ ต้องเสียค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่

เเละถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาตให้ออ ก คุณก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจำเป็นได้โดยเสียค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง เพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็นทางจำเป็นออ กสู่ถนนสาธารณะค่ะ

ส่วนเรื่องของพี่เลี้ยงผู้เขียนนั้นหลังจากรับคำปรึกษาไป นางยังคง งง งวยเจรจาไม่ถูก สุดท้ายต้องส่ งโทรศัพท์ให้ผู้เขียนเจรจาแทนจึงตกลงกันได้เรียบร้อย ไม่ต้องไปร้องขอต่อศาลให้เสียเวลา และเสียมิตรภาพต่อ กัน เชื่อผู้เขียนสิคะ บ้านใกล้เรือนเคียงหากถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อ กัน การดำเนินชีวิตของคุณจะมีความสุขแน่นอนค่ะ

เพิ่มเติมนะคะ

อย่ าสับสนกับทางภาระจำยอม ทางภาระจำยอม คือ ทางที่เจ้าของที่ดินได้สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่น เพื่อออ กไปสู่ทางสาธารณะ หรือ ไปที่อื่นก็ได้

การได้สิทธิทางภาระจำยอม เกิดจากเหตุ 2 ประการ คือ

1 การได้มาโดยอายุความ = ใช้ทางอย่ างเปิดเผยมาเป็นเวลา 10 ปี โดยไม่มีใครคัดค้าน และมีเจตนาจะที่ได้สิทธิในการใช้ทางนั้น

2 การได้มาโดยทางนิติ ก ร ร ม = ทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินเพื่อใช้ทาง อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น ถือว่าไม่สมบูรณ์ ประมวล ก ฎ ห ม า ย แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่า ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และ วิธีทำทางผ่านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสียห า ยแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้

ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่าน ก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียห า ย อันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้น นอ กจากค่าเสียห า ย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

ที่มา parinyacheewit